Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије » Процедуре

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

ПРОЦЕДУРЕ

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ОПШТА ПРАВИЛА РЕШАВАЊА ПО УПРАВНОМ ПОСТУПКУ НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ

ДЕСЕТ ОСНОВНИХ ПРЕПОРУКА ЗА ПРИПРЕМУ УРЕДНОГ И ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

СТИЦАЊЕ СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

СТИЦАЊЕ СТАТУСА ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПРЕНОС СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ПРЕКО 30 MW, СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ИЗДАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ

ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ

УПУСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ НА РАЧУН МИНИСТАРСТВА

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТА И ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

О СЛОБОДНОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ЕЛЕКТРАНЕ НА ВЕТАР И СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

О РАЦИОНАЛНОМ ИСКОРИШЋЕЊУ ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛА КОД ЕНЕРГЕТСКИХ ДОЗВОЛА ЗА МХЕ

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Одсек за ОИЕ у вршењу послова из надлежности Министарства одлучује о правима странака у управном поступку. Правила управног поступка уређује Закон о општем управном поступку.

Основа за покретање сваког управног поступка ради добијања неког званичног акта (решења, мишљења, сагласности, закључка итд.) је ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА органу који тај акт издаје. За акта које издаје министарство задужено за послове енергетике, за област обновљивих извора енергије, захтев се увек подноси у писменој форми, на писарници (Краља Милана 36, Београд) или путем поште, у оригиналу, односно захтев мора бити потписан од стране подносиоца захтева или овлашћеног лица.

Уз сваки захтев, поред осталог, обавезно се подноси:

1. Извод о регистрованим подацима за правно лице или предузетника, односно за физичко лице фотокопија личне карте, или уверење о држављанству или фотокопија пасоша, ако је подносилац страни држављанин;
2. Доказ о уплати административне таксе, односно извод из банке оверен печатом банке да је налог за уплату таксе спроведен. Упутство за уплату таксе налази се на следећем линку: http://www.mre.gov.rs/energetska-efikasnost-obnovljivi-izvori-takse.php;
3. Пуномоћје ако странка не подноси лично захтев. Увек се подноси као оригинал, односно верзија оверена и потписана од стране странке у чије име се подноси захтев.

Сва документација се подноси у писменој форми у виду обичне копије, осим уколико није друкчије наглашено или уколико је квалитет копије толико лош да се из њега не може утврдити садржина, у ком случају се доставља оверена копија или оригинал.

Уколико је странка раније већ подносила захтев министарству задуженом за послове енергетике за исти објекат и по истом питању, може се позвати на раније поднету документацију, односно нема потребе достављати поново иста акта већ је довољно да се странка позове на раније отворени предмет.

Техничка документација која се прилаже мора бити урађена у складу са законом којим се уређује изградња објеката. Tехничку документацију за потреба добијања енергетске дозволе, статуса привременог повлашћеног произвођача и статуса повлашћеног произвођача може се достави у дигиталном облику у pdf. формату потписан квалификованим електронским потписом одговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи. Више информација о дигитализованом печату и „наношењу“ може се пронаћи на страници http://gradjevinskedozvole.rs/PDF/oblast-1543 .

ОПШТА ПРАВИЛА РЕШАВАЊА ПО УПРАВНОМ ПОСТУПКУ НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ

Процедура 1

ДЕСЕТ ОСНОВНИХ ПРЕПОРУКА ЗА ПРИПРЕМУ УРЕДНОГ И ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Процедура 2

ПРАВИЛА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

Процедура 3

ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

Процедура 4

ПРАВИЛА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА

Процедура 5

ПРАВИЛА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Процедура 6

ПРАВИЛА ЗА ПРЕНОС СТАТУСА ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ЕЛЕКТРАНЕ ПРЕКО 30 MW, СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Процедура 7

ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ

Процедура 8

ПРАВИЛА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ

Процедура 9

УПУСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ДОЗВОЛЕ НА РАЧУН МИНИСТАРСТВА

Депозит за прибављање енергетске дозволе уплаћује се у висини 0,5 % вредности инвестиције, сврха уплате: новчани депозит за издавање енергетске дозволе, на рачун примаоца: 840-998804-46, по моделу: 97, са позивом на број: 85-14820-430-421211, прималац: Министарство рударства и енергетике.

Подносилац захтева стиче право на повраћај новчаног депозита који је уплатио на подрачун Министарства рударства и енергетике у случају добијања грађевинске дозволе, односно укидања енергетске дозволе у смислу члана 35. става 11. Закона о енергетици.

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТА И ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПОВЛАШЋЕНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ

Депозит за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије уплаћује се у висини 60 евра по инсталисаном kW електране у вредности инвестиције у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплатe, сврха уплате: новчани депозит за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, на рачун примаоца: 840-998804-46, по моделу: 97, са позивом на број: 85-14820-430-421211, прималац: Министарство рударства и енергетике.

Уколико странке изаберу достављање банкарске гаранције за потребе стицања статуса привременог повлашћеног произвођача, модел банкарске гаранције могу да преузму ОВДЕ.

О СЛОБОДНОМ КАПАЦИТЕТУ ЗА ЕЛЕКТРАНЕ НА ВЕТАР И СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Слободни капацитет је неопходан услов за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача електричне енергије који важи само за електране на ветар и соларне електране.

Слободни капацитет се утврђује на дан подношења захтева, без обзира на тренутак одлучивања о самом захтеву. Сам поступак утврђивања слободног капацитета састоји се од два фазе.

У првој фази утврђује се временски редослед поднетих захтева, према тренутку пријема захтева. Редослед поднетих захтева је транспарентан за странке и налази се у Помоћном регистру који је јавно доступан и бесплатан. Увид у Помоћни регистар се може извршити ОВДЕ.

У другој фази прелази се на утврђивање слободног капацитета за сваки захтев понаособ тако што се израчуна разлика између две величине: максималног капацитета и заузетог капацитета.

Максимални капацитет је збир инсталисаних снага електрана, посебно одређен за електране на ветар, а посебно за категорије соларних електрана, до којег се може стећи статус повлашћеног произвођача, односно статус привременог повлашћеног произвођача. Податак о максималном капацитету је фиксна величина и налази се у члану 10. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије. Вредност максималног капацитета важи неодређено докле је год на снази уредба којом је дефинисан, односно до тренутка када се уредба измени.

За разлику од максималног капацитета чија је величина фиксирана уредбом и не мења се док је уредба на снази, величина заузетог капацитета је променљива и од њене вредности зависи постојање слободног капацитета у конкретном случају за одређени захтев. Зато је познавање заузетог капацитета кључно за разумевање механизма начина утврђивања слободног капацитета. До вредности заузетог капацитета долази се тако што се сабирају вредности електране за која су издата важећа решења о стицању статуса повлашћеног произвођача, односно привременог повлашћеног произвођача по основу захтева који су поднети пре захтева странке о коме се одлучује. Осим тога, том збиру се додају и вредности инсталисаних снага електрана за које је престао статус повлашћеног произвођача или статус привременог повлашћеног произвођача, а још нису расподељене кроз ослобођени капацитет. Податак о електранама за која су издати статус повлашћеног произвођача и статус привременог повлашћеног произвођача такође је доступан у регистру у чији се увид може изршити у Регистру повлашћених произвођача доступног на сајту Такође, веома је важно да се има у виду да је у прелазним одредбама Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије прописано да се све електране повлашћених произвођача и привремених повлашћених произвођача урачунавају у заузети капацитет.

Када се утврди максимални капацитет и заузети капацитет од максималног капацитета одузме се заузети капацитети и добија се вредност слободног капацитета. Ако је вредност слободног капацитета нула, захтев се одбија. Ако је вредност слободног капацитета веће од инсталисане снаге електране, испитују се остали услови и ако су испуњени захтев се усваја. Ако је вредност слободног капацитета мања од инсталисане снаге електране, подносилац захтева има рок од 30 до 45 дана да усклади инсталисану снагу електране са преосталим слободним капацитетом. Ако то не успе, захтев се одбија. Кад је реч о електранама за које привремени повлашћени произвођачи у року нису стекли статуса повлашћеног произвођача, као и електранама за које је одузет статус повлашћеног произвођача и статус привременог повлашћеног произвођача, тај ослобођени капацитет расподељује се само кроз повећање вредност максималног капацитета, што значи да док се не донесе нова уредба или измени постојећа која дефинише максимални капацитете, ослобођени капацитет неће се расподељивати.

О РАЦИОНАЛНОМ ИСКОРИШЋЕЊУ ХИДРОПОТЕНЦИЈАЛА КОД ЕНЕРГЕТСКИХ ДОЗВОЛА ЗА МХЕ

Рационално искоришћење хидропотенцијала је један од услова за издавање енергетске дозволе који је прописан Правилником о енергетској дозволи у форми рационалног искоришћења природног ресурса који за хидроелектране представљају воде.

Под појмом рационалног коришћења природног ресурса воде подразумева се да се техничким решењем планиране хидроелектране доприноси максималном искоришћењу хидропотенцијала водног ресурса (водотока или акумулације) који се намерава користи планираном хидроелектраном, а у границама економске исплативости инвестиције и планске документације.

Веома је важно да странке припреме квалитетно техничку документацију и то алтерантивно (или/или): генерални пројекат са претходном студијом оправданости или идејни пројекат са студијом оправданости, која мора да садржи податке, графиконе и приказе који су од значаја за оцену да ли се хидропотенцијал рационално користи или не. Ако странке или пројектанти не знају шта је све потребно да садржи техничка документација ради оцене рационалног искоришћења хидропотенцијала, потпуне информације о томе могу да пронађу ОВДЕ .

Посебно се наглашава странкама које захтевају да им се изда енергетска дозвола за хидроелектрану која одступа од Катастра малих хидроелектрана да у техничкој документацији дају и образложење зашто сматрају да је одступање од Катастра малих хидроелектрана у конкретном случају оправдано.