Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za obnovlјive izvore energije » Procedure

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za obnovlјive izvore energije

PROCEDURE

OPŠTA PRAVILA ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA

OPŠTA PRAVILA REŠAVANјA PO UPRAVNOM POSTUPKU NA ZAHTEV STRANKE

DESET OSNOVNIH PREPORUKA ZA PRIPREMU UREDNOG I POTPUNOG ZAHTEVA

STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

PRODUŽENјE VAŽENјA STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

STICANјE STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

STICANјE STATUSA PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE

PRENOS STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ZA ELEKTRANE PREKO 30 MW, STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE

IZDAVANјE ENERGETSKE DOZVOLE

PRODUŽENјE VAŽENјA ENERGETSKE DOZVOLE

UPUSTVO ZA POLAGANјE DEPOZITA ZA ENERGETSKE DOZVOLE NA RAČUN MINISTARSTVA

UPUTSTVO ZA POLAGANјE DEPOZITA I DOSTAVLjANјE BANKARSKE GARANCIJE MINISTARSTVU ZA PRIVREMENE POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE

O SLOBODNOM KAPACITETU ZA ELEKTRANE NA VETAR I SOLARNE ELEKTRANE

O RACIONALNOM ISKORIŠĆENјU HIDROPOTENCIJALA KOD ENERGETSKIH DOZVOLA ZA MHE

OPŠTA PRAVILA ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA

Odsek za OIE u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva odlučuje o pravima stranaka u upravnom postupku. Pravila upravnog postupka uređuje Zakon o opštem upravnom postupku.

Osnova za pokretanje svakog upravnog postupka radi dobijanja nekog zvaničnog akta (rešenja, mišlјenja, saglasnosti, zaklјučka itd.) je PODNOŠENјE ZAHTEVA organu koji taj akt izdaje. Za akta koje izdaje ministarstvo zaduženo za poslove energetike, za oblast obnovlјivih izvora energije, zahtev se uvek podnosi u pismenoj formi, na pisarnici (Kralјa Milana 36, Beograd) ili putem pošte, u originalu, odnosno zahtev mora biti potpisan od strane podnosioca zahteva ili ovlašćenog lica.

Uz svaki zahtev, pored ostalog, obavezno se podnosi:

1. Izvod o registrovanim podacima za pravno lice ili preduzetnika, odnosno za fizičko lice fotokopija lične karte, ili uverenje o državlјanstvu ili fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državlјanin;
2. Dokaz o uplati administrativne takse, odnosno izvod iz banke overen pečatom banke da je nalog za uplatu takse sproveden. Uputstvo za uplatu takse nalazi se na sledećem linku: http://www.mre.gov.rs/energetska-efikasnost-obnovljivi-izvori-takse.php;
3. Punomoćje ako stranka ne podnosi lično zahtev. Uvek se podnosi kao original, odnosno verzija overena i potpisana od strane stranke u čije ime se podnosi zahtev.

Sva dokumentacija se podnosi u pismenoj formi u vidu obične kopije, osim ukoliko nije drukčije naglašeno ili ukoliko je kvalitet kopije toliko loš da se iz njega ne može utvrditi sadržina, u kom slučaju se dostavlјa overena kopija ili original.

Ukoliko je stranka ranije već podnosila zahtev ministarstvu zaduženom za poslove energetike za isti objekat i po istom pitanju, može se pozvati na ranije podnetu dokumentaciju, odnosno nema potrebe dostavlјati ponovo ista akta već je dovolјno da se stranka pozove na ranije otvoreni predmet.

Tehnička dokumentacija koja se prilaže mora biti urađena u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Tehničku dokumentaciju za potreba dobijanja energetske dozvole, statusa privremenog povlašćenog proizvođača i statusa povlašćenog proizvođača može se dostavi u digitalnom obliku u pdf. formatu potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji. Više informacija o digitalizovanom pečatu i „nanošenju“ može se pronaći na stranici http://gradjevinskedozvole.rs/PDF/oblast-1543 .

OPŠTA PRAVILA REŠAVANјA PO UPRAVNOM POSTUPKU NA ZAHTEV STRANKE

Procedura 1

DESET OSNOVNIH PREPORUKA ZA PRIPREMU UREDNOG I POTPUNOG ZAHTEVA

Procedura 2

PRAVILA ZA STICANјE STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

Procedura 3

PRODUŽENјE VAŽENјA STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

Procedura 4

PRAVILA ZA STICANјE STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

Procedura 5

PRAVILA ZA STICANјE STATUSA PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE

Procedura 6

PRAVILA ZA PRENOS STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ZA ELEKTRANE PREKO 30 MW, STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE

Procedura 7

PRAVILA ZA IZDAVANјE ENERGETSKE DOZVOLE

Procedura 8

PRAVILA ZA PRODUŽENјE VAŽENјA ENERGETSKE DOZVOLE

Procedura 9

UPUSTVO ZA POLAGANјE DEPOZITA ZA ENERGETSKE DOZVOLE NA RAČUN MINISTARSTVA

Depozit za pribavlјanje energetske dozvole uplaćuje se u visini 0,5 % vrednosti investicije, svrha uplate: novčani depozit za izdavanje energetske dozvole, na račun primaoca: 840-998804-46, po modelu: 97, sa pozivom na broj: 85-14820-430-421211, primalac: Ministarstvo rudarstva i energetike.

Podnosilac zahteva stiče pravo na povraćaj novčanog depozita koji je uplatio na podračun Ministarstva rudarstva i energetike u slučaju dobijanja građevinske dozvole, odnosno ukidanja energetske dozvole u smislu člana 35. stava 11. Zakona o energetici.

UPUTSTVO ZA POLAGANјE DEPOZITA I DOSTAVLjANјE BANKARSKE GARANCIJE MINISTARSTVU ZA PRIVREMENE POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE

Depozit za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije uplaćuje se u visini 60 evra po instalisanom kW elektrane u vrednosti investicije u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, svrha uplate: novčani depozit za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, na račun primaoca: 840-998804-46, po modelu: 97, sa pozivom na broj: 85-14820-430-421211, primalac: Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ukoliko stranke izaberu dostavlјanje bankarske garancije za potrebe sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača, model bankarske garancije mogu da preuzmu OVDE.

O SLOBODNOM KAPACITETU ZA ELEKTRANE NA VETAR I SOLARNE ELEKTRANE

Slobodni kapacitet je neophodan uslov za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno statusa povlašćenog proizvođača električne energije koji važi samo za elektrane na vetar i solarne elektrane.

Slobodni kapacitet se utvrđuje na dan podnošenja zahteva, bez obzira na trenutak odlučivanja o samom zahtevu. Sam postupak utvrđivanja slobodnog kapaciteta sastoji se od dva faze.

U prvoj fazi utvrđuje se vremenski redosled podnetih zahteva, prema trenutku prijema zahteva. Redosled podnetih zahteva je transparentan za stranke i nalazi se u Pomoćnom registru koji je javno dostupan i besplatan. Uvid u Pomoćni registar se može izvršiti OVDE.

U drugoj fazi prelazi se na utvrđivanje slobodnog kapaciteta za svaki zahtev ponaosob tako što se izračuna razlika između dve veličine: maksimalnog kapaciteta i zauzetog kapaciteta.

Maksimalni kapacitet je zbir instalisanih snaga elektrana, posebno određen za elektrane na vetar, a posebno za kategorije solarnih elektrana, do kojeg se može steći status povlašćenog proizvođača, odnosno status privremenog povlašćenog proizvođača. Podatak o maksimalnom kapacitetu je fiksna veličina i nalazi se u članu 10. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije. Vrednost maksimalnog kapaciteta važi neodređeno dokle je god na snazi uredba kojom je definisan, odnosno do trenutka kada se uredba izmeni.

Za razliku od maksimalnog kapaciteta čija je veličina fiksirana uredbom i ne menja se dok je uredba na snazi, veličina zauzetog kapaciteta je promenlјiva i od njene vrednosti zavisi postojanje slobodnog kapaciteta u konkretnom slučaju za određeni zahtev. Zato je poznavanje zauzetog kapaciteta klјučno za razumevanje mehanizma načina utvrđivanja slobodnog kapaciteta. Do vrednosti zauzetog kapaciteta dolazi se tako što se sabiraju vrednosti elektrane za koja su izdata važeća rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača po osnovu zahteva koji su podneti pre zahteva stranke o kome se odlučuje. Osim toga, tom zbiru se dodaju i vrednosti instalisanih snaga elektrana za koje je prestao status povlašćenog proizvođača ili status privremenog povlašćenog proizvođača, a još nisu raspodelјene kroz oslobođeni kapacitet. Podatak o elektranama za koja su izdati status povlašćenog proizvođača i status privremenog povlašćenog proizvođača takođe je dostupan u registru u čiji se uvid može izršiti u Registru povlašćenih proizvođača dostupnog na sajtu Takođe, veoma je važno da se ima u vidu da je u prelaznim odredbama Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije propisano da se sve elektrane povlašćenih proizvođača i privremenih povlašćenih proizvođača uračunavaju u zauzeti kapacitet.

Kada se utvrdi maksimalni kapacitet i zauzeti kapacitet od maksimalnog kapaciteta oduzme se zauzeti kapaciteti i dobija se vrednost slobodnog kapaciteta. Ako je vrednost slobodnog kapaciteta nula, zahtev se odbija. Ako je vrednost slobodnog kapaciteta veće od instalisane snage elektrane, ispituju se ostali uslovi i ako su ispunjeni zahtev se usvaja. Ako je vrednost slobodnog kapaciteta manja od instalisane snage elektrane, podnosilac zahteva ima rok od 30 do 45 dana da uskladi instalisanu snagu elektrane sa preostalim slobodnim kapacitetom. Ako to ne uspe, zahtev se odbija. Kad je reč o elektranama za koje privremeni povlašćeni proizvođači u roku nisu stekli statusa povlašćenog proizvođača, kao i elektranama za koje je oduzet status povlašćenog proizvođača i status privremenog povlašćenog proizvođača, taj oslobođeni kapacitet raspodelјuje se samo kroz povećanje vrednost maksimalnog kapaciteta, što znači da dok se ne donese nova uredba ili izmeni postojeća koja definiše maksimalni kapacitete, oslobođeni kapacitet neće se raspodelјivati.

O RACIONALNOM ISKORIŠĆENјU HIDROPOTENCIJALA KOD ENERGETSKIH DOZVOLA ZA MHE

Racionalno iskorišćenje hidropotencijala je jedan od uslova za izdavanje energetske dozvole koji je propisan Pravilnikom o energetskoj dozvoli u formi racionalnog iskorišćenja prirodnog resursa koji za hidroelektrane predstavlјaju vode.

Pod pojmom racionalnog korišćenja prirodnog resursa vode podrazumeva se da se tehničkim rešenjem planirane hidroelektrane doprinosi maksimalnom iskorišćenju hidropotencijala vodnog resursa (vodotoka ili akumulacije) koji se namerava koristi planiranom hidroelektranom, a u granicama ekonomske isplativosti investicije i planske dokumentacije.

Veoma je važno da stranke pripreme kvalitetno tehničku dokumentaciju i to alterantivno (ili/ili): generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti ili idejni projekat sa studijom opravdanosti, koja mora da sadrži podatke, grafikone i prikaze koji su od značaja za ocenu da li se hidropotencijal racionalno koristi ili ne. Ako stranke ili projektanti ne znaju šta je sve potrebno da sadrži tehnička dokumentacija radi ocene racionalnog iskorišćenja hidropotencijala, potpune informacije o tome mogu da pronađu OVDE .

Posebno se naglašava strankama koje zahtevaju da im se izda energetska dozvola za hidroelektranu koja odstupa od Katastra malih hidroelektrana da u tehničkoj dokumentaciji daju i obrazloženje zašto smatraju da je odstupanje od Katastra malih hidroelektrana u konkretnom slučaju opravdano.