Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у радним групама Министарства рударства и енергетике

На основу члана 8. став 2. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС“, број 128/20) и на основу Закључка о усвајању Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа („Службени гласник РС“, брoj 8/20) Министарство рударства и енергетике (у даљем тексту: Министарство) упућује 

Ј А В Н И  П О З И В
организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у
 радним групама Министарства рударства и енергетике (у даљем тексту: Јавни позив)

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
Јавни позив се упућује организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у следећим радним групама Министарства рударства и енергетике:
    1) Радне групе WG 1 и WG 2 за праћење реализације Пројекта ,,Даљи развој капацитета енергетског планирања“ који се финансира кроз ИПА фонд 2017 Европске Уније и 
    2) Радна група за праћење реализације и управљање поступком израде и усвајање нове Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године и Програма остваривања Стратегије и израде извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије развоја енергетике на животну средину и израде извештаја о стратешкој процени утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике на животну средину.

1. Радне групе WG 1 и WG 2 за праћење реализације Пројекта ,,Даљи развој капацитета енергетског планирања“ који се финансира кроз ИПА фонд 2017 Европске Уније (у даљем тексту: Пројекат) основана је у складу са Пројектним задатком, који садржи све задатке и резултате које је потребно остварити у оквиру наведеног пројекта, а нарочито ради:
    - вршења надзора и праћења реализације Пројекта,
    - пружања подршке извођачу Пројекта у постизању резултата дефинисаних Пројектним задатком, 
    - достављања свих доступних информација о напретку у реализацији Пројекта на захтев CFCU и ИПА Јединице,
    - прибављања потребних информација и података за потребе реализације Пројекта, 
    - припремање мишљења и коментара на све резултате Пројекта дефинисане Пројектним задатком и по потреби предлагање унапређења извештаја, 
    - присуствовање састанцима са извођачем Пројекта и другим састанцима договореним са Руководиоцем Радне групе и  Координатором Радне групе,
    - учествовање у реализацији радионица и састанака дефинисаних Пројектним задатком. 

Циљ Пројекта је израда Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период 2021. до 2030. године.

2. Радна група за праћење реализације и управљање поступком израде и усвајање нове Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године (у даљем тексту: Стратегија) и Програма остваривања Стратегије (у даљем тексту: Програм) и израде извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије развоја енергетике на животну средину и израде извештаја о стратешкој процени утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике на животну средину управља поступком припреме и израде Стратегије и Програма и израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. Имајући у виду да ће за израду наведених докумената бити изабран консултант, обавеза Радне групе је да координира рад изабраног консултанта, као и осталих релевантних консултаната и институција за које Министарство процени да је потребно њихово укључивање у процес рада.
Посебно се издвајају следеће обавезе ове радне групе:
    - обезбеђивање података неопходних за израду Стратегије и Програма, којима располаже и достава истих консултанту, као и пружање подршке консултанту у      - обезбеђењу података и информација којима располажу државне институције и енергетска предузећа,
   - омогућавање консултанту неопходне комуникације и сарадње са консултантом ангажованим на изради Интегрисаног националног енергетског и климатског плана, ради добијања релевантних података и информација и усклађивања стратешких докумената,
    -  одржавање редовних састанака са консултантом минимум једном месечно, а по потребе и чешће,
   - припрема мишљења и коментара на све резултате и извештаје дефинисане пројектним задацима и по потреби предлагање корекција/унапређење извештаја,
    - разматрање и одобравање припремљених докумената и извештаја консултанта, у року не дужем од седам радних дана од дана званичног достављања материјала од стране консултанта,
    - одобравање исплата ка консултанту, на начин како је дефинисано у уговорима.


II.   ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ
1. Циљ Јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор две организације цивилног друштва чији ће представници бити предложени за чланство у радним групама Министарства наведеним у ставу I - Предмет јавног позива.
2. Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у области енергетике, одрживог развоја, заштите, чувања и унапређења животне средине и одрживог управљања природним ресурсима.
Право учешћа на Јавном позиву имају организације цивилног друштва, основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које делују у области утврђених овим јавним позивом. 
III.   КРИТЕРИЈУМИ
Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:
1. да су уписaне у рeгистaр нajмaњe годину дана прe oбjaвљивaњa Јaвнoг пoзивa;
2. да актом о оснивању или статутом имају утврђене циљеве у области наведених у тачки II. подтачка 2. Јавног позива;
3. да поседују пројектно искуство и експертизу у областима наведеним у тачки II. подтачка 2. Јавног позива, у последњих пет година;
4. пожељно је да поседују искуство у комуникацији и сарадњи са државним органима и организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва;
5. пожељно је да поседују претходно искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, у последњих пет  година. 
IV.    ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА
Oрганизације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе:
    попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар),
    листу пројеката које је организација реализовала у области наведеној у тачки II. подтачка 2. Јавног позива, у последњих пет година (Анекс 2 – Преглед реализованих пројеката),   
    листу публикација које је организација објавила у области наведеној у тачки тачки II. подтачка 2. Јавног позива, у последњих пет година (Анекс 3 – Преглед објављених публикација); 
V.    РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 28. 07. до 04.08.2021. године. 
Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV. Јавног позива у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу prijaveocd@mre.gov.rs  сa нaпoмeнoм: 

 „ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У РАДНИМ ГРУПАМА МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ“.

Благовременом се сматра пријава, која је примљена до краја дана 04.08.2021. године на имејл адресу из става 2. ове тачке. Неблаговремена пријава биће одбачена.

VI. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако се не достави уредно попуњен било који од докумената из тачке IV. Јавног позива. Неуредна пријава биће одбачена.

VII.   ПОСТУПАК ИЗБОРА
За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог Јавног позива, формирана је Комисија за избор организација цивилног друштва за чланство у радним групама Министарства рударства и енергетике из тачке I. Јавног позива (у даљем тексту: Комисија), која је састављена од представника тог министарства.
Комисија је дужна да најкасније у року од пет радних дана од дана истека рока за подношење пријава донесе Предлог представника цивилног друштва за чланство у радним групама Министарства рударства и енергетике из тачке I. Јавног позива.
Предлог представника цивилног друштва, као и сам Јавни позив, објавиће се на званичној интернет страници Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs и доставити подносиоцима пријава на Јавни позив електронским путем.
Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити Министарству рударства и енергетике, на е-mail адресу prijaveocd@mre.gov.rs или телефоном на 011/360-4445.
VIII.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 Министарство рударства и енергетике није у могућности да изабраним представницима организација цивилног друштва обезбеди накнаду за рад нити да сноси трошкове њиховог доласка и одласка са састанака.

2. Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: