Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“

На основу члана 8. став 2. Закона о министарствима (“Службени гласник РС“, број 128/20) и на основу Закључка о усвајању Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа („Службени гласник РС“, бр. 8/20 и 107/21) Министарство рударства и енергетике упућује

Ј А В Н И  П О З И В

организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у
Радној групи за праћење реализације Пројекта
,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“ (у даљем тексту: Јавни позив)

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив се упућује организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“.
О пројекту ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“
Република Србија је фокусирана на остварење путање ка ниским емисијама гасова с ефектом стаклене баште, посебно кроз увођење више обновљивих извора енергије у енергетски микс. Региони са високим енергетским интензитетом гасова са ефектом стаклене баште (посебно око угља) налазе се међу најугроженијим у смислу опадања броја радних места и неупотребљиве имовине. Имајући то у виду, Пројекат ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“ се бави дефинисањем мера, активности и политика  које су потребне за побољшање друштвене прихватљивости климатских политика и прописа како би се осигурала радна места и средства за живот у време када се привреде померају ка одрживим економским моделима. Наведени пројекат се бави подстицањем транзиције ка одрживим тржишним економијама које добро функционишу, а посебно ће се фокусирати на везу између зелене економије и привредне укључености, интервенције у програмске политике и комерцијално финансирање које подржава зелену транзицију, а истовремено помаже радницима (посебно онима чије је обезбеђивања  средстава за живот везано за фосилна горива) у приступу новим могућностима.
Циљ пројекта је да обезбеди релевантну анализу начина на који транзиција зелене економије у Србији може да се убрза уз истовремено управљање друштвеним и економским ефектима транзиције, с фокусом на регионе, индустрије, заједнице и раднике који ће се суочити са највећим изазовима.
Ради што ефикаснијег остваривања циљева пројекта, предвиђено је укључивање широког круга заинтересованих страна: енергетски субјекти, синдикати, органи државне управе, локална самоуправа, организације цивилног друштва и др. У том смислу, а ради укључивања свих заинтересованих страна у процес реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“, указала се потреба за формирањем радне групе која је предмет овог јавног позива, чији је поступак образовања у току.
Посебно се издвајају следеће обавезе ове радне групе:
•    обезбеђивање података неопходних за израду Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“, којима располаже, и достава истих консултанту, као и пружање подршке консултанту у обезбеђењу података и информација којима располажу државне институције и енергетска предузећа;
•    одржавање састанака са консултантом;
•    припрема мишљења и коментара на све резултате и извештаје дефинисане пројектним задатком и по потреби предлагање корекција/унапређење извештаја.

II. ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

1. Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 3 (три) организације  цивилног друштва чији ће представници бити предложени за чланство у Радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“, која је у поступку формирања.
2. Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у области енергетике, климатских промена, зелене економије, социјалне заштите, тржишта рада, развоја вештина, регионалног економског развоја, подстицања запошљавања.
Право учешћа на Јавном позиву имају организације цивилног друштва, основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије које су уписaне у рeгистaр нajмaњe годину дана прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa, и које делују у областима утврђеним овим јавним позивом.

III. КРИТЕРИЈУМИ

Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:
1.    да су уписaне у рeгистaр нajмaњe годину дана прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;
2.    да актом о оснивању или статутом имају утврђене циљеве у области наведених у тачки II. подтачка 2. Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ);
3.    да поседују пројектно искуство и експертизу у областима наведеним у тачки II. подтачка 2. Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последњих 5 (пет) година;
4.    пожељно је да поседују искуство у комуникацији и сарадњи са државним органима и организацијама цивилног друштва односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва;
5.    пожељно је да поседују претходно искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске управе и локалне самоуправе, у последњих 5  година.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Oрганизације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе:
•    попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар)
•    листу пројеката које је организација реализовала у области наведеној у тачки II. подтачка 2. Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последњих 5 (пет) година (Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима);   
•    листу публикација које је организација објавила у области наведеној у тачки II Јавног позива (ЦИЉ, ОБЛАСТИ И ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ), у последњих 5 (пет) година (Анекс 3 – Образац о објављеним публикацијама);

V. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 15. марта до 29. марта 2022. године.
Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV. Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу: prijaveocd@mre.gov.rs сa нaпoмeнoм:  “Подношење кандидатуре за чланство у радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“.

Благовременом се сматра пријава, која је примљена до краја дана 29. марта 2022. године на имејл адресу из става 2. ове тачке. Неблаговремена пријава биће одбачена.

VI. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако се не достави уредно попуњен било који од докумената из тачке IV. Јавног позива. Неуредна пријава биће одбачена.

VII.   ПОСТУПАК ИЗБОРА

За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог Јавног позива, формирана је Комисија за избор организација цивилног друштва за чланство у радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“, која је састављена од представника Министарства рударства и енергетике.
Формирана Комисија дужна је да најкасније у року од 30 радних дана од дана истека рока за подношење пријава донесе Предлог представника цивилног друштва за чланство у радној групи за праћење реализације Пројекта ,,Дијагностика праведне транзиције: Србија“.
Предлог представника цивилног друштва, као и сам Јавни позив, објавиће се на званичној интернет страници Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs и доставити подносиоцима пријава на Јавни позив електронским путем.
Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити Министарству рударства и енергетике, на е-mail адресу prijaveocd@mre.gov.rs или телефоном на 011/360-4445.

VIII. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Министарство рударства и енергетике није у могућности да изабраним представницима организација цивилног друштва обезбеди накнаду за рад нити да сноси трошкове њиховог доласка и одласка са састанака.
2. У циљу подстицања територијалне заступљености организација цивилног друштва које имају седиште у подручјима чија је привредна активност усмерена на експлоатацију угља или производњу електриичне енергије из угља која се у процесу смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште могу сматрати угроженим, у процесу селекције додатно ће се вредновати пријаве организација цивилног друштва са седиштем у:
Лазаревацу, Сопоту, Барајеву, Обреновцу, Аранђеловцу, Лајковцу, Убу, Костолцу, Пожаревцу, Деспотовцу, Ћуприји, Параћину, Алексинцу, Зајечару, Бољевцу, Сокобањи, Жагубици, Сјеници, Краљеву, Рашкој, Свилајнцу и Ковину.
Наведено опредељење представља искључиво меру афирмативне акције и ни на који начин није усмерено на дискриминацију подносилаца пријава који не спадају у наведену категорију.
3. Учешћем на Јавном позиву подносиоци кандидатуре пристају да се подаци које достављају у оквиру својих пријава обрађују искључиво за потребе процеса избора предвиђеног овим позивом.
4. Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: