Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21

Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21

(у даљем тексту: Јавни позив)

Најважније информације о Jавном позиву:

 • Презентација Јавног позива за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21  са Инфо сесије, одржане 28. априла 2021. године се налази на дну странице;
 • У оквиру реализације Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години (Уредба о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години, „Службени гласник РС”, број 9/21 и 32/21), који спроводи Министарство рударства и енергетике, где је у поглављу V. став 4. предвиђено да ће у току 2021. године бити расписан јавни позив за јединице локалне самоуправе за финансирање пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, расписује се Јавни позив ради додељивања средстава подстицаја за финансирње програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, које спроводе јединице локалне самоуправе, а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћењa, те смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште;
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе;
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 22. април 2021. године.
 • Рок за подношење пријава je 21.маја 2021. године до 15 часова. Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 15 часова, 21.маја 2021. године.
 • Одлука о избору Програма биће објављена на интернет страници Министарства, линк: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу          fondee@mre.gov.rs
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 1. Наш упит усмерен је ка вама  поводом  недоумице у вези самог наслова наведеног Јавног позива, те с тим у вези нам није јасно да ли је исправно конкурисати само за енергетску санацију породичних кућа – у том смеру смо ми и желели да идемо ове године   или смо ипак  обавезни да конкуришемо и за енергетску санацију стамбених зграда, тј. да морамо искључиво одговорити Јавном позиву онако како је дефинисано у наслову самог Јавног позива без икаквог одвајања ?

У нади да ћемо чим пре од вас добити одговор како бисмо  привели крају процедуру припреме и усвајања наше конкурсне документације искрено вас поздрављамо.

Одговор: Програм енергетске санације може обухватити енергетску санацију свих објеката, односно стамбене зграде, породичне куће и станове, али и појединачно само породичне куће, што ћете одредити у Програму (образац програма Прилог 2), који прилажете као део документације предвиђене одељком IV. Јавног позива.

 1. Који акт о финансијској подршци  унапређењу енергетске ефикасности  стамбених зграда, породичних кућа, и станова на територији ЈЛС је оговарајући за подносиоца пријаве , рачунајући на кратке рокове, прецизније,  да ли то може бити Решење председника  или закључак општинског већа ЈЛС?

Одговор: Неопходно је да доставите акт надлежног органа јединице локалне самоуправе у складу са Вашим унутрашњим прописима којима се дефинише врста и начин доношења аката.

 1. Да ли се усвојени акциони план за 2021 годину за усвојени Програм енергетске ефикасности општине за период 2019 -2021 може прихватити као одговарајући акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС.

Одговор: Уколико су у Програму енергетске ефикасности општине за период 2019 -2021 предвиђене мере енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у складу са одељком  I. Јавног позива  и ако су у Акционом плану дефинисане конкретне активности на спровођењу/финансирању мере или мера, онда је такав акт у складу са одељком IV. став 1, тачка 3) Јавног позива.

 1. Занима ме, што се тиче грађана, када ће моћи и како да се пријаве за тај програм. Прочитао сам да је пријава до 21.05. али нисам сигуран да ли је то за фирме које изводе те радове или за грађане. Замолио бих Вас уколико можете да ми објасните шта све ми требамо да урадимо и када требамо да се пријавимо тј како све то функционише?

Одговор: Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних  кућа  и  станова који  спроводе јединице локалне  самоуправе (општине и градови), ЈП  2/21 се односи на јединице локалне самоуправе. Изабране јединице локалне  самоуправе ће након потписивања уговора са Министарством, а на основу својих прописа о расподели средстава, путем јавног позива бирати крајње кориснике (физичка лица). Очекује се да ће се јавни позиви за грађане расписати почетком јула месеца.

 1. У Јавном позиву  у члану 3. Услови за доделу средстава- дефинисано је следеће: „Подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), може конкурисати на Јавни позив само уколико је именовао енергетског менаџера Да ли општине које имају мање од 20000 становника и нису обвезници система енергетског менаџмента, тј. немају именованог енергетског менаџера, испуњавају услове  конкуриса?

 

Одговор: Поменута одредба из одељка III.  Јавног позива се односи на обавезу ЈЛС које су обвезници система енергетског менаџмента да морају имати именованог енергетског менаџера како би могли да конкуришу на Јавни позив. Остале ЈЛС које нису обвезници система могу свакако да конкуришу и наравно немају обавезу да именују енергетског менаџера.

 

 1. Да ли подшив крова рецимо као и изолација испод крова улази у меру која у вашем Правилнику носи назив  Изолација таванице...?

 

Одговор: Да, сви комплементарни и пратећи грађевински радови који су неопходни како би се извела мера унапређења енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде улазе у ту меру.

 

 1. Да ли на  Правилник који урадимо на нивоу наше ЈЛС а у складу са Јавним позивом вашег Министарства, морате дати сагласност ви као Министарство или је довољно да је усвојен на нашој Скупштини?

 

Одговор: У складу са одељком XI. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА став 4. Јавног позива, ЈЛС, пре расписивања јавног позива, мора прибавити сагласност Министарства на пропис којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

 

 1. Да ли објекти породичног становања морају да имају и Употребну дозволу како би учествовали на конкурсу или је довољно да имају само грађевинску?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити и услове у погледу неопходне документације. Стамбени објекти који могу бити предмет суфинансирања путем овог Пилот пројекта треба да буду саграђени у складу са законом који је важио у моменту изградње објекта. Треба посматрати на који начин је објекат уписан у катастру, како је уписан према земљишним књигама тј. изграђен пре доношења Закона о планирању и  изградњи, такође, ако је саграђен у складу са грађевинском дозволом, није обавезна употребна дозвола, или ако је легализован у складу са Законом о озакоњењу

 

 1. Ко сноси трошкове израде елабората енергетске .ефикасности као и коначног енергетског пасоша? Да ли власник објекта или је и то део трошкова које ћемо сносити у оквиру средстава које ми финансирамо својим делом?

 

Одговор: Трошкове израде потребне документације за пријаву сноси власник објекта и није део финансијске подршке овог Пилот пројекта. Услове критеријуме и неопходну техничку документацију ће прописати надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази предметни објекат. Треба свести на што једноставнији приступ техничке документације с обзиром да се ради о радовима на нивоу редовног/ инвестиционог одржавања објекта. Уколико не постоји обавеза издавања употребне дозволе за ове радове, није потребна израда ЕЕ елабората нити издавање Енергетског пасоша.

 

 1. Да ли локална самоуправа може да конкурише на Јавни позив уколико нема Програм? Ако нема и није усвојила, на који начин се попуњава образац бр.2?

Одговор: Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова се попуњава на Обрасцу 2 у складу са напоменама унетим у образац и прилаже се као део документације којом се конкурише на Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21 и није неопходно да је раније усвојен од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.

 1. Да ли је прихватљиво да општина достави Изјаву потписану од стране одговорног лица, да ће средства за суфинансирање обезбедити у одређеном року након одобравања средстава?

Одговор: Неопходно је доставити целокупну документацију у складу са одељком IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ став 1. Јавног позива, ЈП2/21.

Такође, у складу са одељком VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА, Јавног позива, пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. став 1. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 

 1. Да ли ЈЛС мора одобрена средства да утроши на стамбене зграде, станове и породичне куће или може да изврши само реконструкцију котларнице у Дому Здравља?

 

Одговор: Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних  кућа  и  станова који  спроводе јединице локалне  самоуправе, ЈП  2/21 се не односи на финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности јавних објеката у јединицама локалне самоуправе.

 1. Да ли на Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, ЈП 2/21, расписан од стране Министарства рударства и енергетике, могу да конкуришу Градске општине у Граду Београду, у овом конкретном случају Градска општина Земун?

 

Одговор : На Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних  кућа  и  станова који  спроводе јединице локалне  самоуправе, ЈП  2/21, могу, у складу са одељком II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ конкурисати само јединице локалне самоуправе, односно у складу са Вашим питањем, град Београд.

 

 1. Да ли ће се прихватити пријаве уколико је именовање енергетског менаџера у току?           

 

Одговор : Свакако, ако се процедура именовања и обавештавања Министарства заврши пре истека рока за подношење документације.

 

 1. Да ли можемо ребалансом буџета да определимо средства за суфинансирање?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку IV под тачком 4) назначено је да подносилац пријаве обавезно доставља извод из буџета ЈЛС за текућу фискалну годину са опредељеним средствима за суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС, тако да су све промене у буџету урађене пре истека рока за подношење документације прихватљиве.

 

 1. Да ли средства ЈЛС морају бити обезбеђена буџетом за 2021. годину, или се може планирати за 2022. годину, с обзиром на период године када је реално?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку IV под тачком 4) назначено је да подносилац пријаве обавезно доставља извод из буџета ЈЛС за текућу фискалну годину са опредељеним средствима за суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС. За реализацију конкретног јавног позива, средства морају бити обезбеђена у буџету за 2021. годину.

 

 1. Да ли се могу користити средства као учешће Општине у буџету која иду од пореза за заштиту животне средине?

 

Одговор: Приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине припадају буџету јединице локалне самоуправе ( Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дип. изн. и 15/2021 - доп. усклађених дин. изн.) па самим тим ЈЛС самостално располаже овим средствима.

 

 1. Да ли ће Министарство свој део новца пребацити ЈЛС или директно извођачу радова?

 

Одговор: Министарство свој део средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова преноси јединици локалне самоуправе.

 

 1. Ми у буџету општине имамо позицију енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. Да ли је то прихватљиво за конкурс?

 

Одговор: Да.

 

 1. Потребно је да постоји правна основа за доделу средстава приватним лицима, да ли можете да нам кажете који би то конкретно био правни акт и на основу ког Закона?

 

Одговор: Модел дефинише физичка лица као крајње кориснике, а директни корисници субвенције су привредни субјекти. Средства се преносе привредним субјектима што је у складу са Законом о буџетском систему (Група 454000 - Субвенције приватним предузећима).

 

 1. Ако је актом ЈЛС предвиђено спровођено свих мера да ли можемо да конкуришемо само за једну меру ?

 

Одговор: Можете конкурисати само са једном мером, али се са више бодова вреднује ако изаберете више мера (Прилог 4 – Критеријуми и начин бодовања).

 

 1. Да ли се мере: Замена столарија, Набавка котла на гас, Набавка котла на пелет рачунају као две или три мере?

 

Одговор:  У тексту јавног позива у одељку I наведене су мере енергетске ефикасности које се финансирају. Укупно је наведено 10 мера у оквиру 3 групе.  Замена постојећег котла ефикаснијим котлом је једна мера без обзира да ли је котао на пелет или на гас. Ви сте у питању навели две мере.

 

 1. Да ли ће бити одбијања пројекта уколико се тражи на пример превисок износ средстава. Да ли ће бити смањен износ средстава за финансирање, или ће бити одбијен пројекат?

 

Одговор: Јавним позивом је прецизирано да максимални износ средстава подстицаја који додељује Министарство по ЈЛС износи до 100% планираних средстава ЈЛС за ову намену, а не може бити већи од 10.000.000 динара по ЈЛС.

 

 1. На основу ког документа - доказа министарство пребацује паре ЈЛС

 

Одговор: Министарство закључује уговор са ЈЛС о финансирању и реализацији одобреног Програма. Министарство врши исплату средстава на основу захтева који ЈЛС подноси, у складу са уговором. Уз захтев за исплату средстава ЈЛС подноси документацију утврђену уговором.

 

 1. Да ли се мења проценат учешћа уколико ЈЛС определи већи део средстава од средстава које тражи од Министарства?

 

Одговор: Средства ЈЛС и средства Министарства рударства и енергетике укупно морају да чине 50% оправданих трошкова појединачне инвестиције, односно грађани су у обавези да плате 50%. Однос средстава између ЈЛС и министарства није дефинисан, али се према Критеријумима и начину бодовања (Прилог 4) бодује са више бодова уколико ЈЛС учествује са више средстава од Министарства. На пример, ЈЛС може да учествује са 35%, а да од Министарства тражи 15%, а да грађани плате 50% оправданих трошкова појединачног пројекта.

 

 1.  Да ли могу прикључци на гас широке потрошње да се субвенционишу?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку I наведене су мере енергетске ефикасности које се финансирају. Укупно је наведено 10 мера у оквиру 3 групе.  Ни једна од наведених мера не укључује прикључке на гасну мрежу.

 

 1. Шта су елиминишући фактори?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку VII наведено је да ће се Пријава сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. став 1. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 

 1. Да ли се зна како ће грађани подносити пријаве, он-лине преко одређене апликације или писаним путем у писарницама ЈЛС?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане, критеријуме селекције и слично.

Моделе докумената може наћи на http://lokalnefinansije.rs/baza-znanja-c4.php

 

 1. Могу ли локалне самоуправе да ограниче максимални износ субвенције, ако дајемо половину износа долазимо у ситуацију да на пример за замену столарије исте квадратуре суфинансирамо различите износе?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане, критеријуме селекције и слично. Значи, локалне самоуправе могу дефинисати максимални износ по свакој мери и по сваком појединачном пројекту.

 

 1. Да ли могу конкурисати само власници легалних објеката?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане, критеријуме селекције, услове у погледу власништва на објектима, легалности и слично.

 

 1. Да ли се зна нешто више о комисији? Колико ће чланова бројати, које струке итд?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане и слично.

 

 1. Комисија која излази на терен да изврши проверу објекта по пристиглом захтеву је Стручна комисија која доставља податке Комисији која формира коначну ранг листу?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане и слично. Предлог је да након утврђивања прелиминарне листе пројеката грађана за суфинансирање од стране Комисије за избор и рангирање, Стручна комисија врши теренску контролу и проверу исправности пријаве, припрема записник на основу којег се утврђује финална листа пројеката грађана чији пројекти ће се суфинансирати.

 

 1. Да ли ће и грађани бити потписници уговора о извођењу радова које ће ЈЛС закључивати са привредним друштвима?

 

Одговор  У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане и слично. Предлог је да  јединица локалне самоуправе донесе Решења о додели бесповратних средстава грађанима, где су наведени сви грађани којима су одобрена средства. Решење је јавни документ и ЈЛС треба да га објави на свом сајту.

 

 1. У ком тренутку грађани дају својих 50%?

 

Одговор :У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане и слично. Овим документом се може дефинисати и када грађани исплаћују својих 50% привредницима. Средства одобрена од стране министарства ЈЛС може да пребаци на рачун привредника након уплате грађана.

 

 1. Да ли је пожељно да општина кроз формирање комисије врши проверу квалитета уграђене опреме кроз елементарна енергетска мерење или снимања ИЦ камером, Blower door тестом заптивености објекта или слично?

 

Одговор: Није неопходно, јер ће изабрани привредни субјекти бити у обавези да поседују атесте о квалитету производа које уграђују, али ако постоје технички и људски капацитети на нивоу ЈЛС, свакако је пожељно.

 

 1. Шта у случају да интересовања и захтеви грађана превазилазе одобрена средства? На који начин да неком одобримо, а некоме ко испуњава услове не одобримо инвестицију?

 

Одговор: Избор пројеката грађана за суфинансирање се врши путем јавног позива са јасно дефинисаним критеријумима на основу којих се врши бодовање и сачињава коначна листа одобрених пројеката.

 

 1. Ко врши избор извођача радова?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, комисије које ће основати, услове јавног позива за привреднике и за грађане и слично. Значи ЈЛС путем јавног позива врши избор привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката породичних кућа и станова. Сви привредни субјекти који испуњавају услове из јавног позива могу учествовати у енергетској санацији стамбених објеката породичних кућа и станова. Грађани бирају привредне субјекте са листе за реализацију њихових пројеката енергетске санације.

 

 1. Да ли морамо имати усвојен Програм енергетске ефикасности и ако га немамо, морамо ли га донети и усвојити до 21.05.?

 

Одговор: Потребно је да имате усвојен одговарајући акт ( Програм енергетске ефикасности, Одлука надлежног органа ЈЛС, Годишњи плана ЕЕ….) којим се дефинише финансирање мера унапређења енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова у складу са одељком I. Јавног позива до краја трајања јавног позива.

 1. Питање : Да ли је довољна Инвестициона одлука донета од стране Општинског већа?

 

Одговор: Ако је Инвестициона одлука донета од стране Општинског већа доваљан правни основ, у складу са унутрашњим прописима ЈЛС, за трошење средстава из општинског буџета за унапређење енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова, онда је то одговарајући акт са становишта јавног позива.

 

 1. Питање : Програм (образац 2) не мора да усвоја Веће или Скупштина?

 

Одговор: Прилог 2 – Образац програма је саставни део конкурсне документације и није потребно да га усваја ни један орган ЈЛС.

 

 1. Питање : Да ли ЈЛС која нема Програм ЕЕ може да користи податке за Конкурс из ЛАПЕЕ за енергетску ефикасност у стамбеном сектору?

 

Одговор: Може да користи било који стратешки документ или други документ, који садржи податке неопходне да се састави пријава на Јавни позив.

 

 1. Да ли  се Одлуку о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, донета на основу Закона о становању и одржавању стамбених зграда може сматрати адекватним актом ЈЛС?

 

Одговор: Може се сматрати, уколико је у складу са мерама енергетске ефикасности из одељка I. Јавног позива.

 

 1. Питање : Да ли одговарајућа Одлука може да замени програм, у смислу захтеваног акта?

 

Одговор: Одлука донета од стране надлежног органа ће се сматрати одговарајућим актом ЈЛС.

 

 1. Да ли грађани морају да раде елаборат енергетске ефикасности јер се то нигде у документацији не спомиње а законом о изградњи је обавезан. и да ли на крају морају да раде енергетски пасош? Да ли је предвиђено побољшање енергетског разреда куће након реализације мере, односно да ли су потребни елаборати енергетске ефикасности у конкурсној пријави? Да ли је потребно издавање Решења о одобрењу за извођење по члану 145.Закона о планирању и изградњи за предметне радове? Овде пише да није потребан ЕЕ а како ми да одредимо која дебљина омотача око стамбеног објекта треба да буде?

 

Одговор: У тексту јавног позива у одељку XI став 2 дефинисано је да ће Подносиоци пријава припремити прописе којим ће уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Свака јединица локалне самоуправе овим документом дефинише све своје процедуре које ће спроводити, услове јавног позива за привреднике и за грађане као што је и потребна техничка документација за ту врсту радова.

 

 1. Питање: На чији терет иде ПДВ, цене у предрачуну треба да буду са ПДВ-ом?

Одговор: Свака локална самоуправа у свом акту о расподели средстава, односно у конкурсној документацији одређује своје оправдане трошкове. Нема законске препреке да ПДВ буде оправдани трошак. Предрачун треба да буде са ПДВ-ом.

 

 1. Питање: У вези спремности пријаве за реализацију – споменули сте да није обавезно да је акт донет већ да постоје прописане процедуре. Да ли сте мислили на нацрт тог акта који је у процедури и да ли су то правилници који се наводе у делу IX?

 

Одговор: Односи си на прописе којим ће локална самоуправа уредити даљу расподелу средстава подстицаја за појединачне пројекте енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а у складу са делом XI текста Јавног позива.

 

 1. Питање: Програм енергетске ефикасности за ЈЛС који је усвојила Скупштина није обрађивао домаћинства већ јавне установе, комуналне делатности, саобраћај.  Како он може да буде основ за доношења Програма  Образац 2?

 

Одговор: Закон о ефикасном коришћењу енергије у члану 10 дефинише да „…Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:

....

3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:

(1) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

(2) планове унапређења система комуналних услуга (систем даљинског грејања, систем даљинског хлађења, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и друго),

(3) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;“

Овом одредбом Закона јасно је да Програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе није сужен само на јавне објекте, јер под (3) даје друге мере које могу да се односе на остале објекте. Додатно, Закон каже да “садржи нарочито”,  што јасно имплицира да није сведен на само 3 мере које су наведене. Значи, Програм енергетске ефикасности који је усвојила Скупштина ЈЛС, а који није обрађивао домаћинства већ само јавне установе и  комуналне делатности не може да буде основ за израду Обрасца 2 конкурсне документације, али ако се у њему налазе циљеви, мере и активности које се односе на стамбене зграде, породичне куће и станове онда може.   

 

 1. Питање: Да ли Програм може поједностављено речено да предвиди промену фасадне столарије, изолацију зидова и унапређење термо-техничких система грејања у стамбеним објектима?

 

Одговор: Да

 

 1. Питање: Да ли стамбени објекти који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе могу конкурисати?

 

Одговор: Да, ако су у приватном власништву и ако су планирани радови у складу са законима који регулишу област заштите културних добара.  Значи ако предузимате активности на реконструкцији и ревитализацији културних добара, радове можете спроводити након што се:

1)         утврде услови за предузимање мера техничке заштите и других радова;

2)         прибавите сагласност на пројекат и документацију за извођење ових радова у складу са законом и

3)         прибавите потребне услове и одобрења на основу прописа о планирању и уређењу простора и изградњу објеката.

Закон о културним добрима, члан 99.

 

 1. Питање: Да ли су локални функционери у сукобу интереса уколико се пријаве на конкурс?

 

Одговор: Под сукобом интереса се сматра лице које директно учествује у избору пријава грађана на јавном позиву.

 

 1. Питање: На који начин одредити за колико ће се смањити CО2 после примене неке од мера?

 

Одговор: Национална типологија стамбених зграда даје процену смањења емисије CO2 за сваки тип зграде/куће након санације. Када усвојите претежни тип кућа и зграда и број  јединица које могу  са да се санира са потенцијалним средствима, можете доћи до оквирне процене смањења емисије CO2.

 

 1. Питање: Да ли је довољно доставити Закључак градског већа у коме се наводи да су средства у одређеном износу опредељена из текуће буџетске резерве за намену суфинансирања мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС или је неопходно доставити баш извод из буџета?

 

Одговор: Потребно је доставити извод из буџета ЈЛС за текућу финансијску годину са опредељеним средствима за суфинансирања мера енергетске ефикасности (стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС)