06.10.2022. - Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног месta у Министарству рударства и енергетике – Управи за финансирање и подстицање енергетске ефикасности

Служба за управљање кадровима

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСTA У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ – УПРАВИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И      ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
 

I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство рударства и енергетике, Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина 22-26, Београд.

II Радно место које се попуњава:

1.    Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за припрему и спровођење програма и пројеката енергетске ефикасности који се реализује у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима, Одељење за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, координира и надзире њихов рад; анализира постојеће студије, извештаје и другу документацију и сагледава потребе и могућности за реализацију пројеката у сарадњи са међународним финансијским институцијама; координира и припрема предлоге инвестиционих пројеката који за циљ имају повећање енергетске ефикасности и који се финансирају из средстава међународних зајмова и донација; учествује у припреми уговора и друге документације неопходне за финансирање и реализацију пројеката који се финансирају од стране међународних финансијских институција и донатора; припрема у сарадњи са међународним финансијским институцијама тендерску документацију за избор извођача радова, имплементационог консултанта и учествује у избору извођача радова и имплементационог консултанта према процедурама међународних финансијских институција и донатора; учествује у праћењу и надзире реализацију инвестиционих пројеката које спроводи Управа из средстава међународних зајмова и донација; прати ефекте реализованих пројеката и извештава о њиховој реализацији; размењује искуства са релевантним институцијама и надлежним органима у земљи и иностранству; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујучи и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада међународна сарадња и европске интеграције (процедуре припреме и закључивања међународних споразума) - провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије) – провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџетском систему) – провераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, www.mre.gov.rs.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова и  интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на адресу писарнице Министарства рударства и енергетике, Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина 22 - 26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.

VI Лицe којe je задуженo за давање обавештења о интерном конкусу: Драгана Дробњак, контакт телефон: 011/360 45 15.
 
VII Датум оглашавања: 6. октобар 2022. године.

VIII Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 7. октобра 2022. године и истиче 14. октобра 2022. године.

IX Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике (www.mre.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства рударства и енергетике, Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина 22-26, Београд.

XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20. октобра 2022. године.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Комисијом обавиће се у просторијама Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Министарства рударства и енергетике, Краља Милана 36, Београд.
Провера понашајних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIII Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства рударства и енергетике.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                  Д И Р Е К Т О Р

             др Данило Рончевић