13.04.2022 - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Министарство рударства и енергетике – Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-730/2022 од 31. јануара 2022. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство рударства и енергетике – Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Београд, Немањина број 22-26.

 

II Радна места која се попуњавају:

                       

            1. Радно место за праћење реализације инвестиционих пројеката који се спроводи из средстава међународних зајмова и донација, у звању саветник, Група за припрему и спровођење програма и пројеката енергетске ефикасности који се реализује у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима, Одељење за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности – 1 извршилац

                  

            Опис послова: Учествује у припреми предлога инвестиционих пројеката који за циљ имају повећање енергетске ефикасности и који се финансирају из средстава међународних зајмова и донација; припрема пројектни задатак за израду техничке документације, опис посла за извођача радова и учествује у избору извођача према процедурама међународних финансијских институција и донатора; учествује у праћењу и реализацији израде техничке документације и инвестиционих пројеката које спроводи Управа из средстава међународних зајмова и донација; анализира ефекте реализованих пројеката и припрема извештаје о њиховој реализацији; сарађује са релевантним институцијама и надлежним органима у земљи и иностранству; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

    

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Београд

2. Радно место за канцеларијске и евиденционе послове у области финансирања и подстицања енергетске ефикасности, у звању референт, Група за припрему и спровођење програма и пројеката енергетске ефикасности који се реализује у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима, Одељење за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности – 1 извршилац

 

Опис послова: Врши пријем поште, њено евидентирање у књигу поште и друге евиденције; води евиденције о додељеним средствима Управе; доставља сигнирану пошту обрађивачима; експедује пошту, ажурира повратнице и даје информације о кретању предмета; води усмену и писану комуникацију са органима и организацијама, институцијама, правним и физичким лицима у циљу пружања информација, доставе података и обавештења; води евиденцију о поклонима јавних функционера у Управи; обавља канцеларијске послове; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

                     

Услови: Стечено средње образовање друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Београд

 

3. Радно место руководилац Групе, Група за правно - финансијске послове, у звању самостални саветник - 1 извршилац

 

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, координира и надзире њихов рад; припрема подзаконска акта неопходна за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и припрему нових механизама финансирања Управе; учествује у припреми прописа којима се утврђује висина и начин прикупљања накнаде и прати прописе у области финансијског пословања буџетских корисника и друге прописе од значаја за рад Управе; прати припрему јавних позива, израду уговора, решења и друге документације, неопходних за доделу средстава Управе; припрема уговоре и другу документацију неопходну за финансирање и реализацију  пројеката који се финансирају од стране међународних финансијских институција и донатора; прати реализацију уговора о додели средстава Управе и других уговора Управе као и у реализацији других активности које спроводи Управа, и координира припрему извештаја о раду Управе и прикупљеним накнадама за унапређење енергетске ефикасности; координира послове утврђивања и наплате накнаде за унапређење енергетске ефикасности, припрему буџета Управе и праћење његовог извршења, израду предлога годишњег финансијског плана Управе и контролу финансијске документације као и припрему захтева за плаћања корисницима и извођачима; размењује искуства и сарађује са релевантним институцијама и надлежним органима у земљи и иностранству; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

     

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

Место рада: Београд

 

4. Радно место за канцеларијске и административне послове у области наплате накнаде за енергетску ефикасност, у звању референт, Група за правно - финансијске послове - 1 извршилац

                    

Опис послова: Врши пријем поште, њено евидентирање у књигу поште и друге евиденције; доставља сигнирану пошту обрађивачима; експедује пошту, ажурира повратнице и даје информације о кретању предмета; води усмену и писану комуникацију са органима и организацијама, институцијама, правним и физичким лицима у циљу пружања информација, доставе података и обавештења; припрема податке за наплату накнаде за енергетску ефикасност; обавља канцеларијске послове; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено средње образовање друштвеног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

 

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:

  1. „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писано).
  2. „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
  3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (писано).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја Службе за управљање кадровима о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, вршиће се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

за радно место под редним бројем 1:

           - посебна функционална компетенција у одређеној области рада - међународна сарадња и европске интеграције (процедуре припреме и закључивања међународних споразума, методологија праћења, примене и извештавања о ефектима потписаних међународних споразума) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из области делокруга радног места (Закон о буџету) - провераваће се путем симулације (усмено);

 

за радно место под редним бројем 2:

- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о општем управном поступку, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе) - провераваће се путем симулације (усмено);

 

за радно место под редним бројем 3:

- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о буџету) - провераваће се путем симулације (усмено);

 

за радно место под редним бројем 4:

- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - административни послови (канцеларијско пословање) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о општем управном поступку, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе) - провераваће се путем симулације (усмено).

 

Провера понашајних компетенција за радна места под редним бројем 1, 2 и 4:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радно место број 3:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тесотва и интервијуа базираном на компетенцијама.

 

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

 

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Биљана Миљковић Пуљевић 011/3604493.

 

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства рударства и енергетике или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Напомена:

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

 

Докази се достављају на наведену адресу Министарства рударства и енергетике.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

 

XI Врста радног односа: За сва четири радна места радни однос заснива се на неодређено време.

 

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

 

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев од 05. маја 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем електронске адресе.

 

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) или у просторијама Министарства рударства и енергетике. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

 

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао в.д. директорa Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности.

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.