20.07.2021. - Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству рударства и енергетике

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

 
      ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд. 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију послова Буџетског фонда и инвестиционе пројекте у области енергетске ефикасности, у звању самостални саветник, Одељење за унапређење енергетске ефикасности, одрживи развој и климатске промене у области енергетике, Сектор за енергетску ефикасност и топлане - 1 извршилац.

Опис послова: Координира и учествује у припреми подзаконских аката неопходних за финансирање енергетске ефикасности, припреми нових механизама финансирања и припреми јавних позива за доделу средстава Буџетског фонда; координира и спроводи активности на евалуацији пријава и припреми документације неопходне за доделу средстава Буџетског фонда крајњим корисницима и координира и учествује у праћењу реализације уговора о додели средстава и спровођењу других активности; координира и израђује анализе о ефективности утрошених средстава у односу на остварене уштеде, извештај о активностима Буџетског фонда и координира активности у вези са утврђивањем и наплатом накнаде за унапређење енергетске ефикасности; учествује у припреми предлога и реализацији инвестиционих пројеката који за циљ имају повећање енергетске ефикасности а који се финансирају из средстава буџета или међународних зајмова и донација; сарађује и размењује искуства са релевантним институцијама у земљи и ван ње и предлаже одговарајуће мере; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство или технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за реализацију међународне билатералне сарадње, у звању самостални саветник, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и предлаже стратешка документа за реализацију међународне сарадње; сачињава подлоге и дефинише ставове које ће представник Министарства заступати на састанцима; учествује у планирању међународне билатералне и мултилатералне сарадње у области рударства и енергетике, на основу постојећих приоритета и потреба, а у складу са оквиром и мандатом појединих мултилатералних и регионалних организација, иницијатива и програма; обавља стручне послове у поступку припреме међународних уговора и билатералних споразума и прати њихову реализацију; предлаже активности за дефинисање развоја међународне билатералне сарадње; сарађује са националним, европским и међународним релевантним институцијама и са МСП-ом, дипломатским мисијама РС и страним дипломатским мисијама у РС; прикупља мишљења на нацрте билатералних споразума; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Краља Милана 36.

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:

Провера посебних функционалних компетенција: 

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) – провераваће се писаном симулацијом;

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Правилник о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења) - провераваће се писаном симулацијом;

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - провераваће се усменом симулацијом.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, https://mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и  прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Провера посебних функционалних компетенција: 

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се усменом симулацијом;

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови међународне сарадње и европских интеграција (процедуре припреме и закључивања међународних споразума) - провераваће се усменом симулацијом;

Посебна функционалне компетенције за одређено радно место - страни језик (Енглески језик, Ниво Б1) – провераваће се усмено, путем разговора са кандидатом.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције страни језик, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, https://mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и  прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Љубица Хорват, тел. 011 360 44 45.

VIII Датум оглашавања: 20. јул 2021. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 21. јула 2021. године и истиче 28. јула 2021. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, интернет презентацији Министарства рударства и енергетике (https://mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla) или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту - за радно место под редним бројем 2.); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 5. августа 2021. године.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства рударства и енергетике, Краља Милана 36, Београд..

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе. 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике.. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Министарствa рударства и енергетике.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Д И Р Е К Т О Р

др Данило Рончевић