26.08.2022. - Решење Министарства рударства којим се одбија захтев Дарка Вујовића, 11070 Нови Београд, Владимира Поповића 52, поднет дана 24.05.2022. године

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 –аутентично тумачење) објављује се:

 

Решење Министарства рударства којим се одбија захтев Дарка Вујовића, 11070 Нови Београд, Владимира Поповића 52,  поднет дана 24.05.2022. године,  за признавање својства странке са супротним интересом и омогући учешће у управном поступку покренутог по захтеву привредног друштва EDELWEISS MINERAL EXPLORATION DOO а у вези са  захтевом за издавање одобрења  за извођење примењених геолошких истраживања Li, B и пратеће асоцијације елемената на подручју Петловача.