29.06.2021.- Обавештење о предмету бр. 310-02-01041/2021-02 од 05.05.2021. године које се односи на привредно друштво PASALA EXPLORATION AND MINING d.o.o. из Београда, са датумом оглашавања 29.06.2021. године

У складу са чл. 78 став 2. Закона  о општем управном поступку (Службени гласник РС, број 18/2016 И 95/2018 -аутентично тумачење) објављује се обавештење  о предмету бр. 310-02-01041/2021-02 од 05.05.2021. године које се односи на привредно друштво PASALA EXPLORATION AND MINING d.o.o. из Београда, са датумом оглашавања 29.06.2021. године