29.06.2022. - Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у министарству рударства и енергетике

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

 
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

II Радна места које се попуњавају:

1.    Радно место за правне послове, у звању самостални саветник, Одсек за планирање и програмирање пројеката, Одељење за управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова: Израђује прилоге за релевантна програмска документа за финансирање из ЕУ фондова и међународне помоћи и сарађује са заинтересованим странама у изради и усклађивању тих докумената са правног аспекта; припрема мишљења на нацрте закона и других аката овлашћених предлагача; контролише са правног аспекта релевантну пројектну документацију (студије изводљивости и слично) и пратећу пројектну документацију у складу са процедурама; прикупља податке и припрема анализе за примену прописа и уговорних обавеза; спроводи принципе и правила неопходна за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог и индиректног система управљања фондова ЕУ; припрема материјал и учествује у раду релевантних секторских група; припрема извештаје у процесу припреме и спровођења пројеката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2.    Радно место за припрему програмских докумената, у звању саветник, Одсек за планирање и програмирање пројеката, Одељење за управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради стратешких и програмских докумената за финансирање из ЕУ фондова, међународне помоћи и домаћих извора финансирања из свог делокруга; информише заинтересоване стране у процесу програмирања ИПА и међународне помоћи и израђује (нацрте) предлога пројеката, прати израду релевантне пројектне документације и уноси их у информациони систем ISDACON и друге базе података о пројектима и води евиденцију о њима; прикупља информације и припрема извештаје о програмирању предлога пројеката; прикупља информације о потенцијалним изворима финансирања пројеката, као и о могућностима и користима од учешћа у програмима и припрема извештаје; прати активности које се односе на припрему документацијe за информисање јавности у вези с претприступним фондовима ЕУ и остале међународне помоћи; спроводи препоруке ревизора, као и принципе и правила неопходна за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру надлежности Одсека; припрема извештаје о процесу програмирања и препоруке за његово унапређење; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3.    Радно место за подршку спровођењу и праћењу пројеката који се финансирају из фондова ЕУ, у звању саветник, Група за спровођење и праћење спровођења пројеката, Одељење за управљање пројектима - 1 извршилац.
Опис послова: Учествује у припреми и праћењу плана јавних набавки и у припреми документације за спровођење тендера и спровођење уговора; учествује у комисији за оцену и одабир понуда и пријава и у раду одбора за праћење појединачних капиталних и других пројеката; учествује у праћењу спровођења уговора и контролисању активности уговарача укључујући административну контролу, контролу на лицу места и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката; проверава испуњеност захтева за видљивошћу пројеката које финансира ЕУ; прикупља и обрађује информације потребне за рад екстерних оцењивача и ревизора према одговарајућим моделима и учествује у припреми планова за спровођење препорука екстерних оцењивача и ревизора; спроводи принципе и правила неопходна за успостављање и одрживост децентрализованог и индиректног система управљања фондовима ЕУ у оквиру делокруга Групе; учествује у припреми извештаја о спровођењу и оцењивању уговора, о спровођењу акционих планова и друге извештаје потребне за праћење и спровођење пројеката; сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у поступку спровођења и праћења спровођења пројеката, са другим представницима државне управе и локалне самоуправе, као и са осталим органима и организацијама у поступку реализације пројеката и програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.    
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада (за сва радна места): Београд.

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:

За радно место под редним бројем 1.

1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) – провераваће се усмено путем разговора са кандидатом;
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ) - провераваће се усменом симулацијом;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) – провераваће се усменом симулацијом;
4. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се усменом симулацијом.

За радно место под редним бројем 2.

1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) – провераваће се усмено путем разговора са кандидатом;
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и пројектних докумената) – провераваће се усменом симулацијом;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) – провераваће се усменом симулацијом.

За радно место под редним бројем 3.

1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) – провераваће се усмено путем разговора са кандидатом;
2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес праћења спровођења програма и пројеката на основу показатеља учинка) – провераваће се усменом симулацијом;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Оперативни споразуми о програмирању, спровођењу, праћењу и вредновању акционих програма који се финансирају из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) – провераваће се усменом симулацијом.

Напомена (за сва радна места): Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, www.mre.gov.rs.

Интервју са комисијом (за сва радна места): Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Алекса Терзић, контакт телефон: 011 360 44 44.
 
VIII Датум оглашавања: 29. јун 2022. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 30. јуна 2022. године и истиче 7. јула 2022. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства рударства и енергентике www.mre.gov.rs  или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају  на адресу Министарства рударства и енергентике, Немањина 22-26, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 11. јула 2022. године.
Провера посебних функционалних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд.
Интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства рударства и енергетике, Краља Милана 36, 11000 Београд.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.
 

Напоменe:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка рударства и енергетике. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства рударства и енергетике.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.  
                  

Д И Р Е К Т О Р

др Данило Рончевић