Питања и одговори у вези са прозумерима - Блумберг

Да ли је тачна информација да су прозумери добили више рачуне за струју од очекиваних и зашто се то догодило? Које све ставке обухвата рачун за прозумере и како се обрачунава тај рачун?

Министарство рударства и енергетике добило је информације од појединих грађана који су постали купци-произвођачи да су незадовољни начином обрачуна ПДВ-а и акциза и других накнада након што су стекли статус купца-произвођача.

Овакав обрачун заснован је на мишљењу које је издало Министарство финансија о начину на који ће се обрачунавати порези, акцизе и друге накнаде. Наиме, Министарство финансија је мишљења да је се као основица за ПДВ узима количина електричне енергије коју купац-произвођач преузме од „ЕПС снабдевања“, док је Министарство рударства и енергетике става да је потребно да основица за ПДВ, акцизе, накнаде и друге припадајуће обавезе утврђене посебним прописима буде позитивна вредност разлике нето електричне енергије (коју је купац-произвођач преузео и предао снабдевачу).

Након пријема овог мишљења, одржано је више састанака представника Министарства финансија и Министарства рударства и енергетике. На одржаним састанцима, Министарство финансија дало је тумачење, односно утврдило начин примене прописа из своје надлежности, остајући при свом мишљењу, и усмено поновило да уредба није супротна законима из њихове надлежности, у складу са мишљењем које је доставило.

 

Резултат оваквог тумачења МФ је следећи:

  • У складу са Законом о порезу на додату вредност, купцу-произвођачу ће се обрачунати и он ће платити ПДВ на основу количине електричне енергије преузете од снабдевача у датом обрачунском периоду, утврђене по временима примене тарифе за активну енергију. Не може се извршити компензација (пребијање) износа (пореске основице) ПДВ-а у виду „нетовања“ електричне енергије преузете од снабдевача и електричне енергије испоручене од стране купца-произвођача.
  • Количина преузете електричне енергије од снабдевача такође чини и основицу за обрачун акцизе, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и накнаде за унапређење енергетске ефикасности.
  • Купац-произвођач плаћа и трошкове приступа дистрибутивном систему за укупно преузету електричну енергију од снабдевача у датом обрачунском периоду. Ови трошкови се исказују у два дела и то: 1) део кроз цену утрошене електричне енергије (на нивоу цена за гарантовано снабдевање, које у складу са методологијом за одређивање цене у себи садрже и трошкове коришћења дистрибутивног система електричне енергије за купце који користе право на јавно снабдевање) и 2) део за накнаду за обрачун приступа дистрибутивном систему за разлику укупно преузете и утрошене енергије, што се приказује као засебна ставка на рачуну.
  • Испоручену електричну енергију из соларног постројења снабдевач даље продаје другим крајњим купцима. ПДВ се обрачунава и плаћа на износ овако испоручене електричне енергије од стране другог крајњег купца, у пореском периоду у ком је промет настао. 
  • Највеће уштеде на рачуну за електричну енергију купац-произвођач остварује уколико производњом електричне енергије из соларног постројења покрива што већи проценат сопствене потрошње електричне енергије и уколико је динамика његове потрошње усклађена са динамиком производње из соларног постројења. 

За колико процената су, према вашем очекивању, рачуни требали да буду нижи?

Примера ради, на просечан рачун од 2.500 динара, уколико се рачун обрачунава како траже финансије и ЕПС, грађанин ће кад угради панеле плаћати 1.750 дин, а ако се обрачунава како је прописано уредбом, грађанин ће плаћати 1.300 дин, што је уштеда 30%, односно око 50%.

 

Који начин обрачуна предвиђа Уредба о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купаца-произвођача и снабдевача? Да ли је Министарство финансија дало сагласност за усвајање те уредбе?

Уредбом о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача, чланом 26. прописано је да је у случају уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем, снабдевач је дужан да:

  1. за сваки обрачунски период купцу-произвођачу обрачуна утрошену електричну енергију као позитивну вредност разлике нето електричне енергије утврђене по временима примене тарифе за активну енергију и вишка електричне енергије из претходног периода утврђене по временима примене тарифе за активну енергију;
  2. утврди вишак електричне енергије утврђене по временима примене тарифе за активну енергију који се преноси у наредни период;
  3. обрачуна купцу-произвођачу порезе, акцизе, накнаде и друге припадајуће обавезе утврђене посебним прописима на основу утрошене електричне енергије из тачке 1) овог става.

Вишак електричне енергије се може пренети на наредне обрачунске периоде у оквиру периода за поравнање потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача, а не може утицати на претходне обрачунске периоде. Дакле, став Министарства рударства и енергетике, по питању обрачуна основице за ПДВ, прописан је уредбом. Наиме, Министарство сматра да се обрачун основице за ПДВ врши само на разлику између испоручене и произведене енергије, док је став Министарства финансија да је основица за обрачун ПДВ-а укупно испоручена енергија. Министарство рударства и енергетике у поступку усвајања Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача прибавило мишљење на предлог акта свих релевантних органа управе, између осталог и позитивно мишљење Министарства финансија, које достављамо у прилогу овог дописа. Након усвајања уредбе, на захтев ЈП ЕПС,  Министарство финансија је издало мишљење на који начин ће се обрачунавати порези, акцизе и друге накнаде. Наиме, Министарство финансија је мишљења да се као основица за ПДВ узима количину електричне енергије коју купац-произвођач преузме од „ЕПС снабдевање“, док је МРЕ става да је потребно да основица за ПДВ, акцизе, накнаде и друге припадајуће обавезе утврђене посебним прописима буде позитивна вредност разлике нето електричне енергије (коју је купац-произвођач преузео и предао снабдевачу).

Имајући у виду различите ставове, одржано је више састанака са МФ, али како је Министарство финансија надлежно за обрачун основице за ПДВ, примењено је решење у складу са ставом тог министарства.

Када ће проблем око начина обрачуна бити решен?

Министарство рударства и енергетике наставља да ради на налажењу могућности како би рачун за купца произвођача био још мањи, па је у том смислу Министарство рударства и енергетике послало писмом иницијативу Министарству финансија да се покрене измена прописа о порезима, како би се смањила пореска основица за купце-произвођаче, односно ова инвестиција учинила исплативијом за купце-произвођаче који спадају у категорију домаћинстава.

Такође, Министарство рударства и енергетике сарађује интензивно и са Светском банком, која припрема анализу националног регулаторног оквира за систем наплате рачуна за купца-произвођача,  како би се рачуни додатно смањили.

Колико тренутно прозумера има у нашој земљи, колико од њих су домаћинства, а колико правна лица? Да ли је пројекат прозумера до сада показао оправданост? 

Тренутно имамо 177 физичких и правних лица уписано у регистар купаца-произвођача, а укупна инсталисана снага којом располажу сви купци-произвођачи износи 3,25 МW. Такође, према подацима „ЈП ЕПС снабдевање“ и „Електродистрибуције Србије“ поднети су захтеви за закључење уговора и прикључење за још преко 25 МW.

Пројекат купаца-произвођача (тзв. прозумера) је један од најважнијих пројеката за повећање енергетске стабилности и независности државе, и свакако је оправдано било и његово увођење и свако поједностављење које смо до сада извршили, као што је једнако оправдано да се заједно са Министарством финансија нађу решења да се још више повећа финансијска исплативост ових пројеката. Што више грађана и привреде постану купци-произвођачи (тзв. прозумери), мањи је притисак на производњу електричне енергије ЈП ЕПС, пада ниво потребе за увозом те количине електричне енергије, а у будућности би могли помоћи смањењу губитака на дистрибутивној мрежи.

 

Колико је времена потребно да би домаћинство или правно лице постало прозумер, од поношења захтева до уласка у систем?

Законом о коришћењу ОИЕ и изменама подзаконских аката, процедура стицања статуса купца произвођача битно је поједностављена. Уместо некадашњих 20 корака, за које је било потребно више од шест месеци, сада је потребан један корак, а сама процедура за стицање статуса купца произвођача објављена је на сајту „Електродистрибуције Србије“. Целокупна процедура се може завршити за мање од месец дана, рачунајући и уградњу панела. У складу са новом регулативом, грађани граде соларно постројење на сопственом објекту само уз обавезу прибављања Изјаве извођача радова са потврдом одговорног извођача радова да су уређаји, инсталације и мерно место исправни и изведени у складу са прописима и стандардима.

Усвајањем уредбе која у надлежности Министарства рударства и енергетике (МРЕ) и иницирањем код Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), измене и допуне одговарајућег правилника, сам поступак је максимално поједностављен. У новој процедури више нису потребни услови за прикључење, решење о прикључењу, елаборат и пробни рад и други услови који су били у надлежности МРЕ, а кроз инициране измене прописа у надлежности МГСИ, грађани су ослобођени и обавезе израде идејног решења, локацијских услова, решења о грађевинској дозволи. То су све услови који су раније били потребни и због којих је процедура у вези са соларним панелима трајала најмање шест месеци.