Минирања на територији општине Мајданпек због санације стенске масе, радове наложила инспекција

Минирања на територији општине Мајданпек због санације стенске масе, радове наложила инспекција

Минирања на територији општине Мајданпек извршена су како би се санирала стенска маса, с обзиром на то да постоји претња одрона због бројних пукотина у стенском масиву. На основу законске обавезе Serbia Zijin Copper доо Бор је обавестио рударску инспекцију о постојању ризика од изненадног обрушавања и клизања кречњачког материјала стенске масе на експлоатационом пољу 95А, на делу планине Старица и да постоји реална опасност од обрушавања и угрожавања безбедности.

Инспекцијски надзор извршили су рударски и геолошки инспектори који су на лицу места утврдили да је косина у североисточном делу површинског копа, на крају приступног пута стрма, скоро вертикална и да је стенска маса испуцала у виду хоризонталних, вертикалних и косих пукотина, а измерени падни угао косине која је формирана старим рударским радовима износи 51 степен у висини од 130м, што је знатно веће од прописаног.
 
С обзиром на искуство из ранијих година када је дошло до клизања и одрона стенске масе, инспектори су наложили привредном друштву Сербиа Зијин Цоппер доо Бор да изради одговарајућу документацију и пријави почетак радова надлежном министарству и хитно започне радове на припремним радовима за уклањање шуме и растиња, а потом изврши санацију распуцале стенске масе, као и да пре почетка извођења рударских радова на санацији стенске масе  у североисточном боку ПК Северни ревир прибави сагласност за извођење радова од имаоца права на КП, Јавног предузећа Србијашуме.
 
Сви радови су пријављени Министарству и инспекцији, као и инспекцијама општинске управе Мајданпек. Пре почетка санације, компанија „Serbia Zijin Copper“ извршила је припремне радове, прибавила потребне сагласности, израдила Упрошћени рударски пројекат и пријавила радове. Такође, како би се заштитио град од одронулог материјала који се појављује током минирања, урађена су и два заштитна канала.


Министарство је наложило и контролни инспекцији надзор, како би се утврдило да ли се радови на санацији изводе у складу са пројектом и налогом инспектора. Геолошки и рударски инспектори нису утврдили незаконитости.