Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

ВАШЕ ЈЕ ПРАВО ДА:

1)            будете упознати са правима и обавезама које имате у инспекцијском надзору

2)            будете упознати у коју категорију ризика је ваша делатност разврстана (за све привредне субјекте се процењује степен ризика, који може бити незнатан, низак, средњи, висок и критичан)

3)            проверите у годишњем  плану  инспекцијског  надзора  да ли је планирано да ваша делатност буде предмет надзора и, ако јесте, у ком периоду године (сви планови су доступни на сајту www.inspektor.gov.rs)

4)            будете упознати са садржајем контролних листа и само- стално процените и проверите законитост свог посло- вања помоћу контролне листе (све контролне листе су објављене на сајту www.inspektor.gov.rs)

5)            тражите од инспекције савет и саветодавну посету у складу са планом инспекцијског надзора и капацитети- ма инспекције, као и друге облике превентивног дело- вања које има предност над репресивним деловањем инспекције

6)            тражите да инспекција потврди законитост вашег посло- вања (потврђујући надзор у коме се доноси потврђујуће решење, налаз, извештај)

7)            затражите службено мишљење ако сте у недоумици око тумачења и примене неког прописа, при чему је инспектор дужан да уважи то мишљење уколико сте поступили по њему и не изрекне инспекцијску меру

8)            будете обавештени о предстојећем надзору најкасније три радна дана унапред

9)            добијете налог за инспекцијски надзор на почетку надзора, тако да знате шта је предмет надзора и које му је планирано трајање

10)         инспектор према вама поступа учтиво и професионално и да вам предочи службену легитимацију

11)         будете упознати са актима донетим у поступку инспекцијског надзора (записник, закључак, решење)

ВАША ЈЕ ОБАВЕЗА ДА:

 1)           послујете у складу са законом, безбедно и одговорно

2)            поштујете интегритет и службени статус инспектора

3)            савесно, поштено и одговорно учествујете у поступку инспекцијског надзора

4)            поступите по препорукама инспектора које сте добили у саветодавној посети

5)            омогућите инспектору да несметано врши надзор и обе- збедите му потпуне и тачне податке, потребна документа и приступ одговарајућем радном простору и средствима рада

 6)           обавестите инспектора уколико имате сазнања о предузећима која послују у зони сиве економије

7)            примите налог за инспекцијски надзор и будете присутни то- ком надзора (осим ако постоје оправдани разлози, о чему сте дужни да благовремено обавестите инспекцију), или ће се инспекцијски надзор вршити у присуству службеног или другог лица које се затекне на лицу места

8)            поступите по мери коју вам је инспектор изрекао

9)            отклоните незаконитости и штетне последице које је инспектор открио и обавестите га писаним путем о томе

 

НАПОМЕНА:

Уколико се ради о спречавању или отклањању непосредне опасности по живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет, инспектор може применити додатна овлашћења, ради заштите јавног интереса. У овим случајевима у обавези је да у записнику образложи разлоге за ванредно  поступање.