Доставa података о количини деривата нафте који се стављају у промет на тржиште Републике Србије

ДОСТАВA ПОДАТАКА О КОЛИЧИНИ ДЕРИВАТА НАФТЕ КОЈИ СЕ СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УПИТНИЦИ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА ПОТРЕБНИХ ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ДЕРИВАТА НАФТЕ И БИОГОРИВА

 

Упитници за доставу података о количини деривата нафте који се стављају у промет на тржиште Републике Србије попуњавају се за потребе израде Правилника о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2023. годину, a у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18др. закон и 40/21) и Уредбом о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива („Службени гласник  РС”, бр. 97/15, 5/17, 8/17 - исправка, 119/17 и 102/18).

 

Енергетски субјекти којима је Министарство рударства и енергетике упутило писани захтев за доставу података о количини деривата нафте стављених у промет на станицама за снабдевање превозних средстава у 2022. години, достављају попуњен упитник на адресу Министарства рударства и енергетике (Немањина 22-26) у писаној форми потписан од стране одговорног лица, као и у електронској форми на адресу (ivana.gencic@mre.gov.rs), најкасније до 27. јануара 2023 године.

 

Tакође, потребно је да енергетски субјекту у што краћем року изврше унос тражених података потребних за израду Правилника у базу података Министарства рударства и енергетике, на  http://gis.mre.gov.rs/IMISWebEnergy (нафта и гас дугме) у делу „Подаци о количини деривата нафте стављених у промет на тржиште региона”.

 

Упитници за доставу података потребних за израду Правилника о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2023. годину у електронској форми су: