Смањи
Аа
Повећај

Информација у вези са санацијом стенске масе на делу планине Старица у Мајданпеку

Минирања на територији општине Мајданпек извршена су како би се санирала стенска маса изнад „Пемске Мале“, с обзиром да постоји претња одрона због бројних пукотина у стенском масиву.

На основу законске обавезе Serbia Zijin Copper doo Bor је обавестио рударску инспекцију о постојању ризика од изненадног обрушавања и клизања кречњачког материјала стенске масе на експлоатационом пољу 95А, на делу планине Старица који је у прошлости већ показивао склоност ка обрушавању, па у односу на стање, величину и број пукотина, постоји реална опасност од поновног обрушавања и угрожавања безбедности.

Инспекцијски надзор извршили су рударски и геолошки инспектори који су на лицу места утврдили  да је косина у североисточном делу површинског копа, на крају приступног пута стрма, скоро вертикална и да је стенска маса испуцала у виду хоризонталних, вертикалних и косих пукотина, а измерени падни угао косине која је формирана старим рударским радовима износи 51 степен у висини од 130м, што је знатно веће од прописаног.

С обзиром на искуство из ранијих година када је дошло до клизања и одрона стенске масе, као и да се у стенској маси чији одрон и клизање прети налазе пукотине ширине око 30см, дужине око 200м, непознате дубине и небројано мањих пукотина, те да је стенска маса која се раније одронула истог састава као и ова стенска маса чији одрон прети, инспектори су наложили привредном друштву Serbia Zijin Copper doo Bor да изради одговарајућу документацију и пријави почетак радова надлежном министарству и хитно започне радове на припремним радовима за уклањање шуме и растиња, а потом изврши санацију распуцале стенске масе, као и да пре почетка извођења рударских радова на санацији стенске масе  у североисточном боку ПК Северни ревир прибави сагласност за извођење радова од имаоца права на КП, Јавног предузећа Србијашуме.

Сви радови су пријављени Министарству и инспекцији, као и инспекцијама општинске управе Мајданпек. Пре почетка санације, компанија „Serbia Zijin Copper“ извршила је припремне радове, прибавила потребне сагласности, израдила пројекат и пријавила радове. Такође, како би се заштитио град од одронулог материјала који се појављује током минирања, урађена су и два заштитна канала.

Министарство је наложило и контролни инспекцији надзор, који је у току, како би се утврдило да ли се радови на санацији изводе у складу са пројектом и налогoм инспектора.