Смањи
Аа
Повећај

22.06.2022. godine - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Министарство рударства и енергетике на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6012/2021 од 29. јуна 2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-730/2022 од 31. јануара 2022. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3508/2022 од 28. априла 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина број 22-26;

II Радна места која се попуњавају:

 1. Радно место начелник Одељења, у звању виши саветник, у Одељењу за планирање развоја енергетике у области обновљивих извора енергије, у Сектору за зелену енергију - 1 извршилац.

Oпис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства државним службеницима у Одељењу, координира и надзире њихов рад; решава у управним стварима и припрема управна аката; организује и надзире припрему стручних основа за израду нацрта закона, подзаконских аката, техничких прописа, стратегија и акционих планова у области коришћења ОИЕ и стара се о њиховој усклађености са прописима Европске уније, као и припрему анализе ефеката примене тих прописа; даје мишљења на нацрте закона и акта других овлашћених предлагача; прати реализацију Енергетског биланса, програма остваривања стратегије развоја енергетике у области коришћења ОИЕ и националног акционог плана за коришћење ОИЕ и предлаже мере за остваривање планираних циљева; учествује у остваривању међународне сарадње у области коришћења ОИЕ, преговарачком процесу у поступку приступања Европској унији, раду Енергетске заједнице и других међународних организација чији се делокруг рада односи на коришћење ОИЕ; организује припрему и праћење реализације пројеката из области коришћења ОИЕ који се финансирају из међународне помоћи, међународних фондова и из буџета Републике Србије; припрема програмску структуру буџета за Сектор и извештава о извршењу буџета;  обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, или из стручне области технолошко инжењерство, електротехничко и рачунарско инжењерство, или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам годинa радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 1. Радно место руководилац Групе, у звању саветник, у Групи за пројекте у области обновљивих извора енергије, у Одељењу за планирање развоја енергетике у области обновљивих извора енергије, у Сектору за зелену енергију - 1 извршилац.

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, координира и надзире њихов рад; прати препоруке, директиве и друге прописе; координира послове за прибављање средстава потребних за реализацију пројеката из области коришћења ОИЕ који се финансирају из међународне помоћи и међународних фондова; учествује у изради стратешких докумената у области обновљивих извора енергије; коoрдинира припрему извештаја о стратешким докуменатима у области обновљивих извора енергије; организује израду апликација за финансирање пројеката  из потенцијалних извора финансирања пројеката у области обновљивих извора енергије, као и о могућностима и користима од учешћа у програмима; прати активности које се односе на припрему документацијe за информисање јавности у вези са стратешким докуменатима у области обновљивих извора енергије; спроводи препоруке ревизора; припрема извештаје о изради стратешких докумената у области обновљивих извора енергије; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 1. Радно место за канцеларијске и административне послове у области обновљивих извора енергије, у звању рефернт, у Групи за унапређење капацитета у области обновљивих извора енергије у Одељењу за планирање развоја енергетике у области обновљивих извора енергије, у Сектору за зелену енергију - 1 извршилац

Опис послова: Врши пријем поште, њено евидентирање у књигу поште и друге евиденције; доставља сигнирану пошту обрађивачима; експедује пошту, ажурира повратнице и даје информације о кретању предмета; води усмену и писану комуникацију са органима и организацијама, институцијама, правним и физичким лицима у циљу пружања информација, доставе података и обавештења; обавља канцеларијске послове; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.  

Услови: Стечено средње образовање друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 Радно место за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и међународне помоћи, у звању самостални саветник, у Одсеку за планирање и програмирање пројеката, у Одељењу за управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова: Координира израду прилога у припреми стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ и међународне помоћи; води послове идентификације и формулације капиталних пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ, међународне помоћи и домаћих извора финансирања; координира припрему предлога капиталних пројеката и прати израду релевантне пројектне документације (студије изводљивости и слично) у одговарајућем формату, у складу са процедурама; организује активности у вези са планирањем потребног националног суфинансирања; контролише спровођење препорука ревизора и спроводи правила и принципе неопходне за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог и индиректног управљања средствима ЕУ у оквиру надлежности Одсека; учествује у раду релевантних секторских група за припрему пројеката; сарађује са националним, ЕУ и међународним институцијама релевантним за програме и пројекте ЕУ и међународних донатора; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:

 1. „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено).
 2. „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару).
 3. „Пословна комуникација“ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја Службе за управљање кадровима о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, вршиће се провера посебних функционалних компетенција, и то:

за радно место под редним бројем 1:

 • посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области енергетике) - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови међународне сарадње и европских интеграција (познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније) - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о коришћењу обновљивих извора енергије) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 2:

 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) - усменом провером путем разговора са кандидатом;
 • посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о коришћењу обновљивих извора енергије) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 3;

 • посебна функционална компетенција у одређеној области рада - административни послови (канцеларијско пословање) - усменом симулацијом;  
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Пословник Владе) -  усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 4:

 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) - усменом провером путем разговора са кандидатом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из области делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) - усменом симулацијом.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет, а за радна места под тачкама 1. и 2 и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лицe задуженo за давање обавештења о конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства рударства и енергетике или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства рударства и енергетике.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва четири радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев од 7. јула 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем електронске адресе.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) или у просторијама Министарства рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао министар рударства и енергетике.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.