Смањи
Аа
Повећај

05.10.2022. - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Министарство рударства и енергетике на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6012/2021 од 29. јуна 2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10923/2021 од 30. новембра 2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4267/2022 од 30. маја 2022. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5131/2022 од 29. јуна 2022. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5936/2022 од 29. јула 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина број 22-26;

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење заштите купаца електричне енергије и праћење стања у области електроенергетике, у звању саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области електроенергетике, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Oпис послова: Припрема акте по жалбама на првостепена решења о статусу енергетски угроженог купца; прати и анализира примену прописа којим се уређује заштита купаца електричне енергије и учествује у припреми подзаконских аката из области заштите купаца електричне енергије; прати директиве Европске уније и друге прописе којим се уређује заштита купаца електричне енергије; припрема одговоре на тужбе у поступку пред управним судом; припрема одговоре на представке правних и физичких лица, одговоре по захтевима Заштитника грађана, учествује у припреми одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; учествује у припреми одговора на образложене захтеве Енергетске заједнице; припрема акте по жалбама на решења електроенергетског инспектора и жалбама на решења о одузимању или укидању лиценце; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

2.    Радно место за подршку правним и аналитичким пословима у области електроенергетике, у звању млађи саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области електроенергетике, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Прикупља податке и учествује у припреми анализа за примену прописа и идентификовању проблема у примени прописа; учествује у припреми краткорочих и дугорочних циљева које треба постићи применом прописа; прикупља и анализира податке и мишљења заинтересованих страна о примени прописа у области електроенергетике; учествује у припреми стручних основа за израду прописа из области електроенергетике; анализира трошкове које изазива примена прописа као и позитивне ефекте примене прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

3.    Радно место за праћење снабдевања и тржишта електричне енергије, у звању саветник, у Групи за пројекте, производњу, снабдевање и тржиште електричне енергије, у Одсеку за електроенергетске и техничке послове, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за израду подзаконских аката којим се уређује испорука и снабдевање електричне енергије, припрема табеле усклађености прописа и учествује у припреми анализе ефеката прописа; учествује у изради стручних основа предлога аката који се односе на рад и пословање јавних предузећа и друштава који обављају делатност производње и снабдевања електричном енергијом и прати њихову реализацију; прати развијеност тржишта електричне енергије, прописе ЕУ у области снабдевања и тржишта електричне енергије; учествује у изради аката за спровођење јавног тендера за избор гарантованог и резервног снабдевача; прикупља и прати податке потребне за израду Стратегије развоја енергетике Републике Србије, Програма остваривањa Стратегије, припрема извештај о реализацији у делу развоја тржишта и снабдевања електричном енергијом, учествује у припреми извештаја о сигурности снабдевања електричном енергијом; припрема одговоре на представке правних и физичких лица, припрема одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; анализира увоз и извоз електричне енергије и њихову усклађеност са енергетским билансом, прати податке о увозу и извозу електричне енергије у земљи и региону, учествује у припреми аката и мера за случај када је угрожена сигурност снабдевања купаца или рада енергетског система због недовољне понуде на тржишту и израђује анализе из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

4.    Радно место за координацију пројеката у области производње и тржишта електричне енергије, у звању самостални саветник, у Групи за пројекте, производњу, снабдевање и тржиште електричне енергије, у Одсеку за електроенергетске и техничке послове, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Координира и учествује у припреми предлога стратешких пројеката и оцени о спремности пројеката у области производње, складиштења  и повезивања тржишта електричне енергије; прати реализацију стратешких пројеката у области производње, складиштења  и повезивања тржишта електричне енергије; врши контролу, координира и учествује у припреми плана имплементације и извештаја о реализацији; припрема стручне основе за израду посебних и техничких прописа за изградњу и одржавање електроенергетких објеката и учествује у припреми анализе ефеката; прати прописе Европске уније у области тржишта електричне енергије, ради на усклађивању прописа са прописима Европске уније, прати њихову примену, припрема извештаје и предлаже одговарајуће мере; учествује у припреми предлога одговора и извештаја међународним институцијама; припрема мишљења на нацрте стратегија, акционе планове, програме и друге прописе који се односе на област електроенергетике; учествује у припреми техничке документације за расписивање јавног тендера и концесија за изградњу електроенергетских објеката; припрема одговоре по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области инвестиција и пројеката производње, складиштења  и повезивања тржишта електричне енергије  и одговоре на представке правних и физички лица у овој области; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
 
Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

5.    Радно место за пренос и дистрибуцију електричне енергије, у звању саветник, у Групи за пројекте, пренос и дистрибуцију електричне енергије, у Одсеку за електроенергетске и техничке послове, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема акте у вези рада оператора преносног и дистрибутивног система, прати рад оператора преносног и дистрибутивног система у вези са одржавањем и експлоатацијом објеката за пренос електричне енергије; прати реализацију Програма остваривања Стратегије развоја енергетике, прати и анализира губитке, као и реализацију мера за смањење губитака у преносном и дистрибутивном систему и учествује у припреми извештаја о сигурности снабдевања електричном енергијом; припрема мишљења на план имплементације напредних мерних система и прати реализацију плана имплементације напредних мерних система у области преноса и дистрибуције електричне енергије и израђује анализе и извештаје о утврђеном стању; прати прописе Европске уније у области преноса и дистрибуције електричне енергије, ради на усклађивању прописа са прописима Европске уније и припрема анализу ефеката примене прописа; припрема одговоре на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; прати реализацију Енергетског биланса у делу преноса и дистрибуције електричне енергије; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

6.    Радно место за пројекте и инвестиције у области електроенергетике, у звању саветник, у Групи за пројекте, пренос и дистрибуцију електричне енергије, у Одсеку за електроенергетске и техничке послове, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Прати реализацију планова развоја и динамику израде пројеката за реализацију планова развоја у области електроенергетике; припрема стручне основе за израду закона и посебних прописа из области трансевропских енергетских мрежа у области електроенергетике из свог делокруга; учествује у припреми стручних основа за закључивање међународних уговора за инвестирање у пројекте објеката у области електроенергетике, као и у припреми стручних основа за сарадњу са релевантним институцијама; учествује у припреми предлога за пројекте од регионалног и међународног значаја и у праћењу њихове реализације, као и у припреми извештаја, информација и анализа из свог делокруга; прати прописе Европске уније у области преноса и дистрибуције електричне енергије и ради на усклађивању прописа са прописима Европске уније; припрема одговоре на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; припрема одговоре на представке правних и физичких лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжeњерство, или из стручне области машинско инжењерство основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

7.    Радно место за израду Енергетског биланса, у звању саветник, у Групи за стратешко планирање у енергетици, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема предлог годишњег Енергетског биланса Републике Србије ради достављања Влади на доношење; прати реализацију Енергетског биланса и учествује у активностима везаним за усаглашавање података са органом надлежним за послове статистике и енергетским компанијама; администрира ИМИС базом података за Енергетски биланс; учествује у припреми и праћењу реализације стратешких докумената из делокруга Одсека; учествује у реализацији међународних и домаћих пројеката у области енергетског планирања и енергетске статистике; израђује дописе и друга акта за потребе Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко–технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

8.    Радно место за правне послове у области енергетске ефикасности, у звању саветник, у Групи за унапређење енергетске ефикасности у секторима потрошње енергије, у Одељењу за енергетску ефикасност, у Сектору за енергетску ефикасност и топлане - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради нацрта закона и предлога подзаконских аката у секторима потрошње енергије и њиховом усклађивању прописа са прописима Европске уније као и у изради регулативе потребних за спровођење система енергетског менаџмента; сарађује са Управом за финансирање и подстицање енергетска ефикасности у погледу припреме подзаконских аката и програма неопходних за рад Управе и прикупљање накнаде за унапређење енергетске ефикасности; припрема мишљења о правилној примени прописа из области енергетске ефикасности и пружа правну помоћ при обављању послова из делокруга уже унутрашње јединице за енергетску ефикасност; припрема материјал из делокруга уже унутрашње јединице за енергетску ефикасност ради достављања Влади на разматрање и усвајање, као и мишљења на нацрте закона и предлога других прописа које достављају други овлашћени предлагачи; поступа: по захтевима за добијање овлашћења за контролу система за грејање и система за климатизацију, по захтевима за добијање лиценце енергетског менаџера и енергетског саветника, као и уверења о положеном испиту за енергетског менаџера и енергетског саветника; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

9.    Радно место за подршку пословима у области енергетске ефикасности у секторима потрошње енергије, у звању сарадник, у Групи за унапређење енергетске ефикасности у секторима потрошње енергије, у Одељењу за енергетску ефикасност, у Сектору за енергетску ефикасност и топлане - 1 извршилац.

Опис послова: Прикупља податке о ефектима мера енергетске ефикасности и резултатима спровођења стратешких документа у секторима потрошње енергије; припрема прилоге за извештаје и помаже у старању о алатима и базама података од значаја за прикупљање и обраду података о ефектима мера енергетске ефикасности; води евиденције о извршењу пројеката техничке помоћи, уговорних обавеза, у контроли ангажовања и утрошка средстава предвиђених уговорима и припрема извештаје у складу са захтевима међународних организација; пружа логистичку подршку у административним, финансијским и другим питањима од занчаја за реализацију пројеката техничке помоћи у области енергетске ефикасности; води евиденције о овлашћењима за контролу система за грејање и система за климатизацију; учествује у припреми извештаја из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

10.    Радно место за правне послове у области нафте и гаса, у звању самостални саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области нафте и гаса, у Сектору за нафту и гас - 1 извршилац.

Опис послова: Пружа стручну помоћ у поступку припреме стручних основа за израду закона, подзаконских аката и техничких прописа из области нафте и гaca и њиховом усклађивању са прописима ЕУ; израђује мишљења на нацрте закона и других аката других овлашћених предлагача у области нафте и гаса; припрема предлоге решења по жалбама на решења инспектора опреме под притиском и енергетских инспектора, предлоге решења по жалбама на решења Агенције за енергетику, жалбама на решење енергетског субјекта по захтеву за извођење радова у близини енергетског објекта у области нафте и гaca; припрема одговоре на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; учествује у припреми аката које доноси Влада; учествује у припреми решења по захтевима за издавање енергетске дозволе у области нафте и гаса и сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе; припрема нацрте, односно предлоге аката у поступку давања концесије у области нафте и гаса и учествује у припреми аката којима се регулишу питања својине и инвеститорских права; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

11.    Радно место за подршку правним пословима у области нафте и гаса, у звању саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области нафте и гаса, у Сектору за нафту и гас - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема предлоге појединачних аката које Влада на основу овлашћења из закона доноси у области нафте и гаса; припрема одговоре на представке грађана у области нафте и гаса; учествује у припреми предлога решења по захтевима за издавање енергетске дозволе у области нафте и гаса и сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе; учествује у припреми другостепених решења по жалби на решења инспектора опреме под притиском и енергетских инспектора, по жалби на решења Агенције за енергетику и жалби на решење енергетског субјекта о захтеву за извођење радова у близини енергетског објекта у области нафте и гаса; учествује у припреми нацрта, односно предлога акта у поступку давања концесије у области нафте и гаса и припреми аката којима се регулишу питања својине и инвеститорских права; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

12.    Радно место за подршку економским и правним пословима у области нафте и гаса, у звању саветник, у Одсеку за правне и економске послове у области нафте и гаса, у Сектору за нафту и гас, које је разврстано у звање саветника - 1 извршилац.

Опис послова: Прати ефекте примене прописа из области нафте и гаса, учествује у припреми анализа ефеката закона, припрема извештаје и учествује у предлагању одговарајућих мера и активности; припрема одговоре на представке грађана у области нафте и гаса; учествује у припреми предлога појединачних аката које у области нафте и гаса доноси Влада; ажурира базу података из области нафте и гаса, прати и анализира стање и кретање нафте и гаса на светском тржишту и учествује у изради  информације, извештаја и анализа, као и припреми предлога одговарајућих мера и активности; прати извршење Енергетског биланса и учествује у припреми предлога мера и активности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

13. Радно место за координацију пројеката у области геологије и рударства, у звању самостални саветник, у Сектору за геологију и рударство - 1 извршилац.

Опис послова: Координира и учествује у припреми предлога стратешких пројеката и оцени о спремности пројеката у области геологије и рудасртва; прати реализацију стратешких пројеката у области геологије и рударства, врши контролу, координира и учествује у припреми плана имплементације и извештаја о реализацији; припрема стручне основе за израду посебних и техничких прописа у области геологије и рударства и учествује у припреми анализе ефеката; обавља стручне послове на усклађивању прописа са прописима Европске уније; учествује у припреми предлога одговора и извештаја међународним институцијама; припрема мишљења на нацрте стратегија, акционе планове, програме и друге прописе који се односе на област геологије и рударства; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геолошко, или рударско, или електротехничко и рачунарско, или машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

14. Радно место за праћење стања у области истраживања минералних сировина, у звању самостални саветник, у Одсеку за геолошка истраживања минералних сировина, у Одељењу за геолошка истраживања и рударство, у Сектору за геологију и рударство - 1 извршилац.

Опис послова: Разматра захтеве и израђује решења по захтевима за одобрење геолошких истраживања минералних сировина; прати ток одобрених геолошких истраживања, анализира годишње извештаје и завршне извештаје о  резултатима истраживања и даје стручну оцену истих; прати усклађивање просторног планирања са вршењем геолошких истраживања; учествује у припреми стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области геологије; учествује у припреми предлога пројеката у области геологије за финансирање из донација међународних институција; прати стање у информационом систему и електронској бази истражних и експлоатационих поља у области рударства и геологије;  учествује у аналитичком праћењу свих активности у домену примене савремених научно-технолошких решења у области геолошких истраживања; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит из области геолошких истраживања, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

15. Радно место за послове праћења стања у области експлоатације минералних сировина, у звању саветник, у Одсеку за рударство, у Одељењу за геолошка истраживања и рударство, у Сектору за геологију и рударство, које је разврстано у звање саветника - 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира стање у информационом систему и електронској бази података у области експлоатације минералних сировина и израђује извештај о томе; прати кретање цена минералних сировина на светском тржишту и израђује извештај о томе; прати оперативне планове и производњу минералних сировина ради израде биланса производње минералних сировина; учествује у припреми стручних основа у поступку израде нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа у области експлоатације минералних сировина, њиховог усклађивања са прописима Европске уније, као и у припреми анализе ефеката примене тих прописа; учествује у изради мишљења на средњорочне планове развоја и годишње програме пословања јавних предузећа, као и других субјеката из области експлоатације минералних сировина; припрема стручне основе за израду решења - одобрења за експлоатацију; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

16. Радно место за управне послове у области рударског отпада, санације и рекултивације рудника, у звању саветник, у Групи за рударски отпад, санацију и рекултивацију рудника, у Одељењу за геолошка истраживања и рударство, у Сектору за геологију и рударство - 1 извршилац.

Опис послова: Врши селекцију података и припрема решења по захтевима у вези са управљањем рударским отпадом, санацијом и рекултивацијом рудника; учествује у припреми стручних основа у поступку израде нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области управљања рударским отпадом, санацијом и рекултивацијом рудника ради њиховог усклађивања са прописима Европске уније; уноси, анализира и прати стање у бази катастра рударског отпада и израђује потребна обавештења; ажурира базу података и информација у вези делова експлоатационих поља са обустављеном производњом ради санације и рекултивације; прати и извештава о извршењу наложених мера из дозволе за управљање рударским отпадом са аспекта заштите животне средине и просторног планирања; припрема извештај о одлагалиштима рударског отпада А категорије према подзаконским актима који регулишу ту област; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геологије на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

17. Републички електроенергетски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за подручје Града Београда, Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички, Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Браничевски и Поморавски управни округ, са седиштем у Београду, у звању самостални саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области електроенергетике и енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

18. Републички електроенергетски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву, у звању самостални саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области електроенергетике и енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево

19. Републички електроенергетски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Нишавски, Пиротски, Борски, Зајечарски, Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу, у звању самостални саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области електроенергетике и енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ниш

20. Републички електроенергетски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски и Борски управни округ, са седиштем у Смедереву, у звању самостални саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области електроенергетике и енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

21. Републички електроенергетски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Колубарски, Мачвански и Златиборски управни округ, са седиштем у Ваљеву, у звању самостални саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области електроенергетике и енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево

22. Републички инспектор опреме под притиском са седиштем у Београду, у звању самостални саветник, у Одељењу за инспекцију опреме под притиском, у Сектору за инспекцијски надзор - 2 извршиоца.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области енергетике, енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

23. Републички инспектор опреме под притиском који обавља послове у подручној јединици широј од подручја округа за Подунавски, Браничевски и Борски управни округ, са седиштем у Смедереву, у звању самостални саветник, у Одељењу за инспекцију опреме под притиском, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области енергетике, енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

24. Републички инспектор опреме под притиском који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски, Моравички, Расински и Рашки управни округ, са седиштем у Ужицу, у звању самостални саветник, у Одељењу за инспекцију опреме под притиском, у Сектору за инспекцијски надзор - 2 извршиоца.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области енергетике, енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице

25. Републички инспектор опреме под притиском који обавља послове у подручној јединици широј од подручја округа за Колубарски и Мачвански управни округ, са седиштем у Ваљеву, у звању самостални саветник, у Одељењу за инспекцију опреме под притиском, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области енергетике, енергетске ефикасности и рационалне употребе енергије, цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, тржишног надзора и из других области опреме под притиском, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ваљево

26. Републички геолошки инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Пчињски и Јабланички управни округ са седиштем у Зајечару, у звању самостални саветник, у Одсеку за геолошку инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области извођења геолошких истраживања геолошких ресурса, надзор у погледу испуњености услова за обављање делатности геолошких истраживања геолошких ресурса као и примене мера безбедности и здравља на раду при вршењу геолошких истраживања, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колективних или тешких повреда на раду које су настале у току извођења геолошких истраживања, односно истражном простору; прикупља и обрађује податке о геолошким објектима које подлежу инспекцијској контроли; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.    

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци на пословима геолошких истраживања, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит из области геолошких истраживања, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар

27. Републички рударски инспектор са седиштем у Београду, у звању самостални саветник, у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор - 2 извршиоца.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у рударским објектима у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина, као и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду у рударским објектима, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колективних или тешких повреда на раду у рударским објектима; прикупља и обрађује податке о стању у области експлоатације минералних сировина; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци на пословима експлоатације минералних сировина, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

28. Републички рударски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Пиротски, Пчињски и Јабланички управни округ са седиштем у Зајечару, у звању самостални саветник, у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у рударским објектима у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина, као и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду у рударским објектима, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колективних или тешких повреда на раду у рударским објектима; прикупља и обрађује податке о стању у области експлоатације минералних сировина; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци на пословима експлоатације минералних сировина, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар

29. Републички рударски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Рашки, Поморавски, Расински, Топлички и Косовско-Митровачки управни округ са седиштем у Краљеву, у звању самостални саветник, у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у рударским објектима у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина, као и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду у рударским објектима, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колективних или тешких повреда на раду у рударским објектима; прикупља и обрађује податке о стању у области експлоатације минералних сировина; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци на пословима експлоатације минералних сировина, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево

30. Републички рударски инспектор који обавља послове у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски, Моравички и Мачвански управни округ са седиштем у Ужицу, у звању самостални саветник, у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у рударским објектима у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина, као и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду у рударским објектима, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колективних или тешких повреда на раду у рударским објектима; прикупља и обрађује податке о стању у области експлоатације минералних сировина; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области рударско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци на пословима експлоатације минералних сировина, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ужице

31. Републички рударски инспектор за вршење надзора над електроенергетским постројењима, у звању самостални саветник, у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за инспекцијски надзор - 1 извршилац.

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање који се односе на рад електроенергетских постројења и уређаја у рударским објектима, као и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду у вези с тим постројењима и уређајима, води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима и прикупља и евидентира податке у јединственом функционалном информационом систему Е-Инспектор; испитује узроке смртних, колективних или тешких повреда на раду у рударским објектима; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима; учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци на пословима експлоатације минералних сировина, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, положен стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

32. Радно место за припрему програмских докумената, у звању саветниик, у Одсеку за планирање и програмирање пројеката, у Одељењу за управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у изради стратешких и програмских докумената за финансирање из ЕУ фондова, међународне помоћи и домаћих извора финансирања из свог делокруга; информише заинтересоване стране у процесу програмирања ИПА и међународне помоћи и израђује (нацрте) предлога пројеката, прати израду релевантне пројектне документације и уноси их у информациони систем ISDACON и друге базе података о пројектима и води евиденцију о њима; прикупља информације и припрема извештаје о програмирању предлога пројеката; прикупља информације о потенцијалним изворима финансирања пројеката, као и о могућностима и користима од учешћа у програмима и припрема извештаје; прати активности које се односе на припрему документацијe за информисање јавности у вези с претприступним фондовима ЕУ и остале међународне помоћи; спроводи препоруке ревизора, као и принципе и правила неопходна за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру надлежности Одсека; припрема извештаје о процесу програмирања и препоруке за његово унапређење; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.   

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

33. Радно место за подршку спровођењу и праћењу пројеката који се финансирају из фондова ЕУ, у звању саветника, у Групи за спровођење и праћење спровођења пројеката, у Одељењу за управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми и праћењу плана јавних набавки и у припреми документације за спровођење тендера и спровођење уговора; учествује у комисији за оцену и одабир понуда и пријава и у раду одбора за праћење појединачних капиталних и других пројеката; учествује у праћењу спровођења уговора и контролисању активности уговарача укључујући административну контролу, контролу на лицу места и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката; проверава испуњеност захтева за видљивошћу пројеката које финансира ЕУ; прикупља и обрађује информације потребне за рад екстерних оцењивача и ревизора према одговарајућим моделима и учествује у припреми планова за спровођење препорука екстерних оцењивача и ревизора; спроводи принципе и правила неопходна за успостављање и одрживост децентрализованог и индиректног система управљања фондовима ЕУ у оквиру делокруга Групе; учествује у припреми извештаја о спровођењу и оцењивању уговора, о спровођењу акционих планова и друге извештаје потребне за праћење и спровођење пројеката; сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у поступку спровођења и праћења спровођења пројеката, са другим представницима државне управе и локалне самоуправе, као и са осталим органима и организацијама у поступку реализације пројеката и програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.   

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1.    „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено).
2.    „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
3.    „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја Службе за управљање кадровима о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, вршиће се провера посебних функционалних компетенција, и то:

за радно место под редним бројем 1:

-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - управно-правни послови (општи управни поступак) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о енергетски угроженом купцу; Уговор о оснивању Енергетске заједнице између Европске Заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Пословник Владе) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 2:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним предузећима; Закон о министарствима) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 3:

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - усмено путем разговора са кандидатом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области енергетике; законодавни процес) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о заштити потрошача) - усменом симулацијом;  

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 4:

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - усмено путем разговора са кандидатом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области енергетике; законодавни процес) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о енергетској дозволи; Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV; Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о управљања капиталним пројектима; Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката) - усменом симулацијом;

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 5:

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - усмено путем разговора са кандидатом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области енергетике; законодавни процес) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о енергетској дозволи; Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV; Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова; Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о министарствима) - усменом симулацијом;

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.


за радно место под редним бројем 6:

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б1) - усмено путем разговора са кандидатом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области енергетике; законодавни процес) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о енергетској дозволи) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи; Закон о министарствима) - усменом симулацијом;

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 7:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Упутство Еуростата о методологији израде енергетског биланса) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 8:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (законодавни процес) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 9:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 10:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (примена номотехничких и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему)) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - управно-правни послови (општи управни поступак) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 11:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - управно-правни послови (општи управни поступак) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним предузећима) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 12:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (еx ante и ex post анализа ефеката јавних политика/прописа) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним предузећима) - усменом симулацијом;  

за радно место под редним бројем 13:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области енергетике) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) - усменом симулацијом;   

за радно место под редним бројем 14:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - управно-правни послови (општи управни поступак) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима; Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 15:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - управно-правни послови (општи управни поступак) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 16:

- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - управно-правни послови (правила извршења решења донетог у управном поступку) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима; Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду) - усменом симулацијом;

за радно место под редним бројем 17:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Правиник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 18:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Правиник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 19:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Правиник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 20:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Правиник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 21:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Правиник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 22:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе; Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 23:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе; Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 24:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе; Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 25:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о енергетици; Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе; Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 26:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 27:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду) - усменом симулацијом;  
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 28:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду) - усменом симулацијом;  
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 29:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду) - усменом симулацијом;  
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 30:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду) - усменом симулацијом;  
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 31:

-    посебна функционална компетенција у одређеној области рада - инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) - усменом симулацијом;
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности и здрављу на раду) - усменом симулацијом;   
-    посебна функционална компетенција за одређено радно место - возачки испит („Б” категорија) - увидом у оверену фотокопију возачке дозволе;

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије достави уз пријавни образац;

за радно место под редним бројем 32:

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) - усмено путем разговора са кандидатом;
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (ИПА програмирање и приоритизација пројектних идеја, писање програмских и пројектних докумената) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - усменом симулацијом;

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

за радно место под редним бројем 33:

- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик, ниво Б2) - усмено путем разговора са кандидатом;
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес праћења спровођења програма и пројеката на основу показатеља учинка) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Оперативни споразуми о програмирању, спровођењу, праћењу и вредновању акционих програма који се финансирају из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - усменом симулацијом.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању страног језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лицe задуженo за давање обавештења о конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства рударства и енергетике или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројевима 17-31); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката (за радна места под редним бројевима 17-25); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту из области геолошких истраживања (за радна места под редним бројевима 14. и 26.); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова при експлоатацији минералних сировина (за радна места под редним бројевима 15. и 16. и за радна места под редним бројевима 27-31.).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и орибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту; уверење о положеном испиту за инспектора; уверењe о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката; уверењe о положеном стручном испиту из области геолошких истраживања; уверењe о положеном стручном испиту за обављање послова при експлоатацији минералних сировина и возачка дозвола о положеном возачком испиту ,,Б“ категорије. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства рударства и енергетике.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За свa тридесет три радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев од 1. новембра 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем електронске адресе.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) или у просторијама Министарства рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи на радна места под редним бројевима 17-31).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао министар рударства и енергетике.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.