Смањи
Аа
Повећај

Најчешћа питања Одељења за инспекцију опреме под притиском

Најчешћа питања Одељења за инспекцију опреме под притиском

1. Питање: Да ли инспектори опреме под притиском обављају инспекцијски надзор над производњом опреме под притиском (парни и вреловодни котлови и посуде под притиском)?

Одговор: Инспектори опреме под притиском не врше надзор над израдом, односно производњом опреме под притиском од 01. јула 2012. године, а то је дан почетка примене Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011).

Одредбом члана 11. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да оцењивањe усаглашености опреме под притиском обављају именована тела која морају да испуњавају критеријуме из Прилога IV - Минимални критеријуми које морају да задовоље именована тела за оцењивање усаглашености и именована тела за нерастављиве спојеве, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а које именује министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09).

 2. Питање: Које послове обавља именовано тело за нерастављиве спојеве?

Одговор: Одредбом члана 12. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да обављање послова из тачака 3.1.2. и 3.1.3. Прилога I - Битни захтеви за безбедност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, обављају именована тела за нерастављиве спојеве која морају да испуњавају критеријуме из Прилога IV - Минимални критеријуми које морају да задовоље именована тела за оцењивање усаглашености и именована тела за нерастављиве спојеве, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а које именује министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и („Службени гласник РС”, бр. 98/09).

Именовано тело за нерастављиве спојеве у складу са горе наведеним тачкама 3.1.2. и 3.1.3. обавља следеће активности:

·    за опрему под притиском категорија II, III и IV издаје одобрење за радне поступке за нерастављиве спојеве;

·    за опрему под притиском категорија II, III и IV издаје одобрење особља за извођење нерастављивих спојева;

·    за опрему под притиском категорија III и IV потврђује квалификованост особља које врши испитивања без разарања.

 3. Питање: Које послове обавља контролно тело корисника?

Одговор: Одредбом члана 13. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да контролно тело корисника може да обавља оцењивањe усаглашености опреме под притиском само за правно лице у чијем се саставу то контролно тело налази. Опрема под притиском за коју је оцењивање усаглашености извршило контролно тело корисника може да се употреби само у правним лицима у чијем саставу се налази контролно тело корисника. Министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и („Службени гласник РС”, бр. 98/09) именује контролно тело корисника ако испуњава критеријуме утврђене у Прилогу V - Критеријуми које мора да задовољи контролно тело корисника, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Контролно тело корисника може да обавља оцењивање усаглашености према следећим модулима: A1, C1, F и G. На опрему под притиском чије је оцењивање усаглашености спровело контролно тело корисника не може се постављати знак усаглашености.

 4. Питање: Када власник и корисник опреме под притиском нису исто лице ко је одговоран за безбедност такве опреме под притиском?

Одговор: У члану 2. став 2. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да када власник и корисник опреме под притиском нису исто лице њихови међусобни односи везани за коришћење опреме под притиском, чување документације и сви прописани захтеви за исправно и безбедно коришћење опреме под притиском се уређују уговором.

 5. Питање: Ко обавља прегледе и испитивања опреме под притиском која је у експлоатацији?

Одговор: Одредбом члана 5. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да преглед и испитивање опреме под притиском ниског нивоа опасности обавља сам власник/корисник, а за обављање тих послова може ангажовати именовано тело за прегледе и испитивање опреме под притиском.

Одредбом члана 7. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да прегледе и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности обављају именована тела за прегледе и испитивања опреме под притиском којa морају да испуњавају критеријуме из Прилога II- Минимални критеријуми које морају да задовоље именована тела, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а које именује министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09).

 6. Питање: У којим случајевима се спроводи ванредни преглед опреме под притиском?

Одговор: Одредбом члана 16. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да се ванредни преглед опреме под притиском обавља изван рокова периодичних прегледа прописаних овим правилником на начин и према поступцима прописаним за периодичне прегледе. Ванредни преглед се спроводи у следећим случајевима:

1.      када постоји оправдана сумња да је опрема под притиском тако оштећена да њена употреба без одговарајуће санације није више безбедна;

2.      када се на зидовима опреме под притиском појаве деформације, прслине и слично;

3.      када резултати периодичног прегледа ради општег стања опреме под притиском указују на потребу за увођењем ванредног прегледа;

4.      на захтев надлежне инспекције.

Ванредни преглед обухвата спољашњи и унутрашњи преглед опреме под притиском и по потреби испитивање притиском и друга неопходна испитивања.

Ванредни преглед опреме под притиском спроводи именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском самостално или у сарадњи са произвођачем опреме, уколико стање опреме под притиском то захтева.

 7. Питање: Ко обавља испитивање вентила сигурности који се налазе на опреми под притиском?

Одговор: Одредбом члана 18. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да испитивање и подешавање сигурносних уређаја може обављати правно лице које испуњава све захтеве стандарда SRPS ISO IEC 17025.

 8. Питање: Шта су то једноставне посуде под притиском?

Одговор: Једноставне посуде под притиском су серијски произведене заварене посуде које су изложене унутрашњем надпритиску већем од 0,5 bar, које су намењене за ваздух или азот и које нису предвиђене за излагање пламену.

Технички захтеви који се односе на пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском прописани су у Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011).

 9. Питање: Шта је са опремом под притиском која је израђена према старим прописима који су престали да важе даном почетка примене нових правилника из области опреме под притиском?

Одговор: Одредбом члана 18. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да опрема под притиском која је у поступку производње или је произведена до дана почетка примене овог правилника, а произведена је у складу са прописима који су престали да важе даном почетка примене овог правилника, може да се стави у употребу најдуже две године од дана почетка примене овог правилника.

Дакле, датум 30. јун 2014. године је рок до када опрема под притиском која је произведена у складу са прописима који су престали да важе даном почетка примене Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) може да се стави у употребу.