Смањи
Аа
Повећај

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 128/20) i na osnovu Zaključka o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa („Službeni glasnik RS“, br. 8/20)
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike upućuje 

J A V N I  P O Z I V

organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u
 Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 Nacionalna koalicija za smanjenje energetskog siromaštva osnovana je od strane Vlade sa ciljem da okupi relevantne zainteresovane strane u svrsishodnoj i koordinisanoj akciji koja bi doprinela smanjenju i okončanju energetskog siromaštva, kroz:
•    razmatranje pitanja, davanje predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u pripremi nacionalnih politika koje za cilj imaju smanjenje energetskog siromaštva;
•    razmatranje potrebe za izmenom pojedinih odredaba zakona koje su od značaja za smanjenje energetskog siromaštva i upućivanje inicijative za izmenu pojedinih odredaba zakona organu državne uprave u čijoj nadležnosti je pretežni deo posla, na ocenjivanje i postupanje;
•    razmatranje i analiziranje primene zakona kojim se uređuje energetska efikasnost i racionalna upotreba energije;
•    ustanovljavanje postojanja institucionalnih i društvenih prepreka u implementaciji strateškog i zakonodavnog okvira u vezi sa energetskim siromaštvom i predlaganje aktivnosti koje se odnose na uklanjanje tih prepreka;
•    praćenje donošenja i sprovođenja integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i davanje predloga za njegovo unapređenje u delu koji se odnosi na smanjenje energetskog siromaštva;
•    učestvovanje u sprovođenju i unapređivanju efikasne međusektorske saradnje u uspostavljanju jasnog zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti energetskog siromaštva, kao i praćenje javne politike sa ciljem smanjenja energetskog siromaštva;
•    razvijanje saradnje među pojedincima, javnim institucijama, nezavisnim telima, nevladinim, privatnim i medijskim organizacijama koje se bave rešavanjem energetskog siromaštva;
•    promociju dobre prakse u pristupanju problemu energetskog siromaštva u saradnji sa akterima u zajednici, neprofitnim, javnim i privatnim sektorom i medijima;
•    razvijanje saradnje među lokalnim organizacijama, zajednicama, i/ili raznovrsnim sektorima u okviru institucija i organizacija javnog sektora koje su uključene u rad sa lokalnim zajednicama, na nacionalnom nivou i nivou jedinica lokalne samouprave;
•    pružanje podrške inicijativama za borbu protiv energetskog siromaštva, a naročito inicijativama koje sadrže rodno osetljive elemente i elemente rodne ravnopravnosti.

II   CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

1. Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor do 2 (dve) organizacije  civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva.
2. Javni poziv namenjen je organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti smanjenja energetskog siromaštva i smanjenja siromaštva uopšte, zaštite životne sredine, smanjenja emisija gasova koji za posledicu imaju efekat staklene bašte, racionalne upotrebe energije, rodne ravnopravnosti u energetici.
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva, osnovane i registrovane saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije koje deluju u oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom. 

III    KRITERIJUMI

Organizacije civilnog društva koje se kandiduju moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

1.    da su upisane u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog javnog poziva;
2.    da aktom o osnivanju ili statutom imaju utvrđene ciljeve u oblasti navedenih u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU);
3.    da poseduju projektno iskustvo i ekspertizu u oblastima navedenim u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih 5 (pet) godina;
4.    poželjno je da poseduju iskustvo u komunikaciji i saradnji sa državnim organima i organizacijama civilnog društva odnosno članice su mreže ili druge asocijacije organizacija civilnog društva;
5.    poželjno je da poseduju prethodno iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne i pokrajinske uprave i lokalne samouprave, u poslednjih 5  godina. 

IV    DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA

Organizacije civilnog društva dužne su da dostave sledeće dokaze:
•    popunjen Prijavni formular (Aneks 1 – Prijavni formular) 
•    listu projekata koje je organizacija realizovala u oblasti navedenoj u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih 5 (pet) godina (Aneks 2 – Obrazac o realizovanim projektima);   
•    listu publikacija koje je organizacija objavila u oblasti navedenoj u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih 5 (pet) godina (Aneks 3 – Obrazac o objavljenim publikacijama); 

V    ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava traje od 01. 06.  do 15.06. 2021. godine. 
Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva

(DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rs  sa napomenom:  “Podnošenje kandidature za članstvo u
 Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva.

VI    POSTUPAK IZBORA

Za potrebe pripreme i sprovođenja postupka izbora, kao i samog Javnog poziva, formirana je Komisija za izbor organizacija civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva, koja je sastavljena od predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstva rudarstva i energetike.
Formirana Komisija dužna je da najkasnije u roku od 30 radnih dana od dana isteka roka za podnošenje prijava donese Predlog predstavnika civilnog društva za članstvo u Nacionalnoj koaliciji za smanjenje energetskog siromaštva.
Predlog predstavnika civilnog društva, kao i sam Javni poziv, objaviće se na zvaničnim internet stranicama Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog  www.minljmpdd.gov.rs i Ministarstva rudarstva i energetike www.mre.gov.rs i dostaviti podnosiocima prijava na Javni poziv elektronskim putem.

Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na e-mail adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rs ili telefonom na 011/313-09-72.

VI    DODATNE INFORMACIJE

Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nisu u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbede naknadu za rad niti da snose troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka.

Potrebni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: