Смањи
Аа
Повећај

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o ministarstvima (“Službeni glasnik RS“, broj 128/20) i na osnovu Zaključka o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa („Službeni glasnik RS“, br. 8/20 i 107/21) Ministarstvo rudarstva i energetike upućuje

J A V N I  P O Z I V

organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u
Radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta
,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“ (u daljem tekstu: Javni poziv)

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Javni poziv se upućuje organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“.
O projektu ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“
Republika Srbija je fokusirana na ostvarenje putanje ka niskim emisijama gasova s efektom staklene bašte, posebno kroz uvođenje više obnovljivih izvora energije u energetski miks. Regioni sa visokim energetskim intenzitetom gasova sa efektom staklene bašte (posebno oko uglja) nalaze se među najugroženijim u smislu opadanja broja radnih mesta i neupotrebljive imovine. Imajući to u vidu, Projekat ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“ se bavi definisanjem mera, aktivnosti i politika  koje su potrebne za poboljšanje društvene prihvatljivosti klimatskih politika i propisa kako bi se osigurala radna mesta i sredstva za život u vreme kada se privrede pomeraju ka održivim ekonomskim modelima. Navedeni projekat se bavi podsticanjem tranzicije ka održivim tržišnim ekonomijama koje dobro funkcionišu, a posebno će se fokusirati na vezu između zelene ekonomije i privredne uključenosti, intervencije u programske politike i komercijalno finansiranje koje podržava zelenu tranziciju, a istovremeno pomaže radnicima (posebno onima čije je obezbeđivanja  sredstava za život vezano za fosilna goriva) u pristupu novim mogućnostima.
Cilj projekta je da obezbedi relevantnu analizu načina na koji tranzicija zelene ekonomije u Srbiji može da se ubrza uz istovremeno upravljanje društvenim i ekonomskim efektima tranzicije, s fokusom na regione, industrije, zajednice i radnike koji će se suočiti sa najvećim izazovima.
Radi što efikasnijeg ostvarivanja ciljeva projekta, predviđeno je uključivanje širokog kruga zainteresovanih strana: energetski subjekti, sindikati, organi državne uprave, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva i dr. U tom smislu, a radi uključivanja svih zainteresovanih strana u proces realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“, ukazala se potreba za formiranjem radne grupe koja je predmet ovog javnog poziva, čiji je postupak obrazovanja u toku.
Posebno se izdvajaju sledeće obaveze ove radne grupe:
•    obezbeđivanje podataka neophodnih za izradu Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“, kojima raspolaže, i dostava istih konsultantu, kao i pružanje podrške konsultantu u obezbeđenju podataka i informacija kojima raspolažu državne institucije i energetska preduzeća;
•    održavanje sastanaka sa konsultantom;
•    priprema mišljenja i komentara na sve rezultate i izveštaje definisane projektnim zadatkom i po potrebi predlaganje korekcija/unapređenje izveštaja.

II. CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

1. Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 3 (tri) organizacije  civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi za članstvo u Radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“, koja je u postupku formiranja.
2. Javni poziv namenjen je organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti energetike, klimatskih promena, zelene ekonomije, socijalne zaštite, tržišta rada, razvoja veština, regionalnog ekonomskog razvoja, podsticanja zapošljavanja.
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva, osnovane i registrovane saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije koje su upisane u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog javnog poziva, i koje deluju u oblastima utvrđenim ovim javnim pozivom.

III. KRITERIJUMI

Organizacije civilnog društva koje se kandiduju moraju ispunjavati sledeće kriterijume:
1.    da su upisane u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja ovog javnog poziva;
2.    da aktom o osnivanju ili statutom imaju utvrđene ciljeve u oblasti navedenih u tački II. podtačka 2. Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU);
3.    da poseduju projektno iskustvo i ekspertizu u oblastima navedenim u tački II. podtačka 2. Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih 5 (pet) godina;
4.    poželjno je da poseduju iskustvo u komunikaciji i saradnji sa državnim organima i organizacijama civilnog društva odnosno članice su mreže ili druge asocijacije organizacija civilnog društva;
5.    poželjno je da poseduju prethodno iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne i pokrajinske uprave i lokalne samouprave, u poslednjih 5  godina.

IV. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA

Organizacije civilnog društva dužne su da dostave sledeće dokaze:
•    popunjen Prijavni formular (Aneks 1 – Prijavni formular)
•    listu projekata koje je organizacija realizovala u oblasti navedenoj u tački II. podtačka 2. Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih 5 (pet) godina (Aneks 2 – Obrazac o realizovanim projektima);   
•    listu publikacija koje je organizacija objavila u oblasti navedenoj u tački II Javnog poziva (CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU), u poslednjih 5 (pet) godina (Aneks 3 – Obrazac o objavljenim publikacijama);

V. ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava traje od 15. marta do 29. marta 2022. godine.
Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV. Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu: prijaveocd@mre.gov.rs sa napomenom:  “Podnošenje kandidature za članstvo u radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena do kraja dana 29. marta 2022. godine na imejl adresu iz stava 2. ove tačke. Neblagovremena prijava biće odbačena.

VI. NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako se ne dostavi uredno popunjen bilo koji od dokumenata iz tačke IV. Javnog poziva. Neuredna prijava biće odbačena.

VII.   POSTUPAK IZBORA

Za potrebe pripreme i sprovođenja postupka izbora, kao i samog Javnog poziva, formirana je Komisija za izbor organizacija civilnog društva za članstvo u radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“, koja je sastavljena od predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike.
Formirana Komisija dužna je da najkasnije u roku od 30 radnih dana od dana isteka roka za podnošenje prijava donese Predlog predstavnika civilnog društva za članstvo u radnoj grupi za praćenje realizacije Projekta ,,Dijagnostika pravedne tranzicije: Srbija“.
Predlog predstavnika civilnog društva, kao i sam Javni poziv, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike www.mre.gov.rs i dostaviti podnosiocima prijava na Javni poziv elektronskim putem.
Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti Ministarstvu rudarstva i energetike, na e-mail adresu prijaveocd@mre.gov.rs ili telefonom na 011/360-4445.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

1. Ministarstvo rudarstva i energetike nije u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbedi naknadu za rad niti da snosi troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka.
2. U cilju podsticanja teritorijalne zastupljenosti organizacija civilnog društva koje imaju sedište u područjima čija je privredna aktivnost usmerena na eksploataciju uglja ili proizvodnju elektriične energije iz uglja koja se u procesu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte mogu smatrati ugroženim, u procesu selekcije dodatno će se vrednovati prijave organizacija civilnog društva sa sedištem u:
Lazarevacu, Sopotu, Barajevu, Obrenovcu, Aranđelovcu, Lajkovcu, Ubu, Kostolcu, Požarevcu, Despotovcu, Ćupriji, Paraćinu, Aleksincu, Zaječaru, Boljevcu, Sokobanji, Žagubici, Sjenici, Kraljevu, Raškoj, Svilajncu i Kovinu.
Navedeno opredeljenje predstavlja isključivo meru afirmativne akcije i ni na koji način nije usmereno na diskriminaciju podnosilaca prijava koji ne spadaju u navedenu kategoriju.
3. Učešćem na Javnom pozivu podnosioci kandidature pristaju da se podaci koje dostavljaju u okviru svojih prijava obrađuju isključivo za potrebe procesa izbora predviđenog ovim pozivom.
4. Potrebni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata: