Смањи
Аа
Повећај

05.10.2022. - JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Ministarstvo rudarstva i energetike na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6012/2021 od 29. juna 2021. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-10923/2021 od 30. novembra 2021. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-4267/2022 od 30. maja 2022. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5131/2022 od 29. juna 2022. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5936/2022 od 29. jula 2022. godine, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina broj 22-26;

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za praćenje zaštite kupaca električne energije i praćenje stanja u oblasti elektroenergetike, u zvanju savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema akte po žalbama na prvostepena rešenja o statusu energetski ugroženog kupca; prati i analizira primenu propisa kojim se uređuje zaštita kupaca električne energije i učestvuje u pripremi podzakonskih akata iz oblasti zaštite kupaca električne energije; prati direktive Evropske unije i druge propise kojim se uređuje zaštita kupaca električne energije; priprema odgovore na tužbe u postupku pred upravnim sudom; priprema odgovore na predstavke pravnih i fizičkih lica, odgovore po zahtevima Zaštitnika građana, učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; učestvuje u pripremi odgovora na obrazložene zahteve Energetske zajednice; priprema akte po žalbama na rešenja elektroenergetskog inspektora i žalbama na rešenja o oduzimanju ili ukidanju licence; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

2.    Radno mesto za podršku pravnim i analitičkim poslovima u oblasti elektroenergetike, u zvanju mlađi savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti elektroenergetike, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja podatke i učestvuje u pripremi analiza za primenu propisa i identifikovanju problema u primeni propisa; učestvuje u pripremi kratkoročih i dugoročnih ciljeva koje treba postići primenom propisa; prikuplja i analizira podatke i mišljenja zainteresovanih strana o primeni propisa u oblasti elektroenergetike; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti elektroenergetike; analizira troškove koje izaziva primena propisa kao i pozitivne efekte primene propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

3.    Radno mesto za praćenje snabdevanja i tržišta električne energije, u zvanju savetnik, u Grupi za projekte, proizvodnju, snabdevanje i tržište električne energije, u Odseku za elektroenergetske i tehničke poslove, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac

Opis poslova: Priprema stručne osnove za izradu podzakonskih akata kojim se uređuje isporuka i snabdevanje električne energije, priprema tabele usklađenosti propisa i učestvuje u pripremi analize efekata propisa; učestvuje u izradi stručnih osnova predloga akata koji se odnose na rad i poslovanje javnih preduzeća i društava koji obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom i prati njihovu realizaciju; prati razvijenost tržišta električne energije, propise EU u oblasti snabdevanja i tržišta električne energije; učestvuje u izradi akata za sprovođenje javnog tendera za izbor garantovanog i rezervnog snabdevača; prikuplja i prati podatke potrebne za izradu Strategije razvoja energetike Republike Srbije, Programa ostvarivanja Strategije, priprema izveštaj o realizaciji u delu razvoja tržišta i snabdevanja električnom energijom, učestvuje u pripremi izveštaja o sigurnosti snabdevanja električnom energijom; priprema odgovore na predstavke pravnih i fizičkih lica, priprema odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; analizira uvoz i izvoz električne energije i njihovu usklađenost sa energetskim bilansom, prati podatke o uvozu i izvozu električne energije u zemlji i regionu, učestvuje u pripremi akata i mera za slučaj kada je ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca ili rada energetskog sistema zbog nedovoljne ponude na tržištu i izrađuje analize iz delokruga rada Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

4.    Radno mesto za koordinaciju projekata u oblasti proizvodnje i tržišta električne energije, u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za projekte, proizvodnju, snabdevanje i tržište električne energije, u Odseku za elektroenergetske i tehničke poslove, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Koordinira i učestvuje u pripremi predloga strateških projekata i oceni o spremnosti projekata u oblasti proizvodnje, skladištenja  i povezivanja tržišta električne energije; prati realizaciju strateških projekata u oblasti proizvodnje, skladištenja  i povezivanja tržišta električne energije; vrši kontrolu, koordinira i učestvuje u pripremi plana implementacije i izveštaja o realizaciji; priprema stručne osnove za izradu posebnih i tehničkih propisa za izgradnju i održavanje elektroenergetkih objekata i učestvuje u pripremi analize efekata; prati propise Evropske unije u oblasti tržišta električne energije, radi na usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije, prati njihovu primenu, priprema izveštaje i predlaže odgovarajuće mere; učestvuje u pripremi predloga odgovora i izveštaja međunarodnim institucijama; priprema mišljenja na nacrte strategija, akcione planove, programe i druge propise koji se odnose na oblast elektroenergetike; učestvuje u pripremi tehničke dokumentacije za raspisivanje javnog tendera i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata; priprema odgovore po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti investicija i projekata proizvodnje, skladištenja  i povezivanja tržišta električne energije  i odgovore na predstavke pravnih i fizički lica u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.
 
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

5.    Radno mesto za prenos i distribuciju električne energije, u zvanju savetnik, u Grupi za projekte, prenos i distribuciju električne energije, u Odseku za elektroenergetske i tehničke poslove, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema akte u vezi rada operatora prenosnog i distributivnog sistema, prati rad operatora prenosnog i distributivnog sistema u vezi sa održavanjem i eksploatacijom objekata za prenos električne energije; prati realizaciju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike, prati i analizira gubitke, kao i realizaciju mera za smanjenje gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu i učestvuje u pripremi izveštaja o sigurnosti snabdevanja električnom energijom; priprema mišljenja na plan implementacije naprednih mernih sistema i prati realizaciju plana implementacije naprednih mernih sistema u oblasti prenosa i distribucije električne energije i izrađuje analize i izveštaje o utvrđenom stanju; prati propise Evropske unije u oblasti prenosa i distribucije električne energije, radi na usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije i priprema analizu efekata primene propisa; priprema odgovore na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; prati realizaciju Energetskog bilansa u delu prenosa i distribucije električne energije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

6.    Radno mesto za projekte i investicije u oblasti elektroenergetike, u zvanju savetnik, u Grupi za projekte, prenos i distribuciju električne energije, u Odseku za elektroenergetske i tehničke poslove, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati realizaciju planova razvoja i dinamiku izrade projekata za realizaciju planova razvoja u oblasti elektroenergetike; priprema stručne osnove za izradu zakona i posebnih propisa iz oblasti transevropskih energetskih mreža u oblasti elektroenergetike iz svog delokruga; učestvuje u pripremi stručnih osnova za zaključivanje međunarodnih ugovora za investiranje u projekte objekata u oblasti elektroenergetike, kao i u pripremi stručnih osnova za saradnju sa relevantnim institucijama; učestvuje u pripremi predloga za projekte od regionalnog i međunarodnog značaja i u praćenju njihove realizacije, kao i u pripremi izveštaja, informacija i analiza iz svog delokruga; prati propise Evropske unije u oblasti prenosa i distribucije električne energije i radi na usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; priprema odgovore na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; priprema odgovore na predstavke pravnih i fizičkih lica; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, ili iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

7.    Radno mesto za izradu Energetskog bilansa, u zvanju savetnik, u Grupi za strateško planiranje u energetici, u Sektoru za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema predlog godišnjeg Energetskog bilansa Republike Srbije radi dostavljanja Vladi na donošenje; prati realizaciju Energetskog bilansa i učestvuje u aktivnostima vezanim za usaglašavanje podataka sa organom nadležnim za poslove statistike i energetskim kompanijama; administrira IMIS bazom podataka za Energetski bilans; učestvuje u pripremi i praćenju realizacije strateških dokumenata iz delokruga Odseka; učestvuje u realizaciji međunarodnih i domaćih projekata u oblasti energetskog planiranja i energetske statistike; izrađuje dopise i druga akta za potrebe Odseka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko–tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

8.    Radno mesto za pravne poslove u oblasti energetske efikasnosti, u zvanju savetnik, u Grupi za unapređenje energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije, u Odeljenju za energetsku efikasnost, u Sektoru za energetsku efikasnost i toplane - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi nacrta zakona i predloga podzakonskih akata u sektorima potrošnje energije i njihovom usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije kao i u izradi regulative potrebnih za sprovođenje sistema energetskog menadžmenta; sarađuje sa Upravom za finansiranje i podsticanje energetska efikasnosti u pogledu pripreme podzakonskih akata i programa neophodnih za rad Uprave i prikupljanje naknade za unapređenje energetske efikasnosti; priprema mišljenja o pravilnoj primeni propisa iz oblasti energetske efikasnosti i pruža pravnu pomoć pri obavljanju poslova iz delokruga uže unutrašnje jedinice za energetsku efikasnost; priprema materijal iz delokruga uže unutrašnje jedinice za energetsku efikasnost radi dostavljanja Vladi na razmatranje i usvajanje, kao i mišljenja na nacrte zakona i predloga drugih propisa koje dostavljaju drugi ovlašćeni predlagači; postupa: po zahtevima za dobijanje ovlašćenja za kontrolu sistema za grejanje i sistema za klimatizaciju, po zahtevima za dobijanje licence energetskog menadžera i energetskog savetnika, kao i uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera i energetskog savetnika; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

9.    Radno mesto za podršku poslovima u oblasti energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije, u zvanju saradnik, u Grupi za unapređenje energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije, u Odeljenju za energetsku efikasnost, u Sektoru za energetsku efikasnost i toplane - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prikuplja podatke o efektima mera energetske efikasnosti i rezultatima sprovođenja strateških dokumenta u sektorima potrošnje energije; priprema priloge za izveštaje i pomaže u staranju o alatima i bazama podataka od značaja za prikupljanje i obradu podataka o efektima mera energetske efikasnosti; vodi evidencije o izvršenju projekata tehničke pomoći, ugovornih obaveza, u kontroli angažovanja i utroška sredstava predviđenih ugovorima i priprema izveštaje u skladu sa zahtevima međunarodnih organizacija; pruža logističku podršku u administrativnim, finansijskim i drugim pitanjima od zančaja za realizaciju projekata tehničke pomoći u oblasti energetske efikasnosti; vodi evidencije o ovlašćenjima za kontrolu sistema za grejanje i sistema za klimatizaciju; učestvuje u pripremi izveštaja iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka ili iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit; kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

10.    Radno mesto za pravne poslove u oblasti nafte i gasa, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa, u Sektoru za naftu i gas - 1 izvršilac.

Opis poslova: Pruža stručnu pomoć u postupku pripreme stručnih osnova za izradu zakona, podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti nafte i gaca i njihovom usklađivanju sa propisima EU; izrađuje mišljenja na nacrte zakona i drugih akata drugih ovlašćenih predlagača u oblasti nafte i gasa; priprema predloge rešenja po žalbama na rešenja inspektora opreme pod pritiskom i energetskih inspektora, predloge rešenja po žalbama na rešenja Agencije za energetiku, žalbama na rešenje energetskog subjekta po zahtevu za izvođenje radova u blizini energetskog objekta u oblasti nafte i gaca; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; učestvuje u pripremi akata koje donosi Vlada; učestvuje u pripremi rešenja po zahtevima za izdavanje energetske dozvole u oblasti nafte i gasa i saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe; priprema nacrte, odnosno predloge akata u postupku davanja koncesije u oblasti nafte i gasa i učestvuje u pripremi akata kojima se regulišu pitanja svojine i investitorskih prava; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

11.    Radno mesto za podršku pravnim poslovima u oblasti nafte i gasa, u zvanju savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa, u Sektoru za naftu i gas - 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema predloge pojedinačnih akata koje Vlada na osnovu ovlašćenja iz zakona donosi u oblasti nafte i gasa; priprema odgovore na predstavke građana u oblasti nafte i gasa; učestvuje u pripremi predloga rešenja po zahtevima za izdavanje energetske dozvole u oblasti nafte i gasa i saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe; učestvuje u pripremi drugostepenih rešenja po žalbi na rešenja inspektora opreme pod pritiskom i energetskih inspektora, po žalbi na rešenja Agencije za energetiku i žalbi na rešenje energetskog subjekta o zahtevu za izvođenje radova u blizini energetskog objekta u oblasti nafte i gasa; učestvuje u pripremi nacrta, odnosno predloga akta u postupku davanja koncesije u oblasti nafte i gasa i pripremi akata kojima se regulišu pitanja svojine i investitorskih prava; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

12.    Radno mesto za podršku ekonomskim i pravnim poslovima u oblasti nafte i gasa, u zvanju savetnik, u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i gasa, u Sektoru za naftu i gas, koje je razvrstano u zvanje savetnika - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati efekte primene propisa iz oblasti nafte i gasa, učestvuje u pripremi analiza efekata zakona, priprema izveštaje i učestvuje u predlaganju odgovarajućih mera i aktivnosti; priprema odgovore na predstavke građana u oblasti nafte i gasa; učestvuje u pripremi predloga pojedinačnih akata koje u oblasti nafte i gasa donosi Vlada; ažurira bazu podataka iz oblasti nafte i gasa, prati i analizira stanje i kretanje nafte i gasa na svetskom tržištu i učestvuje u izradi  informacije, izveštaja i analiza, kao i pripremi predloga odgovarajućih mera i aktivnosti; prati izvršenje Energetskog bilansa i učestvuje u pripremi predloga mera i aktivnosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske ili pravne nauke ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko- tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

13. Radno mesto za koordinaciju projekata u oblasti geologije i rudarstva, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za geologiju i rudarstvo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Koordinira i učestvuje u pripremi predloga strateških projekata i oceni o spremnosti projekata u oblasti geologije i rudasrtva; prati realizaciju strateških projekata u oblasti geologije i rudarstva, vrši kontrolu, koordinira i učestvuje u pripremi plana implementacije i izveštaja o realizaciji; priprema stručne osnove za izradu posebnih i tehničkih propisa u oblasti geologije i rudarstva i učestvuje u pripremi analize efekata; obavlja stručne poslove na usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; učestvuje u pripremi predloga odgovora i izveštaja međunarodnim institucijama; priprema mišljenja na nacrte strategija, akcione planove, programe i druge propise koji se odnose na oblast geologije i rudarstva; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti geološko, ili rudarsko, ili elektrotehničko i računarsko, ili mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

14. Radno mesto za praćenje stanja u oblasti istraživanja mineralnih sirovina, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za geološka istraživanja mineralnih sirovina, u Odeljenju za geološka istraživanja i rudarstvo, u Sektoru za geologiju i rudarstvo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Razmatra zahteve i izrađuje rešenja po zahtevima za odobrenje geoloških istraživanja mineralnih sirovina; prati tok odobrenih geoloških istraživanja, analizira godišnje izveštaje i završne izveštaje o  rezultatima istraživanja i daje stručnu ocenu istih; prati usklađivanje prostornog planiranja sa vršenjem geoloških istraživanja; učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti geologije; učestvuje u pripremi predloga projekata u oblasti geologije za finansiranje iz donacija međunarodnih institucija; prati stanje u informacionom sistemu i elektronskoj bazi istražnih i eksploatacionih polja u oblasti rudarstva i geologije;  učestvuje u analitičkom praćenju svih aktivnosti u domenu primene savremenih naučno-tehnoloških rešenja u oblasti geoloških istraživanja; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti geološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit iz oblasti geoloških istraživanja, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

15. Radno mesto za poslove praćenja stanja u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, u zvanju savetnik, u Odseku za rudarstvo, u Odeljenju za geološka istraživanja i rudarstvo, u Sektoru za geologiju i rudarstvo, koje je razvrstano u zvanje savetnika - 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati i analizira stanje u informacionom sistemu i elektronskoj bazi podataka u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina i izrađuje izveštaj o tome; prati kretanje cena mineralnih sirovina na svetskom tržištu i izrađuje izveštaj o tome; prati operativne planove i proizvodnju mineralnih sirovina radi izrade bilansa proizvodnje mineralnih sirovina; učestvuje u pripremi stručnih osnova u postupku izrade nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, njihovog usklađivanja sa propisima Evropske unije, kao i u pripremi analize efekata primene tih propisa; učestvuje u izradi mišljenja na srednjoročne planove razvoja i godišnje programe poslovanja javnih preduzeća, kao i drugih subjekata iz oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; priprema stručne osnove za izradu rešenja - odobrenja za eksploataciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

16. Radno mesto za upravne poslove u oblasti rudarskog otpada, sanacije i rekultivacije rudnika, u zvanju savetnik, u Grupi za rudarski otpad, sanaciju i rekultivaciju rudnika, u Odeljenju za geološka istraživanja i rudarstvo, u Sektoru za geologiju i rudarstvo - 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši selekciju podataka i priprema rešenja po zahtevima u vezi sa upravljanjem rudarskim otpadom, sanacijom i rekultivacijom rudnika; učestvuje u pripremi stručnih osnova u postupku izrade nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti upravljanja rudarskim otpadom, sanacijom i rekultivacijom rudnika radi njihovog usklađivanja sa propisima Evropske unije; unosi, analizira i prati stanje u bazi katastra rudarskog otpada i izrađuje potrebna obaveštenja; ažurira bazu podataka i informacija u vezi delova eksploatacionih polja sa obustavljenom proizvodnjom radi sanacije i rekultivacije; prati i izveštava o izvršenju naloženih mera iz dozvole za upravljanje rudarskim otpadom sa aspekta zaštite životne sredine i prostornog planiranja; priprema izveštaj o odlagalištima rudarskog otpada A kategorije prema podzakonskim aktima koji regulišu tu oblast; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti geologije na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

17. Republički elektroenergetski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za područje Grada Beograda, Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički, Nišavski, Pirotski, Zaječarski, Borski, Braničevski i Pomoravski upravni okrug, sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

18. Republički elektroenergetski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički i Raški upravni okrug, sa sedištem u Kraljevu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kraljevo

19. Republički elektroenergetski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Nišavski, Pirotski, Borski, Zaječarski, Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni okrug, sa sedištem u Nišu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Niš

20. Republički elektroenergetski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Podunavski, Braničevski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Smederevu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Smederevo

21. Republički elektroenergetski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Kolubarski, Mačvanski i Zlatiborski upravni okrug, sa sedištem u Valjevu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za elektroenergetsku inspekciju, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti elektroenergetike i energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Valjevo

22. Republički inspektor opreme pod pritiskom sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za inspekciju opreme pod pritiskom, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 2 izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

23. Republički inspektor opreme pod pritiskom koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja okruga za Podunavski, Braničevski i Borski upravni okrug, sa sedištem u Smederevu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za inspekciju opreme pod pritiskom, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Smederevo

24. Republički inspektor opreme pod pritiskom koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Zlatiborski, Moravički, Rasinski i Raški upravni okrug, sa sedištem u Užicu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za inspekciju opreme pod pritiskom, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 2 izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Užice

25. Republički inspektor opreme pod pritiskom koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja okruga za Kolubarski i Mačvanski upravni okrug, sa sedištem u Valjevu, u zvanju samostalni savetnik, u Odeljenju za inspekciju opreme pod pritiskom, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti energetike, energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije, cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, tržišnog nadzora i iz drugih oblasti opreme pod pritiskom, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Valjevo

26. Republički geološki inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Jablanički upravni okrug sa sedištem u Zaječaru, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za geološku inspekciju, u Odeljenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u oblasti izvođenja geoloških istraživanja geoloških resursa, nadzor u pogledu ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti geoloških istraživanja geoloških resursa kao i primene mera bezbednosti i zdravlja na radu pri vršenju geoloških istraživanja, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu koje su nastale u toku izvođenja geoloških istraživanja, odnosno istražnom prostoru; prikuplja i obrađuje podatke o geološkim objektima koje podležu inspekcijskoj kontroli; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.    

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti geološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima geoloških istraživanja, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit iz oblasti geoloških istraživanja, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zaječar

27. Republički rudarski inspektor sa sedištem u Beogradu, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, u Odeljenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 2 izvršioca.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

28. Republički rudarski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Pčinjski i Jablanički upravni okrug sa sedištem u Zaječaru, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, u Odeljenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Zaječar

29. Republički rudarski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Raški, Pomoravski, Rasinski, Toplički i Kosovsko-Mitrovački upravni okrug sa sedištem u Kraljevu, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, u Odeljenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Kraljevo

30. Republički rudarski inspektor koji obavlja poslove u područnoj jedinici široj od područja upravnog okruga za Zlatiborski, Moravički i Mačvanski upravni okrug sa sedištem u Užicu, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, u Odeljenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje u rudarskim objektima u kojima se obavlja delatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskim objektima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; prikuplja i obrađuje podatke o stanju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Užice

31. Republički rudarski inspektor za vršenje nadzora nad elektroenergetskim postrojenjima, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za rudarsku inspekciju, u Odeljenju geološke i rudarske inspekcije, u Sektoru za inspekcijski nadzor - 1 izvršilac.

Opis poslova: Sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje koji se odnose na rad elektroenergetskih postrojenja i uređaja u rudarskim objektima, kao i nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu u vezi s tim postrojenjima i uređajima, vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i prikuplja i evidentira podatke u jedinstvenom funkcionalnom informacionom sistemu E-Inspektor; ispituje uzroke smrtnih, kolektivnih ili teških povreda na radu u rudarskim objektima; postupa po predstavkama i izveštava podnosioce o preduzetim radnjama i merama i daje obaveštenja strankama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa svojim ovlašćenjima; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; učestvuje u pripremi predloga inicijativa za izmene i donošenje novih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, položen stručni ispit za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

32. Radno mesto za pripremu programskih dokumenata, u zvanju savetniik, u Odseku za planiranje i programiranje projekata, u Odeljenju za upravljanje projektima - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz EU fondova, međunarodne pomoći i domaćih izvora finansiranja iz svog delokruga; informiše zainteresovane strane u procesu programiranja IPA i međunarodne pomoći i izrađuje (nacrte) predloga projekata, prati izradu relevantne projektne dokumentacije i unosi ih u informacioni sistem ISDACON i druge baze podataka o projektima i vodi evidenciju o njima; prikuplja informacije i priprema izveštaje o programiranju predloga projekata; prikuplja informacije o potencijalnim izvorima finansiranja projekata, kao i o mogućnostima i koristima od učešća u programima i priprema izveštaje; prati aktivnosti koje se odnose na pripremu dokumentacije za informisanje javnosti u vezi s pretpristupnim fondovima EU i ostale međunarodne pomoći; sprovodi preporuke revizora, kao i principe i pravila neophodna za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondova EU u okviru nadležnosti Odseka; priprema izveštaje o procesu programiranja i preporuke za njegovo unapređenje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

33. Radno mesto za podršku sprovođenju i praćenju projekata koji se finansiraju iz fondova EU, u zvanju savetnika, u Grupi za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata, u Odeljenju za upravljanje projektima - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi i praćenju plana javnih nabavki i u pripremi dokumentacije za sprovođenje tendera i sprovođenje ugovora; učestvuje u komisiji za ocenu i odabir ponuda i prijava i u radu odbora za praćenje pojedinačnih kapitalnih i drugih projekata; učestvuje u praćenju sprovođenja ugovora i kontrolisanju aktivnosti ugovarača uključujući administrativnu kontrolu, kontrolu na licu mesta i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje vezanih za sprovođenje projekata; proverava ispunjenost zahteva za vidljivošću projekata koje finansira EU; prikuplja i obrađuje informacije potrebne za rad eksternih ocenjivača i revizora prema odgovarajućim modelima i učestvuje u pripremi planova za sprovođenje preporuka eksternih ocenjivača i revizora; sprovodi principe i pravila neophodna za uspostavljanje i održivost decentralizovanog i indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u okviru delokruga Grupe; učestvuje u pripremi izveštaja o sprovođenju i ocenjivanju ugovora, o sprovođenju akcionih planova i druge izveštaje potrebne za praćenje i sprovođenje projekata; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u postupku sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata, sa drugim predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave, kao i sa ostalim organima i organizacijama u postupku realizacije projekata i programa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.
Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
1.    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno).
2.    „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).
3.    „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije - Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.
Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:
Nakon prijema izveštaja Službe za upravljanje kadrovima o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji budu ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

za radno mesto pod rednim brojem 1:

-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o energetski ugroženom kupcu; Ugovor o osnivanju Energetske zajednice između Evropske Zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Poslovnik Vlade) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 2:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim preduzećima; Zakon o ministarstvima) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 3:

- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - usmeno putem razgovora sa kandidatom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (strateški ciljevi Republike Srbije u oblasti energetike; zakonodavni proces) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o zaštiti potrošača) - usmenom simulacijom;  

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

za radno mesto pod rednim brojem 4:

- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - usmeno putem razgovora sa kandidatom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (strateški ciljevi Republike Srbije u oblasti energetike; zakonodavni proces) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o energetskoj dozvoli; Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV; Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uredba o upravljanja kapitalnim projektima; Pravilnik o praćenju implementacije kapitalnih projekata) - usmenom simulacijom;

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

za radno mesto pod rednim brojem 5:

- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - usmeno putem razgovora sa kandidatom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (strateški ciljevi Republike Srbije u oblasti energetike; zakonodavni proces) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o energetskoj dozvoli; Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV; Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova; Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o ministarstvima) - usmenom simulacijom;

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.


za radno mesto pod rednim brojem 6:

- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B1) - usmeno putem razgovora sa kandidatom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (strateški ciljevi Republike Srbije u oblasti energetike; zakonodavni proces) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o energetskoj dozvoli) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji; Zakon o ministarstvima) - usmenom simulacijom;

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

za radno mesto pod rednim brojem 7:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici) - usmenom simulacijom;
- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Uputstvo Eurostata o metodologiji izrade energetskog bilansa) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 8:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (zakonodavni proces) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim nabavkama) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 9:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim nabavkama) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 10:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (primena nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu)) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 11:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim preduzećima) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 12:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (ex ante i ex post analiza efekata javnih politika/propisa) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim preduzećima) - usmenom simulacijom;  

za radno mesto pod rednim brojem 13:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (strateški ciljevi Republike Srbije u oblasti energetike) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o opštem upravnom postupku) - usmenom simulacijom;   

za radno mesto pod rednim brojem 14:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima; Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 15:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - upravno-pravni poslovi (opšti upravni postupak) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 16:

- posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - upravno-pravni poslovi (pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) - usmenom simulacijom;
- posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima; Uredba o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 17:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 18:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 19:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 20:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 21:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom; Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Pravinik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 22:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 23:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 24:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 25:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici; Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe; Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 26:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 27:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - usmenom simulacijom;  
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 28:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - usmenom simulacijom;  
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 29:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - usmenom simulacijom;  
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 30:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - usmenom simulacijom;  
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 31:

-    posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - inspekcijski poslovi (opšti upravni postupak i upravni sporovi; postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) - usmenom simulacijom;
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu) - usmenom simulacijom;   
-    posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - vozački ispit („B” kategorija) - uvidom u overenu fotokopiju vozačke dozvole;

Napomena: Učesnik konkursa je dužan da overenu fotokopiju vozačke dozvole „B” kategorije dostavi uz prijavni obrazac;

za radno mesto pod rednim brojem 32:

- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) - usmeno putem razgovora sa kandidatom;
- posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (IPA programiranje i prioritizacija projektnih ideja, pisanje programskih i projektnih dokumenata) - usmenom simulacijom;
- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - usmenom simulacijom;

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

za radno mesto pod rednim brojem 33:

- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) - usmeno putem razgovora sa kandidatom;
- posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces praćenja sprovođenja programa i projekata na osnovu pokazatelja učinka) - usmenom simulacijom;
- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Operativni sporazumi o programiranju, sprovođenju, praćenju i vrednovanju akcionih programa koji se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - usmenom simulacijom.

Napomena: Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:
Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, i savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:
Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs se šalju poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, ili se predaju neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Aleksa Terzić 011/360-44-44.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva rudarstva i energetike ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija uverenja o položenom ispitu za inspektora (za radna mesta pod rednim brojevima 17-31); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata (za radna mesta pod rednim brojevima 17-25); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti geoloških istraživanja (za radna mesta pod rednim brojevima 14. i 26.); original ili overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina (za radna mesta pod rednim brojevima 15. i 16. i za radna mesta pod rednim brojevima 27-31.).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i oribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu; uverenje o položenom ispitu za inspektora; uverenje o položenom stručnom ispitu iz odgovarajuće oblasti u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata; uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti geoloških istraživanja; uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina i vozačka dozvola o položenom vozačkom ispitu ,,B“ kategorije. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva rudarstva i energetike.

Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva trideset tri radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupci će se sprovesti, počev od 1. novembra 2022. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem elektronske adrese.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo) ili u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, ul. Kralja Milana 36. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa (ova napomena se odnosi na radna mesta pod rednim brojevima 17-31).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovode konkursne komisije koje je imenovao ministar rudarstva i energetike.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mre.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.