Смањи
Аа
Повећај

17.5.2022. - Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava


INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U

MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

 I Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd. 

 II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za poslove strateškog planiranja u oblasti razvoja energetskih sektora, u zvanju samostalni savetnik, Grupa za strateško planiranje u energetici, Sektor za elektroenergetiku - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, kao i drugih planskih dokumenata u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou; prati realizaciju Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, kao i drugih planskih dokumenata u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou i priprema izveštaje o tome; administrira IMIS bazom podataka za Energetski bilans; izrađuje i prati realizaciju Energetskog bilansa; učestvuje u domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti strateškog planiranja i energetske statistike; priprema mišljenja o nacrtima zakona, drugim propisima i predlozima strateških dokumenata drugih ovlašćenih predlagača; administrira softverom SEMS - Sistem energetskog modeliranja Srbije; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Kralja Milana 36

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto se popunjava zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija; izrada sektorskih analiza) – proveravaće se usmenom simulacijom;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno  mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetici) - proveravaće se usmenom simulacijom;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Uputstvo Eurostata o metodologiji izrade energetskog bilansa) - proveravaće se usmenom simulacijom.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike, www.mre.gov.rs.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Aleksa Terzić, tel. 011 360 44 44.

VIII Datum oglašavanja: 17. maj 2022. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 18. maja 2022. godine i ističe 25. maja 2022. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs) i internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike (www.mre.gov.rs.) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd.

 XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 30. maja 2022. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike, Kralja Milana 36, Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade. 

 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike.

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

D I R E K T O R

dr Danilo Rončević