Смањи
Аа
Повећај

20.07.2021. - Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

 
      INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U

MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd. 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto za koordinaciju poslova Budžetskog fonda i investicione projekte u oblasti energetske efikasnosti, u zvanju samostalni savetnik, Odeljenje za unapređenje energetske efikasnosti, održivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike, Sektor za energetsku efikasnost i toplane - 1 izvršilac.

Opis poslova: Koordinira i učestvuje u pripremi podzakonskih akata neophodnih za finansiranje energetske efikasnosti, pripremi novih mehanizama finansiranja i pripremi javnih poziva za dodelu sredstava Budžetskog fonda; koordinira i sprovodi aktivnosti na evaluaciji prijava i pripremi dokumentacije neophodne za dodelu sredstava Budžetskog fonda krajnjim korisnicima i koordinira i učestvuje u praćenju realizacije ugovora o dodeli sredstava i sprovođenju drugih aktivnosti; koordinira i izrađuje analize o efektivnosti utrošenih sredstava u odnosu na ostvarene uštede, izveštaj o aktivnostima Budžetskog fonda i koordinira aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem i naplatom naknade za unapređenje energetske efikasnosti; učestvuje u pripremi predloga i realizaciji investicionih projekata koji za cilj imaju povećanje energetske efikasnosti a koji se finansiraju iz sredstava budžeta ili međunarodnih zajmova i donacija; sarađuje i razmenjuje iskustva sa relevantnim institucijama u zemlji i van nje i predlaže odgovarajuće mere; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti mašinsko inženjerstvo, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili tehnološko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2. Radno mesto za realizaciju međunarodne bilateralne saradnje, u zvanju samostalni savetnik, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije - 1 izvršilac.

Opis poslova: Priprema i predlaže strateška dokumenta za realizaciju međunarodne saradnje; sačinjava podloge i definiše stavove koje će predstavnik Ministarstva zastupati na sastancima; učestvuje u planiranju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti rudarstva i energetike, na osnovu postojećih prioriteta i potreba, a u skladu sa okvirom i mandatom pojedinih multilateralnih i regionalnih organizacija, inicijativa i programa; obavlja stručne poslove u postupku pripreme međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma i prati njihovu realizaciju; predlaže aktivnosti za definisanje razvoja međunarodne bilateralne saradnje; sarađuje sa nacionalnim, evropskim i međunarodnim relevantnim institucijama i sa MSP-om, diplomatskim misijama RS i stranim diplomatskim misijama u RS; prikuplja mišljenja na nacrte bilateralnih sporazuma; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada: Beograd, Kralja Milana 36.

IV Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.

Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 1:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: 

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (metodologija praćenja, sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o efektima javnih politika) – proveravaće se pisanom simulacijom;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja) - proveravaće se pisanom simulacijom;

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o javnim nabavkama) - proveravaće se usmenom simulacijom.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike, https://mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i  prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2:

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: 

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se usmenom simulacijom;

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (procedure pripreme i zaključivanja međunarodnih sporazuma) - proveravaće se usmenom simulacijom;

Posebna funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto - strani jezik (Engleski jezik, Nivo B1) – proveravaće se usmeno, putem razgovora sa kandidatom.

Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije strani jezik, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih komptencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike, https://mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla.

Intervju sa komisijom: Procena motivacije za rad na radnom mestu i  prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Ljubica Horvat, tel. 011 360 44 45.

VIII Datum oglašavanja: 20. jul 2021. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 21. jula 2021. godine i ističe 28. jula 2021. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike (https://mre.gov.rs/aktuelnosti/oglasna-tabla) ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu - za radno mesto pod rednim brojem 2.); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 5. avgusta 2021. godine.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike, Kralja Milana 36, Beograd..

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili e-mail adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade. 

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike.. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

D I R E K T O R

dr Danilo Rončević