Смањи
Аа
Повећај

20.07.2022. - Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Ministarstvo rudarstva i energetike – Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-5131/2022 od 29. juna 2022. godine, oglašava


JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo rudarstva i energetike – Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Beograd, Nemanjina broj 22-26.


II Radna mesta koja se popunjavaju:                      

            1. Radno mesto za poslove pripreme i sprovođenja programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske  efikasnosti, u zvanju savetnik, Grupa za pripremu i sprovođenje programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u sektorima domaćinstva, javnom sektoru, industriji, komercijalnom sektoru i MSP, u Odeljenju za sprovođenje programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti – 1 izvršilac.


Opis poslova: Prati propise u oblasti finansijskog poslovanja budžetskih korisnika, kao i druge propise od značaja za dodelu sredstava Uprave i priprema osnove za utvrđivanje podsticajnih mera i novih mehanizama finansiranja i sarađuje sa finansijskim institucijama; učestvuje u pripremi podzakonskih akata neophodnih za finansiranje energetske efikasnosti; priprema javne pozive i potrebnu dokumentaciju za raspisivanje javnih poziva, vrši evaluaciju prijava i drugih aktivnosti neophodnih za dodelu sredstava Uprave; izrađuje izveštaje o realizaciji ugovora o dodeli sredstava Uprave, drugih ugovora Uprave, izradi predloga godišnjeg finansijskog plana Uprave, izveštavanju Uprave od dodeli sredstava uprave sa finansijskog aspekta; pruža stručnu podršku u praćenju finansijskih i ekonomskih aspekata realizacije ugovora o dodeli sredstava krajnjim korisnicima i sprovođenju drugih aktivnosti od značaja za sprovođenje aktivnosti Uprave; prikuplja podatke i analizira efektnost utrošenih sredstava i učestvuje u pripremi izveštaja o aktivnostima Uprave; razmenjuje iskustva sa relevantnim institucijama i nadležnim organima u zemlji i inostranstvu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.


Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke ili iz stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.


Mesto rada: Beograd


2. Radno mesto za pravne poslove u oblasti finansiranja energetske efikasnosti, u zvanju savetnik, Grupa za pravno-finansijske poslove – 1 izvršilac.


Opis poslova: Pruža stručnu podršku u pripremi podzakonskih akata neophodnih za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti i pripremu novih mehanizama finansiranja i programa koje razvija Uprava i prati regulativu u oblasti finansijskog poslovanja budžetskih korisnika i drugih propisa od značaja za rad Uprave i unapređenje energetske efikasnosti; vrši stručnu obradu dokumentacije učestvuje u pripremi javnih poziva, izradi ugovora, rešenja i druge dokumentacije neophodne za dodelu sredstava Uprave kao i u pripremi propisa kojima se uređuje visina i način prikupljanja naknade; priprema nacrte ugovora i druge dokumentacije neophodne za finansiranje i realizaciju  projekata koji se finansiraju od strane međunarodnih finansijskih institucija i donatora; učestvuje u praćenju realizacije ugovora o dodeli sredstava Uprave, drugih ugovora Uprave i  učestvuje u pripremi izveštaja iz delokruga Uprave; izrađuje upravne akte radi utvrđivanja naknade za energetsku efiksnost i akte radi naplate naknade za energetsku efiksnost; razmenjuje iskustva i sarađuje sa relevantnim institucijama i nadležnim organima u zemlji i inostranstvu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.                   

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.          


Mesto rada: Beograd   

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:


Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.


Izborni postupak sastoji se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.


U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.


Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.


Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

    „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pisano).
    „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).
    „Poslovna komunikacija“- proveravaće se putem simulacije (pisano).


Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obrade teksta i tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.


Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.


Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.


Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja Službe za upravljanje kadrovima o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji budu ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:


za radno mesto pod rednim brojem 1:

- posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (usmeno);


- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije) - proveravaće se putem simulacije (usmeno);


- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz oblasti delokruga radnog mesta (Zakon o budžetskom sistemu) - proveravaće se putem simulacije (usmeno);


za radno mesto pod rednim brojem 2:

- posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada – studijsko analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) - proveravaće se putem simulacije (usmeno);


- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije) - proveravaće se putem simulacije (usmeno);


- posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz oblasti delokruga radnog mesta (Zakon o javnim nabavkama) - proveravaće se putem simulacije (usmeno);


Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.


Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta pod rednim brojem 1 i 2:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, i savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.


Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).


IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs se šalju poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike - Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, ili se predaju neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike – Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.


V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Dragana Drobnjak 011/3604522.


VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.


VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva rudarstva i energetike ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina br. 22-26.


Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je priložen uz tekst ovog konkursa i koji je sastavni deo Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019 i 67/2021).


Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.


Napomena:

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave''.


IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).


Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.


Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).


Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.


Napomena:

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.


Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.


X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.


Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.


Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva rudarstva i energetike – Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.

Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.


Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.


XI Vrsta radnog odnosa: Za oba radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.


XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:


Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupci će se sprovesti, počev od 01. avgusta 2022. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem elektronske adrese.


Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo) ili u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike – Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.


Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.


Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.


Javni konkurs sprovode konkursne komisije koje je imenovao v.d. direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.


Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mre.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.