Смањи
Аа
Повећај

22.06.2022. godine - JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Ministarstvo rudarstva i energetike na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21), Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-6012/2021 od 29. juna 2021. godine, Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-730/2022 od 31. januara 2022. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-3508/2022 od 28. aprila 2022. godine, oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:

Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina broj 22-26;

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. Radno mesto načelnik Odeljenja, u zvanju viši savetnik, u Odeljenju za planiranje razvoja energetike u oblasti obnovljivih izvora energije, u Sektoru za zelenu energiju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva državnim službenicima u Odeljenju, koordinira i nadzire njihov rad; rešava u upravnim stvarima i priprema upravna akata; organizuje i nadzire pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, podzakonskih akata, tehničkih propisa, strategija i akcionih planova u oblasti korišćenja OIE i stara se o njihovoj usklađenosti sa propisima Evropske unije, kao i pripremu analize efekata primene tih propisa; daje mišljenja na nacrte zakona i akta drugih ovlašćenih predlagača; prati realizaciju Energetskog bilansa, programa ostvarivanja strategije razvoja energetike u oblasti korišćenja OIE i nacionalnog akcionog plana za korišćenje OIE i predlaže mere za ostvarivanje planiranih ciljeva; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti korišćenja OIE, pregovaračkom procesu u postupku pristupanja Evropskoj uniji, radu Energetske zajednice i drugih međunarodnih organizacija čiji se delokrug rada odnosi na korišćenje OIE; organizuje pripremu i praćenje realizacije projekata iz oblasti korišćenja OIE koji se finansiraju iz međunarodne pomoći, međunarodnih fondova i iz budžeta Republike Srbije; priprema programsku strukturu budžeta za Sektor i izveštava o izvršenju budžeta;  obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih nauka, ili iz stručne oblasti tehnološko inženjerstvo, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, ili iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

 1. Radno mesto rukovodilac Grupe, u zvanju savetnik, u Grupi za projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, u Odeljenju za planiranje razvoja energetike u oblasti obnovljivih izvora energije, u Sektoru za zelenu energiju - 1 izvršilac.

Opis poslova: Rukovodi i planira rad Grupe, pruža stručna uputstva državnim službenicima u Grupi, koordinira i nadzire njihov rad; prati preporuke, direktive i druge propise; koordinira poslove za pribavljanje sredstava potrebnih za realizaciju projekata iz oblasti korišćenja OIE koji se finansiraju iz međunarodne pomoći i međunarodnih fondova; učestvuje u izradi strateških dokumenata u oblasti obnovljivih izvora energije; koordinira pripremu izveštaja o strateškim dokumenatima u oblasti obnovljivih izvora energije; organizuje izradu aplikacija za finansiranje projekata  iz potencijalnih izvora finansiranja projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i o mogućnostima i koristima od učešća u programima; prati aktivnosti koje se odnose na pripremu dokumentacije za informisanje javnosti u vezi sa strateškim dokumenatima u oblasti obnovljivih izvora energije; sprovodi preporuke revizora; priprema izveštaje o izradi strateških dokumenata u oblasti obnovljivih izvora energije; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

 1. Radno mesto za kancelarijske i administrativne poslove u oblasti obnovljivih izvora energije, u zvanju refernt, u Grupi za unapređenje kapaciteta u oblasti obnovljivih izvora energije u Odeljenju za planiranje razvoja energetike u oblasti obnovljivih izvora energije, u Sektoru za zelenu energiju - 1 izvršilac

Opis poslova: Vrši prijem pošte, njeno evidentiranje u knjigu pošte i druge evidencije; dostavlja signiranu poštu obrađivačima; ekspeduje poštu, ažurira povratnice i daje informacije o kretanju predmeta; vodi usmenu i pisanu komunikaciju sa organima i organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u cilju pružanja informacija, dostave podataka i obaveštenja; obavlja kancelarijske poslove; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.  

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

 Radno mesto za pripremu projekata koji se finansiraju iz fondova EU i međunarodne pomoći, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za planiranje i programiranje projekata, u Odeljenju za upravljanje projektima - 1 izvršilac.

Opis poslova: Koordinira izradu priloga u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz fondova EU i međunarodne pomoći; vodi poslove identifikacije i formulacije kapitalnih projekata za korišćenje sredstava iz fondova EU, međunarodne pomoći i domaćih izvora finansiranja; koordinira pripremu predloga kapitalnih projekata i prati izradu relevantne projektne dokumentacije (studije izvodljivosti i slično) u odgovarajućem formatu, u skladu sa procedurama; organizuje aktivnosti u vezi sa planiranjem potrebnog nacionalnog sufinansiranja; kontroliše sprovođenje preporuka revizora i sprovodi pravila i principe neophodne za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog i indirektnog upravljanja sredstvima EU u okviru nadležnosti Odseka; učestvuje u radu relevantnih sektorskih grupa za pripremu projekata; sarađuje sa nacionalnim, EU i međunarodnim institucijama relevantnim za programe i projekte EU i međunarodnih donatora; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

Mesto rada: Beograd

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima, dostupna su sva radna mesta i izbor kandidata se vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

 1. „Organizacija i rad državnih organa RS“ - proveravaće se putem testa (pismeno).
 2. „Digitalna pismenost“ - proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru).
 3. „Poslovna komunikacija“ - proveravaće se putem simulacije (pismeno).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“ (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije - Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja Službe za upravljanje kadrovima o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji budu ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vršiće se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

za radno mesto pod rednim brojem 1:

 • posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - normativni poslovi (strateški ciljevi Republike Srbije u oblasti energetike) - usmenom simulacijom;
 • posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija (poznavanje propisa EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije) - usmenom simulacijom;
 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 2:

 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) - usmenom proverom putem razgovora sa kandidatom;
 • posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - studijsko-analitički poslovi (izrada sektorskih analiza) - usmenom simulacijom;
 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije) - usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 3;

 • posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje) - usmenom simulacijom;  
 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Poslovnik Vlade) -  usmenom simulacijom;

za radno mesto pod rednim brojem 4:

 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) - usmenom proverom putem razgovora sa kandidatom;
 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) - usmenom simulacijom;
 • posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz oblasti delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) - usmenom simulacijom.

Provera ponašajnih kompetencija za sva izvršilačka radna mesta:

Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, i savesnost, posvećenost i integritet, a za radna mesta pod tačkama 1. i 2 i upravljanje ljudskim resursima) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs se šalju poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, ili se predaju neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Aleksa Terzić 011/360-44-44.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva rudarstva i energetike ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina br. 22-26.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena:

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

X Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstva rudarstva i energetike.

Kandidati koji žele da konkurišu na više radnih mesta, popunjavaju prijavni obrazac za svako radno mesto posebno.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, koja se razlikuju u pogledu traženih dokaza o dužini radnog iskustva u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), dužni su da ih dostave, u originalu ili overenoj fotokopiji, prema uslovu o dužini radnog iskustva u struci iz radnih mesta na koja konkurišu.

XI Vrsta radnog odnosa: Za sva četiri radna mesta radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku:

Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupci će se sprovesti, počev od 7. jula 2022. godine, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama ili putem elektronske adrese.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo). Intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (istočno krilo) ili u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, ul. Kralja Milana 36. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci - državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovode konkursne komisije koje je imenovao ministar rudarstva i energetike.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.mre.gov.rs) i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike; na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima (www.suk.gov.rs), na portalu e-uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.