Смањи
Аа
Повећај

29.06.2022. - Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ministarstvu rudarstva i energetike

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

 
I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1.    Radno mesto za pravne poslove, u zvanju samostalni savetnik, Odsek za planiranje i programiranje projekata, Odeljenje za upravljanje projektima - 1 izvršilac.

Opis poslova: Izrađuje priloge za relevantna programska dokumenta za finansiranje iz EU fondova i međunarodne pomoći i sarađuje sa zainteresovanim stranama u izradi i usklađivanju tih dokumenata sa pravnog aspekta; priprema mišljenja na nacrte zakona i drugih akata ovlašćenih predlagača; kontroliše sa pravnog aspekta relevantnu projektnu dokumentaciju (studije izvodljivosti i slično) i prateću projektnu dokumentaciju u skladu sa procedurama; prikuplja podatke i priprema analize za primenu propisa i ugovornih obaveza; sprovodi principe i pravila neophodna za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog i indirektnog sistema upravljanja fondova EU; priprema materijal i učestvuje u radu relevantnih sektorskih grupa; priprema izveštaje u procesu pripreme i sprovođenja projekata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

2.    Radno mesto za pripremu programskih dokumenata, u zvanju savetnik, Odsek za planiranje i programiranje projekata, Odeljenje za upravljanje projektima - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz EU fondova, međunarodne pomoći i domaćih izvora finansiranja iz svog delokruga; informiše zainteresovane strane u procesu programiranja IPA i međunarodne pomoći i izrađuje (nacrte) predloga projekata, prati izradu relevantne projektne dokumentacije i unosi ih u informacioni sistem ISDACON i druge baze podataka o projektima i vodi evidenciju o njima; prikuplja informacije i priprema izveštaje o programiranju predloga projekata; prikuplja informacije o potencijalnim izvorima finansiranja projekata, kao i o mogućnostima i koristima od učešća u programima i priprema izveštaje; prati aktivnosti koje se odnose na pripremu dokumentacije za informisanje javnosti u vezi s pretpristupnim fondovima EU i ostale međunarodne pomoći; sprovodi preporuke revizora, kao i principe i pravila neophodna za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondova EU u okviru nadležnosti Odseka; priprema izveštaje o procesu programiranja i preporuke za njegovo unapređenje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.   
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

3.    Radno mesto za podršku sprovođenju i praćenju projekata koji se finansiraju iz fondova EU, u zvanju savetnik, Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata, Odeljenje za upravljanje projektima - 1 izvršilac.
Opis poslova: Učestvuje u pripremi i praćenju plana javnih nabavki i u pripremi dokumentacije za sprovođenje tendera i sprovođenje ugovora; učestvuje u komisiji za ocenu i odabir ponuda i prijava i u radu odbora za praćenje pojedinačnih kapitalnih i drugih projekata; učestvuje u praćenju sprovođenja ugovora i kontrolisanju aktivnosti ugovarača uključujući administrativnu kontrolu, kontrolu na licu mesta i potvrđivanje ispravnosti računa za plaćanje vezanih za sprovođenje projekata; proverava ispunjenost zahteva za vidljivošću projekata koje finansira EU; prikuplja i obrađuje informacije potrebne za rad eksternih ocenjivača i revizora prema odgovarajućim modelima i učestvuje u pripremi planova za sprovođenje preporuka eksternih ocenjivača i revizora; sprovodi principe i pravila neophodna za uspostavljanje i održivost decentralizovanog i indirektnog sistema upravljanja fondovima EU u okviru delokruga Grupe; učestvuje u pripremi izveštaja o sprovođenju i ocenjivanju ugovora, o sprovođenju akcionih planova i druge izveštaje potrebne za praćenje i sprovođenje projekata; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u postupku sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata, sa drugim predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave, kao i sa ostalim organima i organizacijama u postupku realizacije projekata i programa; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.    
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu.

III Mesto rada (za sva radna mesta): Beograd.

IV Vrsta radnog odnosa: radna mesta popunjavaju se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:
Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.
Izborni postupak sprovodi se u više obaveznih faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija, provera ponašajnih kompetencija i intervju sa komisijom.
Na internom konkursu za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije, a za radna mesta koja su rukovodeća ne proveravaju se opšte funkcionalne kompetencije.
U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Za radno mesto pod rednim brojem 1.

1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) – proveravaće se usmeno putem razgovora sa kandidatom;
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (relevantni pravni i strateški okvir EU koji se odnosi na Instrument za pretpristupnu pomoć kao i Kohezionu politiku EU) - proveravaće se usmenom simulacijom;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) – proveravaće se usmenom simulacijom;
4. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - relevantni propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) - proveravaće se usmenom simulacijom.

Za radno mesto pod rednim brojem 2.

1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) – proveravaće se usmeno putem razgovora sa kandidatom;
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (IPA programiranje i prioritizacija projektnih ideja, pisanje programskih i projektnih dokumenata) – proveravaće se usmenom simulacijom;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine) – proveravaće se usmenom simulacijom.

Za radno mesto pod rednim brojem 3.

1. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - strani jezik (engleski jezik, nivo B2) – proveravaće se usmeno putem razgovora sa kandidatom;
2. Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada - poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći (proces praćenja sprovođenja programa i projekata na osnovu pokazatelja učinka) – proveravaće se usmenom simulacijom;
3. Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - profesionalno okruženje, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa (Operativni sporazumi o programiranju, sprovođenju, praćenju i vrednovanju akcionih programa koji se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)) – proveravaće se usmenom simulacijom.

Napomena (za sva radna mesta): Ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o znanju stranog jezika, na traženom nivou, i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije znanje stranog jezika, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Znanje stranih jezika koji su traženi konkursom), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.
Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energetike, www.mre.gov.rs.

Intervju sa komisijom (za sva radna mesta): Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa - proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za interni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili se predaje neposredno na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „Za interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Aleksa Terzić, kontakt telefon: 011 360 44 44.
 
VIII Datum oglašavanja: 29. jun 2022. godine.

IX Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 30. juna 2022. godine i ističe 7. jula 2022. godine.

X Prijava na interni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na internet prezentaciji Ministarstva rudarstva i energentike www.mre.gov.rs  ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prilikom predaje prijave na interni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.
Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

XI Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli fazu izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili premeštaju u organu u kome radi ili rešenja da je državni službenik neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodnu fazu izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju  na adresu Ministarstva rudarstva i energentike, Nemanjina 22-26, Beograd.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku:
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o internom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 11. jula 2022. godine.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija obaviće se u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd.
Intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike, Kralja Milana 36, 11000 Beograd.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

XIV Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici  zaposleni na neodređeno vreme iz organa državne uprave i službi Vlade.
 

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovala ministarka rudarstva i energetike. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i oglasnoj tabli Ministarstva rudarstva i energetike.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.  
                  

D I R E K T O R

dr Danilo Rončević