Смањи
Аа
Повећај

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u radnim grupama Ministarstva rudarstva i energetike

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o ministarstvima (,,Službeni glasnik RS“, broj 128/20) i na osnovu Zaključka o usvajanju Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa („Službeni glasnik RS“, broj 8/20) Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje 

J A V N I  P O Z I V
organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u
 radnim grupama Ministarstva rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Javni poziv)

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 
Javni poziv se upućuje organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u sledećim radnim grupama Ministarstva rudarstva i energetike:
    1) Radne grupe WG 1 i WG 2 za praćenje realizacije Projekta ,,Dalji razvoj kapaciteta energetskog planiranja“ koji se finansira kroz IPA fond 2017 Evropske Unije i 
    2) Radna grupa za praćenje realizacije i upravljanje postupkom izrade i usvajanje nove Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine i Programa ostvarivanja Strategije i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu.

1. Radne grupe WG 1 i WG 2 za praćenje realizacije Projekta ,,Dalji razvoj kapaciteta energetskog planiranja“ koji se finansira kroz IPA fond 2017 Evropske Unije (u daljem tekstu: Projekat) osnovana je u skladu sa Projektnim zadatkom, koji sadrži sve zadatke i rezultate koje je potrebno ostvariti u okviru navedenog projekta, a naročito radi:
    - vršenja nadzora i praćenja realizacije Projekta,
    - pružanja podrške izvođaču Projekta u postizanju rezultata definisanih Projektnim zadatkom, 
    - dostavljanja svih dostupnih informacija o napretku u realizaciji Projekta na zahtev CFCU i IPA Jedinice,
    - pribavljanja potrebnih informacija i podataka za potrebe realizacije Projekta, 
    - pripremanje mišljenja i komentara na sve rezultate Projekta definisane Projektnim zadatkom i po potrebi predlaganje unapređenja izveštaja, 
    - prisustvovanje sastancima sa izvođačem Projekta i drugim sastancima dogovorenim sa Rukovodiocem Radne grupe i  Koordinatorom Radne grupe,
    - učestvovanje u realizaciji radionica i sastanaka definisanih Projektnim zadatkom. 

Cilj Projekta je izrada Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period 2021. do 2030. godine.

2. Radna grupa za praćenje realizacije i upravljanje postupkom izrade i usvajanje nove Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine (u daljem tekstu: Strategija) i Programa ostvarivanja Strategije (u daljem tekstu: Program) i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu upravlja postupkom pripreme i izrade Strategije i Programa i izrade izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Imajući u vidu da će za izradu navedenih dokumenata biti izabran konsultant, obaveza Radne grupe je da koordinira rad izabranog konsultanta, kao i ostalih relevantnih konsultanata i institucija za koje Ministarstvo proceni da je potrebno njihovo uključivanje u proces rada.
Posebno se izdvajaju sledeće obaveze ove radne grupe:
    - obezbeđivanje podataka neophodnih za izradu Strategije i Programa, kojima raspolaže i dostava istih konsultantu, kao i pružanje podrške konsultantu u      - obezbeđenju podataka i informacija kojima raspolažu državne institucije i energetska preduzeća,
   - omogućavanje konsultantu neophodne komunikacije i saradnje sa konsultantom angažovanim na izradi Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, radi dobijanja relevantnih podataka i informacija i usklađivanja strateških dokumenata,
    -  održavanje redovnih sastanaka sa konsultantom minimum jednom mesečno, a po potrebe i češće,
   - priprema mišljenja i komentara na sve rezultate i izveštaje definisane projektnim zadacima i po potrebi predlaganje korekcija/unapređenje izveštaja,
    - razmatranje i odobravanje pripremljenih dokumenata i izveštaja konsultanta, u roku ne dužem od sedam radnih dana od dana zvaničnog dostavljanja materijala od strane konsultanta,
    - odobravanje isplata ka konsultantu, na način kako je definisano u ugovorima.


II.   CILj, OBLASTI I PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU
1. Cilj Javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor dve organizacije civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi za članstvo u radnim grupama Ministarstva navedenim u stavu I - Predmet javnog poziva.
2. Javni poziv namenjen je organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti energetike, održivog razvoja, zaštite, čuvanja i unapređenja životne sredine i održivog upravljanja prirodnim resursima.
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva, osnovane i registrovane saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije koje deluju u oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom. 
III.   KRITERIJUMI
Organizacije civilnog društva koje se kandiduju moraju ispunjavati sledeće kriterijume:
1. da su upisane u registar najmanje godinu dana pre objavljivanja Javnog poziva;
2. da aktom o osnivanju ili statutom imaju utvrđene ciljeve u oblasti navedenih u tački II. podtačka 2. Javnog poziva;
3. da poseduju projektno iskustvo i ekspertizu u oblastima navedenim u tački II. podtačka 2. Javnog poziva, u poslednjih pet godina;
4. poželjno je da poseduju iskustvo u komunikaciji i saradnji sa državnim organima i organizacijama civilnog društva, odnosno članice su mreže ili druge asocijacije organizacija civilnog društva;
5. poželjno je da poseduju prethodno iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne i pokrajinske uprave i lokalne samouprave, u poslednjih pet  godina. 
IV.    DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA
Organizacije civilnog društva dužne su da dostave sledeće dokaze:
    popunjen Prijavni formular (Aneks 1 – Prijavni formular),
    listu projekata koje je organizacija realizovala u oblasti navedenoj u tački II. podtačka 2. Javnog poziva, u poslednjih pet godina (Aneks 2 – Pregled realizovanih projekata),   
    listu publikacija koje je organizacija objavila u oblasti navedenoj u tački tački II. podtačka 2. Javnog poziva, u poslednjih pet godina (Aneks 3 – Pregled objavljenih publikacija); 
V.    ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava traje od 28. 07. do 04.08.2021. godine. 
Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV. Javnog poziva u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu prijaveocd@mre.gov.rs  sa napomenom: 

 „PODNOŠENjE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U RADNIM GRUPAMA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE“.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena do kraja dana 04.08.2021. godine na imejl adresu iz stava 2. ove tačke. Neblagovremena prijava biće odbačena.

VI. NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako se ne dostavi uredno popunjen bilo koji od dokumenata iz tačke IV. Javnog poziva. Neuredna prijava biće odbačena.

VII.   POSTUPAK IZBORA
Za potrebe pripreme i sprovođenja postupka izbora, kao i samog Javnog poziva, formirana je Komisija za izbor organizacija civilnog društva za članstvo u radnim grupama Ministarstva rudarstva i energetike iz tačke I. Javnog poziva (u daljem tekstu: Komisija), koja je sastavljena od predstavnika tog ministarstva.
Komisija je dužna da najkasnije u roku od pet radnih dana od dana isteka roka za podnošenje prijava donese Predlog predstavnika civilnog društva za članstvo u radnim grupama Ministarstva rudarstva i energetike iz tačke I. Javnog poziva.
Predlog predstavnika civilnog društva, kao i sam Javni poziv, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike www.mre.gov.rs i dostaviti podnosiocima prijava na Javni poziv elektronskim putem.
Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti Ministarstvu rudarstva i energetike, na e-mail adresu prijaveocd@mre.gov.rs ili telefonom na 011/360-4445.
VIII.    DODATNE INFORMACIJE
 Ministarstvo rudarstva i energetike nije u mogućnosti da izabranim predstavnicima organizacija civilnog društva obezbedi naknadu za rad niti da snosi troškove njihovog dolaska i odlaska sa sastanaka.

2. Potrebni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1. Aneks 1 – Prijavni formular
2. Aneks 2 – Pregled realizovanih projekata
3. Aneks 3 – Pregled objavljenih publikacija