Смањи
Аа
Повећај

Najčešća pitanja Odeljenja za inspekciju opreme pod pritiskom

Najčešća pitanja Odeljenja za inspekciju opreme pod pritiskom

1. Pitanje: Da li inspektori opreme pod pritiskom obavljaju inspekcijski nadzor nad proizvodnjom opreme pod pritiskom (parni i vrelovodni kotlovi i posude pod pritiskom)?

Odgovor: Inspektori opreme pod pritiskom ne vrše nadzor nad izradom, odnosno proizvodnjom opreme pod pritiskom od 01. jula 2012. godine, a to je dan početka primene Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011).

Odredbom člana 11. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom obavljaju imenovana tela koja moraju da ispunjavaju kriterijume iz Priloga IV - Minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i imenovana tela za nerastavljive spojeve, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koje imenuje ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 98/09).

 2. Pitanje: Koje poslove obavlja imenovano telo za nerastavljive spojeve?

Odgovor: Odredbom člana 12. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da obavljanje poslova iz tačaka 3.1.2. i 3.1.3. Priloga I - Bitni zahtevi za bezbednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, obavljaju imenovana tela za nerastavljive spojeve koja moraju da ispunjavaju kriterijume iz Priloga IV - Minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i imenovana tela za nerastavljive spojeve, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koje imenuje ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti i („Službeni glasnik RS”, br. 98/09).

Imenovano telo za nerastavljive spojeve u skladu sa gore navedenim tačkama 3.1.2. i 3.1.3. obavlja sledeće aktivnosti:

·    za opremu pod pritiskom kategorija II, III i IV izdaje odobrenje za radne postupke za nerastavljive spojeve;

·    za opremu pod pritiskom kategorija II, III i IV izdaje odobrenje osoblja za izvođenje nerastavljivih spojeva;

·    za opremu pod pritiskom kategorija III i IV potvrđuje kvalifikovanost osoblja koje vrši ispitivanja bez razaranja.

 3. Pitanje: Koje poslove obavlja kontrolno telo korisnika?

Odgovor: Odredbom člana 13. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da kontrolno telo korisnika može da obavlja ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom samo za pravno lice u čijem se sastavu to kontrolno telo nalazi. Oprema pod pritiskom za koju je ocenjivanje usaglašenosti izvršilo kontrolno telo korisnika može da se upotrebi samo u pravnim licima u čijem sastavu se nalazi kontrolno telo korisnika. Ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti i („Službeni glasnik RS”, br. 98/09) imenuje kontrolno telo korisnika ako ispunjava kriterijume utvrđene u Prilogu V - Kriterijumi koje mora da zadovolji kontrolno telo korisnika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kontrolno telo korisnika može da obavlja ocenjivanje usaglašenosti prema sledećim modulima: A1, C1, F i G. Na opremu pod pritiskom čije je ocenjivanje usaglašenosti sprovelo kontrolno telo korisnika ne može se postavljati znak usaglašenosti.

 4. Pitanje: Kada vlasnik i korisnik opreme pod pritiskom nisu isto lice ko je odgovoran za bezbednost takve opreme pod pritiskom?

Odgovor: U članu 2. stav 2. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da kada vlasnik i korisnik opreme pod pritiskom nisu isto lice njihovi međusobni odnosi vezani za korišćenje opreme pod pritiskom, čuvanje dokumentacije i svi propisani zahtevi za ispravno i bezbedno korišćenje opreme pod pritiskom se uređuju ugovorom.

 5. Pitanje: Ko obavlja preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom koja je u eksploataciji?

Odgovor: Odredbom člana 5. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti obavlja sam vlasnik/korisnik, a za obavljanje tih poslova može angažovati imenovano telo za preglede i ispitivanje opreme pod pritiskom.

Odredbom člana 7. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti obavljaju imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom koja moraju da ispunjavaju kriterijume iz Priloga II- Minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tela, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koje imenuje ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 98/09).

 6. Pitanje: U kojim slučajevima se sprovodi vanredni pregled opreme pod pritiskom?

Odgovor: Odredbom člana 16. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da se vanredni pregled opreme pod pritiskom obavlja izvan rokova periodičnih pregleda propisanih ovim pravilnikom na način i prema postupcima propisanim za periodične preglede. Vanredni pregled se sprovodi u sledećim slučajevima:

1.      kada postoji opravdana sumnja da je oprema pod pritiskom tako oštećena da njena upotreba bez odgovarajuće sanacije nije više bezbedna;

2.      kada se na zidovima opreme pod pritiskom pojave deformacije, prsline i slično;

3.      kada rezultati periodičnog pregleda radi opšteg stanja opreme pod pritiskom ukazuju na potrebu za uvođenjem vanrednog pregleda;

4.      na zahtev nadležne inspekcije.

Vanredni pregled obuhvata spoljašnji i unutrašnji pregled opreme pod pritiskom i po potrebi ispitivanje pritiskom i druga neophodna ispitivanja.

Vanredni pregled opreme pod pritiskom sprovodi imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom samostalno ili u saradnji sa proizvođačem opreme, ukoliko stanje opreme pod pritiskom to zahteva.

 7. Pitanje: Ko obavlja ispitivanje ventila sigurnosti koji se nalaze na opremi pod pritiskom?

Odgovor: Odredbom člana 18. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da ispitivanje i podešavanje sigurnosnih uređaja može obavljati pravno lice koje ispunjava sve zahteve standarda SRPS ISO IEC 17025.

 8. Pitanje: Šta su to jednostavne posude pod pritiskom?

Odgovor: Jednostavne posude pod pritiskom su serijski proizvedene zavarene posude koje su izložene unutrašnjem nadpritisku većem od 0,5 bar, koje su namenjene za vazduh ili azot i koje nisu predviđene za izlaganje plamenu.

Tehnički zahtevi koji se odnose na projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom propisani su u Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011).

 9. Pitanje: Šta je sa opremom pod pritiskom koja je izrađena prema starim propisima koji su prestali da važe danom početka primene novih pravilnika iz oblasti opreme pod pritiskom?

Odgovor: Odredbom člana 18. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da oprema pod pritiskom koja je u postupku proizvodnje ili je proizvedena do dana početka primene ovog pravilnika, a proizvedena je u skladu sa propisima koji su prestali da važe danom početka primene ovog pravilnika, može da se stavi u upotrebu najduže dve godine od dana početka primene ovog pravilnika.

Dakle, datum 30. jun 2014. godine je rok do kada oprema pod pritiskom koja je proizvedena u skladu sa propisima koji su prestali da važe danom početka primene Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) može da se stavi u upotrebu.