Смањи
Аа
Повећај

Grupa za budžet i analitičko - planske poslove

U Grupi za budžet i analitičko - planske poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu predloga finansijskog plana u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu; pripremu predloga prioritetnih oblasti finansiranja za srednjoročni period u skladu sa budžetskim kalendarom; praćenje izvršavanja finansijskih planova Ministarstva u pogledu korišćenja sredstava za posebne namene; pripremu predloga javnog duga korisnika javnih sredstava – javnih preduzeća u oblasti resora Ministarstva; utvrđivanje strategije razvoja u finansiranju; pripremu i podnošenje plana izvršenja budžeta koji je osnova za izradu kvota, na dnevnom, mesečnom i kvartalnom nivou; saradnju sa Ministarstvom finansija u planiranju i izvršavanju sredstava budžeta i drugih izvora sredstava: sredstva donacija, inostranih zaduživanja, sopstvenih prihoda; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; izradu planova realizacije i praćenja izvršenja budžetskih sredstava; praćenje i analizu utrošenih sredstava i ostvarivanje programa indirektnih korisnika; analizu pozicije prihoda i rashoda indirektnih budžetskih korisnika, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.