Смањи
Аа
Повећај

Odsek za pravne poslove

U Odseku za pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: organizaciju, usklađivanje rada i koordinaciju svih aktivnosti unutrašnjih jedinica Ministarstva na praćenju i primeni propisa iz delokruga Ministarstva i saradnju sa drugim organima i organizacijama; objedinjavanje mišljenja na nacrte zakona i drugih akata čiji su predlagači drugi organi državne uprave; saradnju sa drugim državnim organima, kao i sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u vezi sa poslovima koji su međusobno povezani; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Ministarstva; pripremu uputstava i procedura radi jedinstvene primene propisa, a posebno radi ujednačavanja postupanja u upravnim postupcima i upravnim sporovima; pripremu informacija, analiza i predloga mera iz delokruga Ministarstva; informacije od javnog značaja; zaštitu podataka o ličnosti; tajnost podataka; pripremu i sprovođenje Plana integriteta Ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.