Смањи
Аа
Повећај

Odsek za elektroenergetske i tehničke poslove

U Odseku za elektroenergetske i tehničke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu strategije razvoja energetike i programa ostvarivanja strategije u oblasti elektroenergetike odnosno električne energije; pripremu izveštaja o realizaciji navedenih strateških dokumenata; pripremu stručnih osnova sa tehničkog aspekta za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti elektroenergetike i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; praćenje primene propisa iz oblasti elektroenergetike; praćenje rada energetskih subjekata u oblasti elektroenergetike i to: praćenje nivoa gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži, praćenje priključenja na prenosni i distributivni elektroenergetski sistem, praćenje podataka o kvalitetu isporučene električne energije, praćenje sigurnosti snabdevanja električnom energijom, praćenje realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata za proizvodnju električne energije preko 10 MW; praćenje razvoja prenosnog, odnosno distributivnog sistema i povezivanja prenosnog sistema sa drugim sistemima; praćenje realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; praćenje realizacije mera za smanjenje gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu; praćenje realizacije preuzimanja merno razvodnih ormana, priključaka i druge opreme; pripremu tenderske dokumentacije i sprovođenje tendera za izbor garantovanog i rezervnog snabdevača; pripremu predloga rešenja o izuzeću od primene pravila za pristup sistemu; praćenje snabdevanja kupaca električnom energijom; praćenje otvaranja tržišta električne energije i njegovo povezivanje sa tržištima električne energije u regionu i Evropskoj uniji; pripremu stručnih osnova za izdavanje energetskih dozvola kao i za raspisivanje javnog tendera i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata; praćenje i analizu uvoza i izvoza električne energije; pripremu predloga mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca električnom energijom i funkcionisanje elektroenergetskog sistema; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; učestvovanje u pripremi predloga odgovora prema međunarodnim institucijama; učestvovanje u razvoju međunarodne saradnje i podršci međunarodnim integracijama u oblasti elektroenergetike; obradu predmeta po predstavkama i pritužbama građana u oblasti elektroenergetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.