Смањи
Аа
Повећај

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

Kratak opis usluge: Izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova vrše se po glavnom i dopunskom rudarskom projektu i izvode se na osnovu rešenja o odobrenju za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, koje izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, na zahtev nosioca odobrenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polje.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Nosilac odobrenja za eksploataciju i/ili eksploatacionog polja

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 101, 102. i 103. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenja za za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 14)

Uz zahtev se podnosi:

 1. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se eksploatacija vrši na teritoriji pokrajine;
 2. rudarski projekat overen od strane nosioca odobrenja za eksploataciono polje i tehničke kontrole;
 3. saglasnost nosioca eksploatacije i/ili odobrenja za eksploataciono polje na projekat;
 4. izjašnjenje organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa urbanističko – planskom dokumentacijom i potrebe izrade planskog dokumenta nižeg reda;
 5. dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno pravu službenosti za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za najmanje deset godina, osim u slučaju nafte i gasa kada se dostavlja za period do deset godina, a u slučaju eksploatacije rezervi mineralnih sirovina koji su od strateškog značaja za Republiku Srbiju dostavlja se poseban akt Vlade o utvrđivanju javnog interesa za period od pet godina eksploatacije;
 6. potvrda o resursima i rezervama mineralnih sirovina;
 7. akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja eksploatacije na životnu sredinu;
 8. saglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture;
 9. akt nadležnog ministarstva za poslove vodoprivrede;
 10. saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara izdatu od organa nadležnog za poslove zaštite od požara u skladu sa posebnim propisima;
 11. menica ili dokaz o garanciji banke ili koorporativna garancija za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije u korist Republike Srbije, izdate radi obezbeđenja urednog izmirenja obaveze izvršenja poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije, utvrđene ovim zakonom.

Ako su za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana posebnim zakonom propisani i drugi uslovi, uz zahtev se podnose i dokazi o ispunjenosti tih uslova.

Obrazac za podnošenje Zahteva za produženje roka važenja odobrenja kojim se odobrava izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 15

Uz zahtev se podnosi:

 1. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi ako se izvođenje radova vrši na teritoriji pokrajine;
 2. situaciona karta trenutnog stanja u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama i drugim objektima i konturama utvrđenih resursa i rezervi mineralne sirovine koji se nalaze na tom polju i jasno naznačenim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi sa konturom projektovanih radova za naredni period za koji se traži produženje roka;
 3. dopunski rudarski projekat overen od strane nosioca odobrenja za eksploataciono polje i tehničke kontrole projekta;
 4. dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno pravu službenosti za površinu na kojoj je planirano izvođenje rudarskih radova po projektu i za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata do kraja eksploatacije ili za najmanje pet narednih godina, a sve prema dinamici definisanoj u projektu.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul. Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdeljan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

Odobrenje za igradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova sadrži:

 1. podatke o investitoru: tačan naziv, matični broj i sedište;
 2. vrstu i tip rudarskog projekta, naziv i sastavne delove projekta;
 3. naziv ležišta i vrstu mineralne sirovine, broj eksploatacionog polja, godišnji kapacitet proizvodnje i naziv jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se izvoditi rudarski radovi;
 4. obaveze u vezi pribavljanja upotrebne dozvole za izgrađene rudarske objekte;
 5. obaveze u vezi sanacije i rekultivacije prostora, angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora i bezbednosti i zdravlja na radu, blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju rudarskih radova;
 6. u slučaju kada je odobren projekat za izgradnju rudarskih objekata rok do kada preduzeće mora pribaviti rešenje kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova na eksploataciji mineralne sirovine, koji ne može biti duži od pet godina;
 7. vrsta i rok važenja dostavljenog instrumenta obezbeđenja iz člana 103. stav 1. tačka 11) ovog zakona;
 8. rok važenja rešenja kojim se odobrava izvođenje rudarskih radova, definisan u skladu sa dokazom o pravu svojine ili korišćenja, odnosno službenosti za površinu na kojoj je planirano izvođenje rudarskih radova, osim u slučaju eksploatacije nafte i gasa;
 9. uslove i obaveze u vezi vršenja eksploatacije u pogledu minimalnih i maksimalnih rastojanja u cilju zaštite ljudi i objekata, određene tehničkim propisima, uslovima utvrđenim rešenjima nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture kao i uslovima utvrđenim rešenjima drugih nadležnih organa.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju/prestanku važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekatat i/ili izvođenje rudarskih radova, ukidanju odobrenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polje su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Odobrava zadržavanje prava na istražni prostor

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polje produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja/menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ menja granica eksploatacionog polja iz odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i drugih minerala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za puštanje u probni rad rudarskog objekta

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

01.12.2020.