Смањи
Аа
Повећај

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja/menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja/menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale

Kratak opis usluge: Eksploataciji nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale izvodi se na osnovu odobrenja za eksploataciju kojim se definiše eksploataciono polje i odobrava izvođenje rudarskih radova.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Usluga izdavanja odobrenja za eksploataciju se pruža na osnovu člana 77. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 9)

Uz zahtev se podnosi:

 1. situaciona karta u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama i drugim objektima i konturama utvrđenih resursa i rezervi mineralne sirovine ili mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala koji se nalaze na tom polju i jasno naznačenim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi;
 2. glavni rudarski projekat eksploatacije nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala sa izveštajem i potvrdom o tehničkoj kontroli projekta, a u slučaju kada se radi o eksploataciji prirodnih građevinskih materijala tehnički rudarski projekat eksploatacije mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala sa izveštajem i potvrdom o tehničkoj kontroli projekta;
 3. saglasnost investitora na projekat;
 4. potvrda o resursima i rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje na osnovu izvršenih geoloških istraživanja, a u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji resursa i rezervi mineralnih sirovina ili izveštaja o mineralnim resursima u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala;
 5. izjašnjenje jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa važećim prostornim, odnosno urbanističkim planovima i eventualnu potrebu izrade planskog dokumenta nižeg ranga;
 6. akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja eksploatacije na životnu sredinu ili rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja;
 7. akt organa nadležnog za poslove vodoprivrede kojim se određuju uslovi za vršenje eksploatacije;
 8. akt organa ustanove nadležne za zaštitu kulturnog nasleđa kojim se određuju uslovi za vršenje eksploatacije;
 9. dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno službenosti za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za najmanje deset godina po dinamici definisanoj u projektu, odnosno dokaz o pravu svojine ili korišćenja, odnosno službenosti za celu površinu na kojoj je planirano izvođenje radova po tehničkom rudarskom projektu eksploatacije mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala, osim u slučaju eksploatacije na šumskom zemljištu u javnoj svojini kada se dokaz o pravu korišćenja, odnosno pravu službenosti dostavlja pre početka izvođenja rudarskih radova;
 10. izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji podnosioca zahteva, sa odgovarajućom licencom, osim u slučaju kada se vrši eksploatacija prirodnih građevinskih materijala kada se dostavlja samo izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji podnosioca zahteva;
 11. prva garancija banke ili menica ili koorporativna garancija za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije mora iznositi najmanje 30% od iznosa predviđenog glavnim rudarskim projektom za poslove sanacije i rekultivacije, i mora važiti najmanje tri godine od dana izdavanja garancije. Svaka sledeća garancija banke ili menica ili koorporativna garancija za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije mora iznositi najmanje 30% vrednosti od preostalog iznosa za obavljanje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije i mora važiti najmanje dve godine. Poslednja garancija banke ili menica ili korporativna garancija za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije mora da važi 60 dana duže od planiranog završetka eksploatacije rudnika po glavnom rudarskom projektu. Ukoliko nosilac eksploatacije izgubi pravo na eksploataciju prema uslovima iz ovog zakona, gubi i garanciju banke ili menicu ili korporativnu garanciju za izvršenje poslova rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije, osim u slučaju da sam izvrši rekultivaciju.
  Prva garancija banke ili menica ili korporativna garancija treba da budu izdate sa klauzulom bezuslovna, neopoziva, naplativa na prvi poziv i bez prigovora, s tim da se uz menicu dostavlja i potvrda banke o izvršenoj registraciji menice (original ili overena fotokopija od strane poslovne banke) i original ili overeni karton deponovanih potpisa i pripadajuće menično ovlašćenje.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdeljan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

Odobrenjem za eksploataciju određuje se:

 1. podaci o investitoru: tačan naziv, matični broj i sedište;
 2. naziv rudarskog projekta i sastavni delovi;
 3. vrsta mineralne sirovine iz potvrde o rezervama i resursima,
 4. količinu mineralne sirovine određene za eksploataciju prema glavnom rudarskom projektu za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina;
 5. položaj, površina, broj u katastru i tačne granice eksploatacionog polja;
 6. zaštitni prostor duž granice eksploatacionog polja potreban radi mogućeg proširenja polja po obrazloženom zahtevu nosioca eksploatacije u širini do 100 m;
 7. obaveze u vezi pribavljanja upotrebne dozvole za izgrađene rudarske objekte;
 8. obaveze u vezi sanacije i rekultivacije prostora, angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora i bezbednosti i zdravlja na radu, blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju rudarskih radova;
 9. rok važenja rešenja kojim se odobrava eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala, definisan u skladu sa dokazom o pravu svojine ili korišćenja, odnosno službenosti za prostor obuhvaćen rudarskim objektima i rudarskim radovima po projektu;
 10. uslove i obaveze u vezi vršenja eksploatacije u pogledu minimalnih i maksimalnih rastojanja u cilju zaštite ljudi i objekata, određene tehničkim propisima, kao i uslovima utvrđenim rešenjima drugih nadležnih organa.

Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ odbiće zahtev ako:

 1. uz zahtev nije dostavljena kompletna dokumentacija iz stava 1. ovog člana;
 2. podnosilac zahteva ima neizmirenih obaveza po pitanju naknade za korišćenje mineralnih sirovina;
 3. ako je za podnosioca zahteva pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak.

Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave će ukinuti odobrenje za eksploataciju ako se:

 1. eksploatacijom ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovoljne da se to spreči;
 2. eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja;
 3. blagovremeno, u skladu sa ovim zakonom ne dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine godišnji operativni plan za narednu kalendarsku godinu, godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu i garanciju banke ili menicu ili koorporativnu garanciju za izvršenje poslova sanacije i rekultivacije degradiranog zemljišta usled eksploatacije;
 4. ne plaća naknada za korišćenje mineralnih sirovina;
 5. ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa projektnom dokumentacijom;
 6. ne pridržava uslova definisanih aktima drugih organa i institucija iz oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede i kulture.

Odobrenje za eksploataciju prestaje da važi:

 1. na zahtev nosioca eksploatacije;
 2. trajnom obustavom vršenja eksploatacije;
 3. istekom roka važenja rešenja kojim se odobrava eksploatacija nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala U slučajevima prestanka važenja odobrenja za eksploataciju, nosilac odobrenja za eksploataciju dužan je da izvrši sanaciju i rekultivaciju zemljišta na kojem je vršio eksploataciju ili da deponuje sredstva za potrebe rešavanja pitanja sanacije istog prostora, izuzev u slučaju trajne promene namene objekata.

Nosilac odobrenja za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala može najkasnije 30 dana pre isteka roka iz člana 78. stav 1. tačka 9) ovog zakona, podneti zahtev da se produži rok važenja rešenja.

Uz zahtev za produženje odobrenja za eksploataciju iz stava 1. ovog člana podnosi se:

 1. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi ako se istraživanje vrši na teritoriji pokrajine;
 2. dopunski rudarski projekat eksploatacije nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala sa izveštajem i potvrdom o tehničkoj kontroli projekta;
 3. situaciona karta u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim saobraćajnicama i drugim objektima i konturama utvrđenih resursa i rezervi mineralne sirovine koji se nalaze na tom polju i jasno naznačenim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi;
 4. dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno službenosti za površinu na kojoj je planirano izvođenje rudarskih radova po projektu ili za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata do kraja eksploatacije ili za najmanje pet narednih godina, a sve prema dinamici definisanoj u projektu.

Obrazac za podnošenje Zahteva za produženje roka važenja rešenja za odobrenje za eksploataciju možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 10)

Nosilac eksploatacije može podneti zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu granica odobrenog eksploatacionog polja u skladu sa uslovima određenim članom 77. zakona, osim u slučaju smanjenja odobrenog eksploatacionog polja kada se dostavljaju dokazi u skladu sa stavom 1. tač. 1) i 2) istog člana.

Obrazac za podnošenje Zahteva za proširenje odobrenog eksploatacionog polja možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 9)

Obrazac za podnošenje Zahteva za smanjenje odobrenog eksploatacionog polja možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 11)

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju/ukidanju/produžavanju/ prestanku važenja odobrenja za eksploataciju su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Odobrava zadržavanje prava na istražni prostor

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polje produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja/menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ menja granica eksploatacionog polja iz odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i drugih minerala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za puštanje u probni rad rudarskog objekta

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

01.12.2020.