Смањи
Аа
Повећај

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polje produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polje produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

Kratak opis usluge: odobrenjem za eksploataciono polje definiše se prostor na kojem se vrši eksploatacija i stiče se uslov za podnošenje zahteva za izvođenje rudarskih radova za eksploataciju mineralnih sirovina.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Usluga izdavanja odobrenja za eksploataciju se pruža na osnovu člana 70. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenje za eksploataciono polje možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 6)

Uz zahtev se podnosi:

 1. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine;
 2. situaciona karta u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja i konturama utvrđenih rezervi mineralne sirovine, javnim saobraćajnicama i drugim objektima koji se nalaze na tom polju i jasno vidljivim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi;
 3. potvrda o resursima i rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje na osnovu izvršenih istraživanja u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji resursa i rezervi;
 4. potvrda o registraciji i kopija odgovarajućeg akta u kojem se navode šifre delatnosti za koje je podnosilac registrovan, matični broj preduzeća i odgovarajuća licenca;
 5. studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina;
 6. akt jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima i eventualna potreba izrade planskog dokumenta nižeg ranga. Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtev može se podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdeljan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev za eksploataciono polje ako:

 1. uz zahtev nije dostavljena kompletna dokumentacija iz stava 1. ovog člana;
 2. studija izvodljivosti nije usklađena sa podzakonskim aktom o sadržaju studije izvodljivosti, drugim tehničkim propisima ili ako sadrži netačne podatke;
 3. ako se prostor za koji se traži odobrenje za eksploataciono polje nalazi na prostoru ranije izdatog eksploatacionog polja za istu mineralnu sirovinu;
 4. ako podnosilac zahteva ima neizmirena dugovanja po osnovu obaveze plaćanja naknada shodno čl. 158. i 159. ovog zakona;
 5. ako je za podnosioca zahteva pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak.

U slučaju od tač. 2) do 4), nadležni organ će prethodno zatražiti da podnosilac zahteva izvrši ispravku ili dopunu zahteva u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Odobrenje za eksploataciono polje sadrži:

 1. poslovno ime nosioca odobrenja, matični broj i sedište;
 2. vrstu mineralne sirovine, koja je definisana potvrdom o rezervama i resursima;
 3. položaj, površinu i koordinate prelomnih tačaka granice eksploatacionog polja, broj eksploatacionog polja u katastru eksploatacionih polja;
 4. rok u kome se moraju završiti pripremni radovi i pribaviti odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, koji ne može biti duži od dve godine;
 5. uslove i obaveze u vezi vršenja eksploatacije u pogledu minimalnih i maksimalnih rastojanja kao i uslovima utvrđenim rešenjima drugih nadležnih organa;
 6. zaštitni prostor oko eksploatacionog polja potreban radi mogućeg proširenja polja po zahtevu nosioca eksploatacije, i to:
  • za eksploataciona polja površine do 25 ha zaštitni prostor u širini do 100 metara od odgovarajuće granice eksploatacionog polja;
  • za eksploataciona polja površine od 25 ha do 100 ha zaštitni prostor u širini do 250 metara od odgovarajuće granice eksploatacionog polja;
  • za eksploataciona polja površine veće od 100 ha zaštitni prostor u širini do 500 metara od odgovarajuće granice eksploatacionog polja. Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ odbiće zahtev ako:

Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave će ukinuti odobrenje za eksploataciono polje ako se:

 1. ne pribavi odobrenje za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata u određenom roku;
 2. izvode rudarski radovi i/ili radovi na izgradnji rudarskih objekata bez odobrenja, odnosno koji nisu u skladu sa odobrenjem za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova;
 3. eksploatacijom ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovoljne da se to spreči;
 4. eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja;
 5. u roku određenom pisanom opomenom nadležnog organa ne dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine godišnji operativni plan za narednu kalendarsku godinu i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu;
 6. ne plaća naknada za korišćenje mineralnih resursa;
 7. ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom i godišnjim operativnim planovima;
 8. preduzeće ne pridržava uslova definisanih aktima drugih organa i institucija iz oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede i zaštite kulturnih dobara.

U slučajevima od tač. 2) - 8) ovog, nosilac eksploatacije dužan je da izradi projekat trajne obustave radova i sprovede radove po istom ili da deponuje sredstva predviđena za izvođenje radova prema projektu trajne obustave radova.

Odobrenje za eksploataciono polje prestaje da važi:

 1. na zahtev nosioca eksploatacije;
 2. trajnom obustavom izvođenja rudarskih radova na eksploataciji rezervi mineralnih sirovina;

Rešenje o prestanku važenja odobrenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polje u slučaju iz stava 1. ovog člana donosi Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ako se prethodno utvrdi da su obaveze preduzeća koje je vršilo eksploataciju po pitanju naknade za korišćenje mineralnih sirovina izmirene i da je inspekcijskim izveštajem potvrđeno da je izvršena rekultivacija u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne završi sve pripremen radove i ne podnese zahtev za odobrenje za izvođenje rudarskih radova/izgradnju rudarskih objekata u roku koji je naznačen u rešenju, može se podneti zahtev za produženje roka za početak izvođenja radova. Uz zahtev je potrebno navesti razloge koji su doveli do toga da investitotr nije mogao da otpočne radove u naznačenom roku.

Obrazac za podnošenje Zahteva za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polje možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 7)

Nosilac eksploatacije može podneti zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu granica odobrenog eksploatacionog polja u skladu sa uslovima određenim članom 70. zakona, osim u slučaju smanjenja odobrenog eksploatacionog polja kada se dostavljaju dokazi u skladu sa stavom 1. tač. 1), 2) i 4) istog člana.

Obrazac za podnošenje Zahteva za proširenje odobrenog eksploatacionog polja možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 6)

Obrazac za podnošenje Zahteva za smanjenje odobrenog eksploatacionog polja možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 8)

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju/ukidanju/produžavanju/ prestanku važenja odobrenja za eksploataciju su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Odobrava zadržavanje prava na istražni prostor

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polje produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja/menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ menja granica eksploatacionog polja iz odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i drugih minerala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za puštanje u probni rad rudarskog objekta

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

01.12.2020.