Смањи
Аа
Повећај

Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja

Kratak opis usluge: primenjena geološka istraživanja izvode se na osnovu rešenja o odobrenju za geološka istraživanja koje izdaje Ministarstvo.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici.

Način na koji se usluga može dobiti: podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Rok za pružanje usluge: Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima nije propisan poseban rok za pružanje navedene usluge, tako da je u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, organ dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najkasnije u roku od dva meseca. U tom smislu, očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Usluga izdavanja odobrenja za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala se pruža na osnovu članova 30. i 31. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Zahtev za izdavanje odobrenja sadrži podatke o: preduzetniku koji je podnosilac zahteva, vrsti i cilju istraživanja, lokalitetu istraživanja, odnosno koordinatama i katastarskom broju parcele na kojoj se planira izvođenje istraživanja.

Obrazac za podnošenje Zahteva za odobrenje za geološka istraživanja za dobijanje prirodnih građevinskih materijala možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 1)

Uz zahtev se plaća administrativna taksa za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za geološka istraživanja Jelene Milenković (jelena.milenkovic@mre.gov.rs).

Ukoliko nadležni organ na osnovu uvida u katastar istražnih prostora i katastar eksploatacionih polja utvrdi da je istražni prostor slobodan, o istom obaveštava podnosioca zahteva, koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dobijanja odgovora o uvidu u katastar, nadležnom organu dostavi:

 1. izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji preduzetnika-podnosioca zahteva;
 2. geodetski plan u razmeri 1:1.000 ili preglednu topografsku kartu u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanom granicom i koordinatama istražnog prostora, kao i broj katastarske parcele na kojoj se planira istraživanje;
 3. projekat geoloških istraživanja, u dva primerka;
 4. izveštaj i potvrdu o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta;
 5. dokaz o pravu svojine na zemljištu ili službenosti na zemljištu na kome se planira izvođenje istraživanja;
 6. dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se istraživanje vrši na teritoriji pokrajine.

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja ako:

 1. istražni prostor nije slobodan
 2. uz zahtev nije dostavljena kompletna dokumentacija;
 3. na osnovu uvida u službenu evidenciju zaštićenih prirodnih dobara utvrdi da postoje ograničenja za izvođenje istraživanja u odnosu na zaštitu: predela izuzetnih prirodnih odlika, izvorišta podzemnih voda za javno snabdevanje, endemskih biljnih i životinjskih vrsta, objekata kulturnog nasleđa ili geonasleđa, verskih objekata i sl.

Dužina istražnog roka utvrđena rešenjem iznosi godinu dana i ne može se produžiti.

Rešenje Ministarstva kojim se odbija zahtev je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, a na rešenje koje je doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi Ministru.

Ukoliko su u podnetom zahtevu ispunjeni svi navedeni uslovi, nadležni organ će doneti rešenje o odobrenju za primenjena geološka istraživanja, koje sadrži podatke o:

 1. nazivu nosioca istraživanja sa adresom njegovog sedišta;
 2. predmetu i vrsti istraživanja;
 3. površini i koordinatama prelomnih tačaka istražnog prostora;
 4. nazivu projekta geoloških istraživanja;
 5. dužini istražnog roka u skladu sa zahtevom nosioca istraživanja.

Usluga izdavanja odobrenja za geološka istraživanja čvrstih mineralnih sirovina, podzemnih voda, petrogeotermalnih resursa (za potrebe dobijanja geotermalne energije) kao i izdavanje odobrenja za primenjena inženjerskogeološka-geotehnička istraživanja se pruža na osnovu članova 30., 34. i 42. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Zahtev za izdavanje odobrenja sadrži podatke o: privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku koje je podnosilac zahteva, vrsti geoloških istraživanja i veličini istražnog prostora, kao i vremenu trajanja istraživanja.

Obrazac za podnošenje Zahteva za odobrenje za geološka istraživanja možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 2)

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za geološka istraživanja Jelene Milenković (jelena.milenkovic@mre.gov.rs).

Ukoliko nadležni organ na osnovu uvida u katastar istražnih prostora i katastar eksploatacionih polja utvrdi da je istražni prostor slobodan, i ako proceni da postoje geološki i drugi uslovi za nesmetano vršenje istraživanja, o istom obaveštava podnosioca zahteva, koji je dužan je da u roku od 90 dana od dana dobijanja odgovora nadležnom organu dostavi:

 1. izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji podnosioca zahteva;
 2. topografsku kartu u razmeri 1:25.000 ili sitnijoj razmeri, sa ucrtanom granicom i koordinatama istražnog prostora;
 3. projekat geoloških istraživanja, u dva primerka;
 4. izveštaj i potvrdu o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta;
 5. dokaz o plaćenoj republičkoj taksi;
 6. dokaz o pravu korišćenja podataka i rezultata istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja (uključujući Osnovnu geološku kartu – OGK, razmere 1:100.000), ako su korišćeni prilikom izrade projekta.

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja shodno članu 35. zakona:

 1. ako je pokrenut postupak povodom zahteva za istraživanje na istom istražnom prostoru od strane drugog pravnog lica;
 2. ako uz zahtev nije dostavljena kompletna dokumentacija iz člana 34. stav 4, odnosno iz člana 39. stav 2. ovog zakona;
 3. ako je prostor za koji se traži odobrenje za istraživanje već izdat drugom licu za: istraživanje, zadržavanje prava na istražni prostor; eksploataciono polje ili eksploataciju istog mineralnog ili istog geološkog resursa;
 4. ako podnosilac zahteva ima dugovanja u smislu člana 7. ovog zakona;
 5. ako utvrdi da podneta dokumenta sadrže netačne podatke.

U slučaju iz tač. 3) - 5) stava 1. ovog člana nadležni organ će prethodno zatražiti da podnosilac zahteva izvrši ispravku ili dopunu zahteva u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Rešenje Ministarstva kojim se odbija zahtev je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ukoliko su u podnetom zahtevu ispunjeni svi navedeni uslovi, nadležni organ će doneti rešenje o odobrenju za primenjena geološka istraživanja, koje sadrži podatke o:

 1. nazivu nosioca istraživanja sa adresom njegovog sedišta;
 2. predmetu i vrsti istraživanja;
 3. površini i koordinatama prelomnih tačaka istražnog prostora;
 4. nazivu projekta geoloških istraživanja;
 5. dužini istražnog roka u skladu sa zahtevom nosioca istraživanja.

Usluga produžavanja odobrenja za geološka istraživanja se pruža na osnovu člana 39. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Odobrenjem za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih sirovina određuje se istražni rok u skladu sa zahtevom nosioca istraživanja u trajanju do tri godine, uz mogućnost produženja istražnog roka dva puta u kontinuitetu, pri čemu dužina prvog istražnog roka može biti do tri godine, a drugog do dve godine, osim za istraživanja nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala koji se koriste kao: tehničko-građevinski kamen; arhitektonsko-građevinski (ukrasni) kamen; sirovine za proizvodnju opekarskih, keramičkih i vatrostalnih materijala; za proizvodnju cementa i kreča i kao pesak i šljunak u industriji i građevinarstvu, određuje se istražni rok u dužini do dve godine, uz mogućnost produženja istražnog roka jednom do godinu dana, s tim da istražni rok počinje da teče od dana uručenja rešenja o odobrenju nosiocu istraživanja.

Zahtev za produženje istražnog roka podnosi se najkasnije 30 dana pre isteka istražnog roka određenog odobrenjem za istraživanje, pod uslovom da je izvršeno najmanje 75% od projektom planiranog obima i dinamike istražnih radova.

Obrazac za podnošenje Zahteva za produžetak istražnog roka možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 3)

Uz zahtev se podnosi:

 1. topografska karta u razmeri 1:25.000 ili odgovarajućoj razmeri, sa ucrtanom granicom i koordinatama istražnog prostora za nastavak istraživanja;
 2. projekat geoloških istraživanja, u dva primerka;
 3. izveštaj i potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta;
 4. završni izveštaj, a u slučaju istraživanja iz člana 30. stav 2. ovog zakona elaborat o inženjerskogeološkim - geotehničkim uslovima izgradnje objekata;
 5. dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi ako se istraživanje vrši na teritoriji pokrajine.

Produženje istražnog roka odobrava se rešenjem koje donosi Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.

Rešenje koje izdaje Ministarstvo je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, a na rešenje koje je doneo nadležni organ autonomne pokrajine, žalba se podnosi ministru.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za geološka istraživanja Jelene Milenković (jelena.milenkovic@mre.gov.rs).

Ukidanje odobrenja za geološka istraživanja se pruža na osnovu člana 47. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Nadležni organ će ukinuti rešenje o odobrenju za istraživanje pre isteka određenog istražnog roka u slučajevima ako se:

 1. istraživanja ne izvode u skladu sa projektom geološkog istraživanja;
 2. ne obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem geoloških istraživanja;
 3. istraživanja izvode van odobrenog istražnog prostora;
 4. ne dostavlja godišnji izveštaj za prethodnu istražnu godinu;
 5. pod vidom istraživanja vrši eksploatacija mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa;
 6. ne vrati u prvobitno stanje zemljište na kojem se izvode istražni radovi;
 7. ne sprovode propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, potrebne mere obezbeđenja imovine, zdravlja ljudi i zaštite životne sredine i zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;
 8. ne plati naknada za primenjena geološka istraživanja za tekuću godinu, kao i naknadu za naftu i prirodni gas, dobijenu probnim radom istražnih bušotina u prethodnoj istražnoj godini;
 9. naknadno utvrdi da priložena dokumentacija na osnovu koje je izdato odobrenje sadrži netačne, odnosno neistinite podatke.

Rešenje o odobrenju za istraživanje prestaje da važi:

 1. na zahtev nosioca istraživanja;
 2. obustavom vršenja istraživanja, na osnovu zapisnika geološkog inspektora;
 3. istekom istražnog roka.

U slučajevima ukidanja odnosno prestanka važenja rešenja nosilac istraživanja dužan je da izvrši sanaciju prostora na kojem je vršio istraživanje i da u slučaju izvođenja istražnih podzemnih rudarskih radova sprovede mere za održavanje podzemnih prostorija, objekata i instalacija po završetku istražnih radova.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju/ukidanju/produžavanju /prestanku važenja odobrenja za geološka istraživanja su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte.

Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/produžava odobrenje za geološka istraživanja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Odobrava zadržavanje prava na istražni prostor

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polje produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja/menja odobrena granica i određuje da prestaje da važi odobrenje za eksploataciju nemetaličnih mineralnih sirovina za građevinske materijale

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ menja granica eksploatacionog polja iz odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i drugih minerala

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/ produžava rok važenja i određuje da prestaje da važi odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za puštanje u probni rad rudarskog objekta

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Izdaje/ukida/odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

01.12.2020.