Naslovna » Dokumenta » Sektor za geologiju i rudarstvo

Dokumenta

Sektor za geologiju i rudarstvo

Zakoni

 1. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", br. 101/2015)
 2. Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine
 3. Zakon o republičkim administrativnim taksama 2019-01.06.2019.
 4. Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl. glasnik RS br. 95/18)

Uredbe

 1. Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016 godinu 97 2015
 2. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za prim geo istr i naknade za zadržavanje istražnog prostora 10 2016
 3. Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016 godinu 97 2015
 4. Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje min. sir i geot. resursa Sl glasnik RS 16 2
 5. Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2017 godinu 98/16
 6. Uredba o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa (Clužbeni glasnik RS br. 16/16 i 8/17)
 7. Uredbu o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravlјanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu (Službeni Glasnik RS, broj 53/17)
 8. Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2018 godinu (Službeni glasnik RS 119/2017)

Pravilnici

 1. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima
 2. Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje potencijalnost područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina
 3. Pravilnik o uslovima za vršenje pregleda tehničke dokumentacije, pregleda i ispitivanja oruđa za rad, opasnih materija, instalacija i radne sredine, sredstava i opreme lične zaštite i osposoblјavanje radnika za bezbedan rad
 4. Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja
 5. Pravilnik o sadržini rudarskih projekata
 6. Pravilnik o sadržini studije izvodlјivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina
 7. Pravilnik o sadržini godišnjih izveštaja o poslovanju preduzeća koja obavlјaju eksploataciju mineralnih sirovina za prethodnu kalendarsku godinu
 8. Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 9. Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavlјanje stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina
 10. Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova izrade projekata i elaborata i izvođenja geoloških istraživanja
 11. Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja koja se kao poslovi od javnog interesa finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kao i za korišćenje podataka i dokumentacije geoloških istraživanja koji su postali javna svojina – državna svojina po osnovu koncesionih ugovora (Službeni Glasnik RS, broj 54/17)
 12. Pravilnik o načinu vršenja rudarskih merenja
 13. Pravilnik o sadržini dugoročnog programa eksploatacije ležišta mineralnih sirovina i godišnjih planova izvođenja rudarskih radova
 14. Pravilnik o uslovima i načinu vršenja tehničkog pregleda rudarskih objekata
 15. Pravilnik o uslovima za obavlјanje određenih stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina
 16. Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme geoloških i rudarskih inspektora
 17. Pravilnik o potrebnom stepenu izučenosti inženjerskogeoloških svojstava terena za potrebe planiranja, projektovanja i građenja
 18. Pravilnik o uslovima i načinu prenosa odobrenja za primenjena geološka istraživanja i odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa
 19. Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se odnosi na hidrogeološke i inženjersko - geološke podloge za izgradnju visokih brana, hidroelektrana, termoelektrana i objekata saobraćajne infrastrukture
 20. Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ustupanje izvođenja geoloških istražnih radova i dodelu sredstava za izvođenje tih radova
 21. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima
 22. Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata i prirodnih gasova i vođenju evidencije o njima
 23. Pravilnik o uslovima, kriterijumima, sadržaju i načinu razvrstavanja petrogeotermalnih resursa i načinu prikazivanja u elaboratu („Službeni glasnik RS” broj 7/18)
 24. Pravilnika o sadržini elaborata o uslovima eksploatacije podzemnih voda ili hidrogeotermalnih resursa, odnosno petrogeotermalnih resursa i uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole elaborata („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 7/18)
 25. Pravilnik o sadržini, obliku i načinu dostavljanja godišnjeg operativnog plana i godišnjeg izveštaja o poslovanju sa prilozima
 26. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti geologije i rudarstva
 27. Pravilnik o sadržini obrasca za primenjena geološka istraživanja (Službeni glasnik RS br 20 2019)
 28. Pravilnik o sadržini obrazaca za naknadu za zadržavanje prava na istražni prostor (Službeni glasnik RS br 20 2019)
 29. Pravilnik o sadržini i načinu dostavljanja obrazaca za naknadu za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina ("Službeni glasnik RS", br. 20/2019 od 22.3.2019. godine)
 30. Pravilnik o uslovima, kriterijumima i sadržini projekata za sve vrste geoloških istraživanja
 31. Pravilnik o uslovima i načinu vršenja tehničke kontrole projekata geoloških istraživanja

Obrasci

 1. Zahtev za dobijanje odobrenja za geološka istraživanja mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala
 2. Zahtev za dobijanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih resursa
 3. Zahtev za produzenje istražnog roka
 4. Zahtev za zadržavanje prava na istražni prostor
 5. Zahtev za overu rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda
 6. Zahtev za izdavanje odobrenja kojim se odobrava (proširuje) EP
 7. Zahtev za produženje roka za početak izgradnje rudarskih objekata ili izvođenja rudarskih radova iz odobrenja za EP
 8. Zahtev za smanjenje odobrenog EP
 9. Zahtev za odobrenje za eksploataciju NMS za dobijanje GM i izmenu granice odobrenog EP
 10. Zahtev za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju NMS za dobijanje GM
 11. Zahtev za smanjenje odobrenog EP iz odobrenje za eksploataciju NMS za dobijanje GM
 12. Zahtev za odobrenje za eksploataciju MR za dobijanje PGM
 13. Zahtev za izdavanje odobrenja za ručno ispiranje plemenitih metala ili sakupljanje minerala sa površine zemlje
 14. Zahtev za odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i-ili izvođenje rudarskih radova
 15. Zahtev za produženje roka važenja rešenja kojim se odobrava izgradnja rudarskih objekata i-ili izvođenje rudarskih radova
 16. Zahtev za izdavanje odobrenja za puštanje u probni rad rudarskih objekata
 17. Zahtev za izdavanje saglasnosti za upotrebu rudarskih objekata - upotrebna dozvola
 18. Zahtev za prenos odobrenja za eksploataciju eksploataciono polje
 19. Zahtev za odobrenje za izvođenje rudarskih radova na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina
 20. Zahtev za uvid u katastar istražnih i eksploatacionih polja
 21. Zahtev za korišćenje geološke dokumentacije
 22. Zahtev za korišćenje geoloških karata
 23. Zahtev za dobijanje potvrde o garanciji porekla
 24. Godišnji izveštaj poslovanja preduzeća - GIPP1
 25. Bilans podzemnih voda Upitnik Bušotine
 26. Bilans podzemnih voda Upitnik opšti podaci
 27. Bilans Podzemnih voda Upitnik Vodovodi
 28. Bilans Rezervi Mineralne Termalne Vode
 29. Bilans Rezervi Obične Pitke Vode
 30. Obrazac knjige rezervi za čvrste mineralne sirovine
 31. IZJAVA I MODELI SREDSTAVA OBEZBEĐENjA po osnovu člana 77 i 103 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima
 32. GODIŠNjA NAKNADA ZA ZADRŽAVANjE ISTRAŽNOG PROSTORA
 33. GODIŠNjA NAKNADA ZA PRIMENjENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANjA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA
 34. Uputstvo za popunjavanje obrazaca NMSTP I NMSKG
 35. Obrazac NMSTP 1 - Obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina resursa za tromesečni period
 36. Obrazac NMSTP 2 - Obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i za magnezit za tromesečni period
 37. Obrazac NMSTP 3 - Obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina za tromesečni period
 38. Obrazac NMSKG 1 - Obračun naknade za korišćenje ostalih mineralnih sirovina resursa za kalendarsku godinu
 39. Obrazac NMSKG 2 - Obračun naknade za korišćenje nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala i za magnezit za kalendarsku godinu
 40. Obrazac NMSKG 3 - Obračun naknade za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina za kalendarsku godinu
 41. Obrazac NMSTP 1
 42. Obrazac NMSTP 2
 43. Obrazac NMSTP 3

 

 WEBGIS GEOLISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Ukidanje pečata ĐERDAP - Geopark Šampioni bezgotovinskog plaćanja