Naslovna » Javni pozivi

Javni pozivi

Javni pozivi

 

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
RADI
FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE
U
2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 2/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19 - u daljem tekstu: Pravilnik)
 • U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika, raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze. U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. U drugoj fazi, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u toj godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 30. oktobar 2019. godine.
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Nemanjina 22-26) i budu overene pečatom prijema do 2.decembra 2019. godine do 15 sati.
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

 

TEKST JAVNOG POZIVA - PREČIŠĆEN TEKST (uključuje izmene i dopunu od 12.11.2019. godine)

IZMENE I DOPUNA od 12.11.2019. godine

PRILOZI

PRILOG-8

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Ukidanje pečata ĐERDAP - Geopark Šampioni bezgotovinskog plaćanja