Група за буџет и аналитичко - планске послове

У Групи за буџет и аналитичко - планске послове обављају се послови који се односе на: израду предлога финансијског плана у складу са Законом о буџетском систему; припрему предлога приоритетних области финансирања за средњорочни период у складу са буџетским календаром; праћење извршавања финансијских планова Министарства у погледу коришћења средстава за посебне намене; припрему предлога јавног дуга корисника јавних средстава – јавних предузећа у области ресора Министарства; утврђивање стратегије развоја у финансирању; припрему и подношење плана извршења буџета који је основа за израду квота, на дневном, месечном и кварталном нивоу; сарадњу са Министарством финансија у планирању и извршавању средстава буџета и других извора средстава: средства донација, иностраних задуживања, сопствених прихода; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; израду планова реализације и праћења извршења буџетских средстава; праћење и анализу утрошених средстава и остваривање програма индиректних корисника; анализу позиције прихода и расхода индиректних буџетских корисника, као и други послови из делокруга Групе.