У Групи за јавне набавке обављају се послови који се односе на: израду плана набавки и праћење реализације плана; израду интерних аката којима се ближе уређује поступак јавне набавке; припрему документације за спровођење поступка јавних набавки у вези са централизованим јавним набавкама; припрему јавног позива, конкурсне документације, прикупљање и евидентирање понуда, организовање јавног отварања и оцењивања понуда, спровођење отвореног поступка, поступка са погађањем и поступка набавки мале вредности и др. за потребе Министарства; израду уговора са изабраним понуђачима; давање мишљења и образложења у вези са учешћем у поступку јавних набавки; доношење предлога одлуке по захтеву о заштити права понуђача; обављање стручних послова за комисију за јавне набавке; израда и достављање извештаја надлежним органима; сарадњу са Управом за јавне набавке; вођење евиденције и извештавање о закљученим уговорима, као и други послови из делокруга Групе.