Одсек за финансијско - рачуноводствене послове

У Одсеку за финансијско - рачуноводствене послове обављају се послови који се односе на: усклађивање стања главне књиге Трезора са помоћним књигама; успостављање и праћење евиденција о реализацији финансијских трансакција са Трезором и индиректним корисницима; обраду и евидентирање пратеће документације за све трансакције евидентиране у главној књизи Трезора; сравњивање, синтетизовање и консолидовање финансијских података; евиденцију и обраду документације за исплату зарада и других примања; обраду документације за давање налога за исплату свих врста плаћања; припрему и координирање рада у вези са израдом предрачуна прихода и расхода Министарства; праћење динамике прилива и утрошка средстава; израду годишњих извештаја отворених ставки за све добављаче и даваоце услуга Министарства према Закону о рачуноводству; вођење евиденције о непокретности и плаћање обавеза закупа за исте; евиденцију покретне и непокретне имовине Министарства; израду годишњих извештаја за Републичку дирекцију за имовину Републике Србије, Републички завод за статистику и других годишњих и периодичних извештаја предвиђених законским и подзаконским актима у области буџетског рачуноводства, као и други послови из делокруга Одсека.