Група за кадровске послове

У Групи за кадровске послове обављају се послови који се односе на: припрему Нацрта кадровског плана и развој управљања људским ресурсима, регрутовање, селекцију и пријем нових кадрова; израду Предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; израду општих и појединачних аката који се односе на остваривање права, обавеза и одговорности државних службеника и намештеника из области радних односа; припрему изјашњења на жалбе и одговоре на тужбе и друге поднеске надлежним органима у споровима из области радних односа; координацију поступка вредновања радне успешности државних службеника; вођење евиденције и управљање базом података из области људских ресурса, вођење других прописаних евиденција; стручне и административне послове за конкурсне комисије Министарства; стручно усавршавање државних службеника; пружање стручне помоћи државним службеницима и намештеницима у вези са остваривањем права из радних односа, као и други послови из делокруга Групе.