У Одсеку за правне послове обављају се послови који се односе на: организацију, усклађивање рада и координацију свих активности унутрашњих јединица Министарства на праћењу и примени прописа из делокруга Министарства и сарадњу са другим органима и организацијама; обједињавање мишљења на нацрте закона и других аката чији су предлагачи други органи државне управе; сарадњу са другим државним органима, као и са другим унутрашњим јединицама Министарства у вези са пословима који су међусобно повезани; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; припрему упутстава и процедура ради јединствене примене прописа, а посебно ради уједначавања поступања у управним поступцима и управним споровима; припрему информација, анализа и предлога мера из делокруга Министарства; информације од јавног значаја; заштиту података о личности; тајност података; припрему и спровођење Плана интегритета Министарства, као и други послови из делокруга Одсека.