Одељење за управљање пројектима и стратешко планирање у енергетици

У Одељењу за управљање пројектима и стратешко планирање у енергетици обављају се послови који се односе на: планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова Европске уније из делокруга Министарства и њихову ревизију; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова Европске уније; припрему стратешких докумената из делокруга Министарства и њихова ревизија; координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног кофинансирања пројеката; проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката и уговора; спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима Европске уније у складу са процедурама; припрему и израду енергетске политике односно Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије, Енергетског биланса, као и других планских докумената и извештаја у области енергетике на националном и локалном нивоу; праћење реализације Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије, Енергетског биланса и других стратешких и планских докумената; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему мишљења о нацртима закона, подзаконских аката, стратешких, планских и других докумената које достављају на мишљење други овлашћени предлагачи; сарадњу са међународним институцијама и организацијама у земљи и иностранству; учешће у међународним пројектима и активностима везаним за стратешко планирање и енергетску статистику; праћење рада локалне енергетике; припрему и предлагање домаћих и међународних пројеката из области стратешког планирања и локалне енергетике; активности на унапређењу рада локалних система енергетике, као и други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за управљање пројектима и стратешко планирање у енергетици образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Одсек за управљање пројектима;
  • Одсек за стратешко планирање у енергетици.