Национални програм енергетске санације домаћинстава

Национални Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

Министарство рударства и енергетике покренуло је Национални Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова током 2021. године, који спроводе јединице локалних самоуправа.

Циљ Програма мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Републике Србије.

Модел суфинансирања мера енергетске санације јесте да Министарство и ЈЛС обезбеђују до максимално 50% средстава (МРЕ 25%, ЈЛС 25%), док грађани учествују са другом половином.

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији градова и општина.

Јединице локалних самоуправа које су учеснице Програма, у обавези су да формирају Комисије за реализацију мера енергетске санације и објаве два јавна позива. Први за привредне субјекте који ће изводити радове на објектима односно домаћинствима, а други за грађане.

Комисије имају задатке да обаве теренски рад (једном пре радова, други пут након завршених радова), припремају конкурсне документације, оглашавају јавне позиве, примају и контролишу приспеле захтеве, објављују прелиминарне и коначне ранг листе како привредних субјеката тако и грађана, израђују Уговоре о спровођењу мера енергетске санације, као и да прате реализацију мера и врше контролу њихове реализације. Комисије су независне у свом раду.

Мере за које се грађани могу пријавити:

  • замена спољних прозора и врата; 
  • постављање термичке изолације зидова, кровова и таваница; 
  • постављање термичке изолације испод кровног покривача; замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим; 
  • замена постојеће или уградња нове цевне мреже грејних тела – радијатора и пратећег прибора; 
  • уградња топлотних пумпи; 
  • уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предатеколичине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили); 
  • уградња соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде; 
  • уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе.

Више информација о самим јавним позивима можете прибавити путем следећих телефонских бројева: 011/360-45-10 , 011/360-44-15, 011/360-44-92, 011/360-44-34 I 011/360-45-15  или путем мејл адресе : energetska.efikasnost@mre.gov.rs

Министарство је до сада реализовало три јавна позива за јединице локалних самоуправа: