Група за енергетску инспекцију

У Групи за енергетску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над обављањем енергетских делатности према закону којим се уређује енергетика, закону којим се уређује ефикасно коришћење енергије, закону којим се уређује тржишни надзор, надзор над применом прописа у области коришћења обновљивих извора енергије; надзор над спровођењем прописа о формирању и чувању обавезних и оперативних резерви, о квалитету енергије и енергената и прописа у области топлотне енергије; обављање заједничких инспекцијских прегледа са инспекторима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству и другим службама и стручним организацијама у вези са контролом испуњавања обавеза енергетских субјеката из делокруга Групе, као и други послови из делокруга Групе.