Група за правне и административне послове у области инспекцијских послова

У Групи за правне и административне послове обављају се послови који се односе на: припрему интерних општих и појединачних аката из делокруга Сектора; праћење и примену закона и других прописа из делокруга инспекција; пружање правне подршке и стручне помоћи свим инспекторима у Сектору у вези са правним пословима; припрему извештаја, плана рада информација, анализа и других материјала из делокруга Сектора; сарадњу са Координационом комисијом Владе Републике Србије у области инспекцијског надзора; сарадњу са редовним судовима, привредним судом и тужилаштвом и прати ток судских поступака по поднетим пријавама инспектора, као и други послови из делокруга Групе.