Одсек за геолошку инспекцију

У Одсеку за геолошку инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање геолошких истраживања минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, као и инспекцијски надзор над извођењем геолошких истраживања; инспекцијски надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у вршењу геолошких истраживања; вршење увиђаја на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај и израду образложеног извештаја са мишљењем о узроцима несреће и подношење истог надлежним органима, као и други послови из делокруга Одсека.