Одсек за рударску инспекцију

У Одсеку за рударску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на вршење експлоатације минералних сировина и на изградњу и употребу рударских објеката у којима се обавља делатност површинске, подземне и подводне експлоатације минералних сировина, као и на оне који се односе на рад електроенергетских постројења и уређаја у рударским објектима; инспекцијски надзор над спровођењем мера заштите безбедности и здравља на раду у рударским објектима; вршење увиђаја на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима и израду образложеног извештаја са мишљењем о узроцима несреће и подношење истог надлежним органима, као и други послови из делокруга Одсека.