Одсек за правне и економске послове у области нафте и гаса

У Одсеку за правне и економске послове у области нафте и гаса обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области нафте и гаса и опреме под притиском и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; учешће у остваривању међународне сарадње у области нафте и гаса; донације и техничку помоћ у области нафте и гaca; издавање енергетских дозвола за изградњу енергетских објеката у области нафте и гаса; издавање сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе; припрему предлога одлуке о одређивању другог енергетског субјекта у области природног гаса који ће обављати делатност уместо субјекта коме је трајно одузета лиценца; израду предлога решења по жалбама на решења инспектора опреме под притиском и енергетских инспектора, предлога решења по жалбама на решења Агенције за енергетику, жалбама на решење енергетског субјекта по захтеву за извођење радова у близини енергетског објекта у области нафте и гaca и припрему одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; израду аката који се односе на својину и инвеститорска права, покретање и спровођење поступка за давање концесије у области  нафте и гаса; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте и гаса и опреме под притиском; оперативне резерве нафте и деривата нафте; анализу средњорочних планова развоја и годишњих програма пословања јавних предузећа, као и других енергетских субјеката из области нафте и гаса; праћење реализације пројеката и инвестиција; праћење и унапређење програма маркирања и система мониторинга квалитета деривата нафте; израду предлога Eнергетског биланса у делу нафте и гаса и праћење његове реализације; праћење утицаја мера текуће економске политике и предлога регулаторног тела у погледу методологија и тарифа у области нафте и гаса на положај нафтне и гасне привреде; праћење отварања тржишта природног гаса; праћење и анализу стања, кретања и цена нафте и гаса на светском и домаћем тржишту; припрему предлога информација и закључака из области нафте и гаса ради достављања Влади на разматрање и усвајање; припрему предлога аката из области нафте и гаса које доноси Влада; обраду предмета по представкама и притужбама грађана, по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области нафте и гаса; припрему прилога за одговоре на посланичка питања, као и други послови из делокруга Одсека.